Regioninės tarybos

Regionės etninė skultūros globos tarybos yra Etninės kultūros globos tarybos padaliniai Lietuvos etnografiniuose regionuose – Aukštaitijoje, Dzūkijoje (Dainavoje), Suvalkijoje (Sūduvoje), Žemaitijoje ir Mažojoje Lietuvoje. Regioninės tarybos atlieka eksperto ir patarėjo vaidmenį sprendžiant strateginius etninės kultūros plėtotės ir politikos klausimus regionuose, teikia Tarybai informaciją, išvadas ir pasiūlymus, užtikrina Tarybos priimtų sprendimų įgyvendinimą bei padeda prižiūrėti ir koordinuoti etninės kultūros valstybinę globą vykdančių institucijų veiklą regione, taip pat padeda savivaldos institucijoms spręsti etninės kultūros globos regionuose klausimus. 

Regioninės tarybos veikia pagal Tarybos patvirtintus Regioninių tarybų nuostatus ir kiekvienos regioninės tarybos darbo reglamentus.  

Į regioninę tarybą atstovus Regioninių tarybų nuostatuose nustatyta tvarka 4 metų kadencijai deleguoja tame etnografiniame regione veikiančios asociacijos, valstybės ir savivaldybių institucijos, susijusios su etninės kultūros globa ir plėtra. 

Aukštaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos nariai

 1. Violeta Aleknienė – Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė.
 2. Violeta Balčiūnienė  – Nalšios muziejaus Etninės veiklos skyriaus vedėja.
 3. Jolanta Balnytė – Kauno r. Ramučių kultūros centro etnokultūros specialistė.
 4. Liucija Bertulienė – Joniškio r. savivaldybės Kultūros ir viešųjų ryšių skyriaus vyr. specialistė.
 5. Petras Blaževičius – Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus vedėjas.
 6. Rita Janušaitytė – Kaišiadorių r. savivaldybės administracijos Kultūros ir paveldosaugos skyriaus vyr. specialistė.
 7. Rasa Juodagalvienė – Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė.
 8. Kristina Kacevičienė – Radviliškio r. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė.
 9. Ramutė Kežienė – Kupiškio r. Šepetos A. Adamkienės pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė.
 10. Elena Kiškienė – tautodailininkė, Utenos vaikų folkloro ansamblio „Kupolytė“ vadovė.
 11. Rasa Libienė – Jonavos krašto muziejaus etnokultūros specialistė.
 12. Zita Mackevičienė (pirmininkė) – Utenos r. savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė.
 13. Vita Majerienė – Širvintų r. savivaldybės Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus vedėja.
 14. Sigutė Mudinienė – Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko kultūrologė.
 15. Vilma Mulevičiūtė-Sabaliauskienė – Ukmergės kultūros centro etnokultūros specialistė.
 16. Audronė Pajarskienė – Anykščių r. savivaldybės Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus vyr. specialistė.
 17. Vitutė Povilionienė – Pasvalio krašto muziejaus direktorė.
 18. Alma Pustovaitienė – Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro folkloristė.
 19. Asta Sieliūnienė – Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja.
 20. Kęstutis Stadalnykas – Kėdainių r. savivaldybės Kultūros ir sporto skyriaus vedėjas.
 21. Algirdas Svidinskas – Rytų aukštaičių sambūrio seniūnas.
 22. Marijona Romualda Vaitiekūnienė – Pakruojo r. savivaldybė Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyriaus vyr. kraštotyros specialistė.
 23. Jonas Vaiškūnas – Molėtų krašto muziejaus Etnografinės sodybos ir dangaus šviesulių stebyklos vedėjas.
 24. Laimutis Vasilevičius – Lietuvai pagražinti draugijos Panevėžio skyriaus valdybos narys, Panevėžio kolegijos dėstytojas.
 25. Lina Vilienė – Panevėžio kraštotyros muziejaus Etninės kultūros skyriaus vedėja.
 26. Remigijus Vilys – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistas.
 27. Lina Vireliūnienė – Biržų r. savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vedėja.
 28. Rimutė Vitaitė – bendrijos „Sėla“ pirmininkė.

