Tarybos istorija

Tarybos istorija

Etninės kultūros globos taryba (toliau – Taryba) įkurta 2000 m. rugpjūčio 21 d. vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo priimtu Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymu.

2002 metais įsteigti Tarybos padaliniai penkiuose etnografiniuose regionuose: Aukštaitijos regioninė etninės kultūros globos taryba – 2002 m. gegužės 3 d., Dzūkijos (Dainavos) regioninė etninės kultūros globos taryba – 2002 m. gegužės 10 d., Sūduvos (Suvalkijos) regioninė etninės kultūros globos taryba – 2002 m. birželio 14 d., Žemaitijos regioninė etninės kultūros globos taryba – 2002 m. liepos 5 d., Mažosios Lietuvos regioninė etninės kultūros globos taryba – 2002 m. liepos 16 d.

Pirmoji Taryba (2000–2004 m.)

Rimantas Astrauskas – Tarybos pirmininkas, Lietuvos kompozitorių sąjungos narys
Virginija Kondratienė – Tarybos pirmininko pavaduotoja, kuruojanti teisės klausimus, Lietuvių etninės kultūros draugijos tarybos narė
Jonas Rudzinskas – Tarybos pirmininko pavaduotojas, kuruojantis etninės kultūros gyvosios tradicijos klausimus, Lietuvos tautodailininkų sąjungos pirmininkas
Dalia Urbanavičienė – Tarybos pirmininko pavaduotoja, kuruojanti etninės kultūros gyvosios tradicijos klausimus, Lietuvos muzikos akademijos Muzikologijos instituto Etnomuzikologijos skyriaus (archyvo) vedėja
Vitas Daniliauskas – Šakių „Varpo“ vidurinės mokyklos direktorius (Suvalkijos regiono atstovas)
Vygandas Čaplikas – Dzūkijos krašto draugijos pirmininko pavaduotojas (Dzūkijos regiono atstovas)
Irena Čepienė – Lietuvos pedagogikos instituto vyresnioji mokslinė bendradarbė
Stasys Gutautas – Lietuvos liaudies buities muziejaus direktorius
Petras Kalnius – Lietuvos istorijos instituto Etnografijos skyriaus darbuotojas
Genovaitė Kimbrienė – Žemės ūkio rūmų vyresnioji konsultantė
Libertas Klimka – Lietuvos kraštotyros draugijos narys
Birutė Kulnytė – Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorė
Ina Marčiulionytė – Kultūros viceministrė
Marcelijus Martinaitis – Lietuvos rašytojų sąjungos valdybos narys
Jūratė Palionytė – Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininko pavaduotoja
Arimantas Raškinis – Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto narys
Milda Ričkutė – Telšių aukštesniosios dailės mokyklos Pedagogikos skyriaus vedėja (Žemaitijos regiono atstovė)
Bronė Stundžienė – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Dainyno skyriaus vadovė
Onutė Suncovienė – Dzūkijos krašto draugijos pirmininkė (Dzūkijos regiono atstovė)
Vida Šatkauskienė – Lietuvos liaudies kultūros centro direktoriaus pavaduotoja
Voldemaras Šimėnas – Prūsos ir Mažosios Lietuvos fondo valdybos viceprezidentas (Mažosios Lietuvos regiono atstovas)
Jonas Trinkūnas – Lietuvos ramuvų sąjungos pirmininkas
Rasa Vasiliauskienė – Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo departamento Kraštovaizdžio skyriaus vyriausioji specialistė
Vitalija Vasiliauskaitė (2002 m. ją pakeitė Liudvika Trasykytė) – Panevėžio kraštotyros muziejaus darbuotoja (Aukštaitijos regiono atstovė)
Ramunė Vėliuvienė – Radijo ir televizijos komisijos narė
Angelė Vyšniauskaitė – Lietuvių katalikų mokslo akademijos narė

2002 metais Tarybos sudėtis ženkliai pasikeitė. Ją sudarė:

Krescencijus Stoškus – Tarybos pirmininkas, Lietuvių etninės kultūros draugijos tarybos narys; doc.dr.
Virginija Kondratienė – Tarybos pirmininko pavaduotoja, kuruojanti teisės klausimus, Mažosios Lietuvos regioninės tarybos atstovė
Jonas Rudzinskas – Tarybos pirmininko pavaduotojas, kuruojantis etninės kultūros gyvosios tradicijos klausimus, Lietuvos tautodailininkų sąjungos pirmininkas
Dalia Urbanavičienė – Tarybos pirmininko pavaduotoja, kuruojanti etninės kultūros paveldo klausimus, Lietuvos muzikos akademijos Muzikologijos instituto Etnomuzikologijos skyriaus vedėja; dr.
Albertas Amšiejus – LR Žemės ūkio rūmų pirmininko pavaduotojas
Rimantas Astrauskas – Lietuvos kompozitorių sąjungos Muzikologijos sekcijos narys; doc. dr.
Romas Balčius – Alytaus apskrities viršininko administracijos Regioninės plėtros departamento teritorijų planavimo skyriaus vedėjas, Dzūkijos regioninės tarybos pirmininkas
Irena Čepienė – Švietimo ir mokslo ministerijos ekspertė; doc. dr.
Petras Kalnius – Lietuvos istorijos instituto etnografijos skyriaus vyr. mokslo bendradarbis; dr.
Marcelijus Martinaitis – Lietuvos rašytojų sąjungos valdybos narys
Danguolė Micutienė – Marijampolės apskrities viršininko administracijos Regioninės plėtros departamento vyr. specialistė, Suvalkijos (Sūduvos) regioninės tarybos pirmininkė
Jūratė Palionytė – Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininko pavaduotoja
Egidijus Skarbalius – Žemaitijos regioninės tarybos atstovas, LR Seimo narys
Dalia Teišerskytė – LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto narė
Liudvika Trasykytė – Aukštaitijos regioninės tarybos pirmininkė
Jonas Trinkūnas – Lietuvos ramuvų sąjungos pirmininkas
Rasa Vasiliauskienė – Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo departamento Kraštovaizdžio skyriaus vyr. specialistė
Ramunė Vėliuvienė – Radijo ir televizijos komisijos narė
Angelė Vyšniauskaitė – Lietuvių katalikų mokslo akademijos akademikė; prof., habil. dr.

Antroji Taryba (2005–2009)

Libertas Klimka – Etninės kultūros globos tarybos pirmininkas, Vilniaus pedagoginio universiteto profesorius, mokslų daktaras.
Irena Regina Merkienė – Etninės kultūros globos tarybos pirmininko pavaduotoja, profesorė, habilituota mokslų daktarė.
Arnas Arlauskas - Kelmės kultūros centro direktorius. (2006 