Dzūkijos (Dainavos) regioninės etninės kultūros globos tarybos nariai

 1. Lina Balčiūnienė – Druskininkų kultūros centro etnografė.
 2. Lina Būdienė – Varėnos kultūros centro vyr. specialistė etnografė.
 3. Ona Drobelienė (pirmininkė) – VSTT Projektų administravimo ir bendrųjų reikalų departamento Viešųjų reikalų ir ūkio skyriaus vyr. specialistė.
 4. Vygandas Čaplikas – regioninės politikos ekspertas.
 5. Algimantas Černiauskas – Lietuvos fotomenininkų sąjungos valdybos narys.
 6. Algirdas Juškevičius – Varėnos kultūros centro etnografas.
 7. Rasa Kazlauskienė – Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja.
 8. Irena Kolosovska – Šalčininkų rajono Informacijos, kultūros ir turizmo skyriaus vedėja.
 9. Audronė Lampickienė – sertifikuotų tautinio paveldo produktų tradicinė amatininkė.
 10. Lina Leparskienė – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto doktorantė.
 11. Eglė Liškevičienė – Alytaus dailiųjų amatų mokyklos dailiųjų metalo dirbinių profesijos mokytoja.
 12. Gintarė Markevičienė – tekstilininkė.
 13. Dalia Mockevičienė – Trakų kultūros rūmų etnografė.
 14. Vaida Naruševičiūtė – Varėnos kultūros centro specialistė kinui ir parodoms, folkloro „Žeiria“ ir „Šalcinuosna“ vadovė.
 15. Daina Pledienė – Lazdijų krašto muziejaus direktorė.
 16. Aušra Plytninkaitė – Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ direktorė.
 17. Romualdas Povilaitis – Lietuvių etninės kultūros draugijos Kauno teritorinio padalinio pirmininkas.
 18. Virginija Pugačiauskienė – Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos kultūros paveldo skyriaus vyr. specialistė.
 19. Alma Purvinytė – Alytaus r. savivaldybės Kultūros ir viešųjų ryšių skyriaus vyresnioji specialistė.
 20.  Regina Rinkevičienė – pynėja iš vytelių.
 21. Eglė Ruplėnienė – Alytaus dailiųjų amatų mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
 22. Ramutė Strebeikienė – Elektrėnų savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyr. specialistė.
 23.  Regina Svirskienė – Varėnos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja.
 24. Ilona Šedienė – dieveniškių technologijų ir verslo mokyklos direktorė.
 25. Marta Šliumpienė – Birštono savivaldybės architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė.
 26.  Vytuolis Valūnas – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas.
 27. Virginija Žitkauskienė – Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ meninio ugdymo pedagogė.

Mažosios Lietuvos regioninės etninės kultūros globos tarybos nariai

 1.       Edita Barauskienė – Lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ narė.
 2.       Liudvika Burzdžiuvienė – Pagėgių savivaldybės M. Jankaus muziejaus direktorė.
 3.       Audronė Buržinskienė – Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ folkloro ansamblio „Giedružė“ vadovė.
 4.       Zita Genienė – Klaipėdos m. savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus Istorijos skyriaus vedėja.
 5.       Vytautas Albertas Gocentas – lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ narys.
 6.     Vilma Griškevičienė (pirmininkė) – Šilutės rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja.
 7.       Arvydas Griškus – Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro direktorius.
 8.       Lilija Kerpienė – Klaipėdos r. savivaldybės Dovilų etninės kultūros centro direktorė.
 9.       Jolita Latakienė – Klaipėdos r. savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė.
 10.   Narūnas Lendraitis – Klaipėdos m. savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Kultūros skyriaus vedėjas.
 11.   Natalija Lisovskienė – Neringos savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja.
 12.   Virginija Mataitienė – Klaipėdos m. savivaldybės etnokultūros centro kultūrinės veiklos vadybininkė.
 13.   Aksevera Mikšienė – Pagėgių savivaldybės kultūros centro etninės veiklos specialistė.
 14.   Lina Motuzienė – Klaipėdos universiteto Istorijos mokslo krypties doktorantė.
 15.   Silva Pocytė – Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto direktorė.
 16.   Birutė Servienė – Šilutės r. savivaldybės Salos etnokultūros ir informacijos centro direktorė.
 17.   Indrė Skablauskaitė – Šilutės muziejaus etnografė
 18.   Giedrė Skipitienė – Rambyno regioninio parko direkcijos vyr. specialistė-kultūrologė.
 19.   Nijolė Sliužinskienė – Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centro direktorė.
 20. Saulius Sodonis – Šilutės kraštotyros draugijos narys.

Suvalkijos (Sūduvos) regioninės etninės kultūros globos tarybos nariai

 1.    Eglė Alenskaitė – Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centro Šunskų folklorinio ansamblio „Žvirgždė“ vadovė.
 2.    Vidas Cikana – bendrijos „Dailius“ pirmininkas.
 3.    Nijolė Černevičienė – Patašinės laisvalaikio salės kultūrinių renginių organizatorė.
 4.    Vitalija Filipova – Kazlų Rūdos literatų klubo „Versmė“ vadovė.
 5.    Asta Jankeliūnienė – Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja.
 6.    Rasa Januškienė – Kalvarijos savivaldybės kultūros centro etninės kultūros specialistė.
 7.    Valentinas Jazerskas – Lietuvos tautodailininkų sąjungos Kauno bendrijos pirmininkas.
 8.    Ernesta Juodsnukytė – Prienų krašto muziejaus vyr. fondų saugotoja.
 9.    Zigmas Kalesinskas – VšĮ „Raudondvario dvaro“ Kauno rajono muziejaus direktorius.
 10.   Stanislovas Lopeta – bendruomenės „Virbalio vartai“ pirmininkas.
 11.   Aušra Mickevičienė – Vilkaviškio krašto muziejaus muziejininkė.
 12.   Aurelija Papievienė – Šakių rajono savivaldybės administracijos kultūros ir turizmo skyriaus vyr. specialistė.
 13.   Nijolė Skinkienė – Vilkaviškio kultūros centro etnografė.
 14.   Kęstutis Subačius – kraštotyrininkas.
 15.   Ona Birutė Surdokienė – liaudies menininkų klubo „Mūza“ vadovė.
 16.   Žibutė Šilingienė – Kazlų Rūdos Kultūros centro direktorė.
 17.   Asta Vandytė – Kauno miesto savivaldybės Kultūros ir meno tarybos pirmininkė.
 18.   Rima Vasaitienė (pirmininkė) – Zanavykų muziejaus direktorė.
 19.   Rūta Vasiliauskienė – Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinio J. Basanavičiaus gimtinės vedėja.
 20.   Albinas Vaškevičius – kraštotyrininkas.
 21.   Dalė Zagurskienė – Prienų kultūros ir laisvalaikio centro mėgėjų meno kolektyvo vadovė.
 22.   Jūratė Zakaravičienė – Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Kultūros skyriaus vedėja.

Žemaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos nariai

 1. Arnas Arlauskas – Kelmės kultūros centro direktorius.
 2. Gintautas Bareikis – Klaipėdos r. savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėjas.
 3. Aušra Brijūnienė – Šiaulių r. administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė.
 4. Dalia Činkienė – Kretingos r. savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė.
 5. Rasa Čiutienė – Akmenės r. savivaldybės direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai.
 6. Birutė Gedminaitė – Rietavo kultūros centro direktorė.
 7. Violeta Girdžiuvienė – Tauragės kultūros centro metodininkė-etnografė.
 8. Virginijus Jocys – Šilalės kraštiečių draugijos pirmininkas.
 9. Laima Kelmelienė – Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių skyriaus pirmininkė.
 10. Aldona Kuprelytė – Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos Kultūros paveldo skyriaus vedėja.
 11. Lina Lukošienė – Eržvilko kultūros centro Vadžgirio skyriaus meno vadovė.
 12. Rita Macijauskienė – Telšių rajono savivaldybės kultūros centro vaikų ansamblio „Čiučiuruks“ vadovė.
 13. Diana Martinatienė – Šiaulių kultūros centro Etninės kultūros skyriaus vedėja.
 14. Sigita Milvidienė – Šiaulių „Aušros“ muziejaus Etnografijos skyriaus vedėja.
 15. Juozas Pabrėža – Šiaulių universiteto vykdomasis direktorius.
 16. Asta Pagarauskaitė  – Raseinių r. savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Švietimo ir ugdymo skyriaus vyr. specialistė.
 17. Ieva Ramanauskaitė  – Skuodo r. savivaldybės administracijos vyr. specialistė.
 18. Jolanta Skurdauskienė – Žemaičių dailės muziejaus direktoriaus pavaduotoja.
 19. Linas Šedvilas – Varnių regioninio parko vyr. specialistas.
 20. Jurgita Šilinskytė – Mažeikių r. savivaldybės Kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė.
 21. Rūta Vildžiūnienė (pirmininkė) – Klaipėdos universiteto Menų fakulteto ir pedagogikos katedros docentė.
 22. Jurgita Viršilienė – Šilalės r. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė.
X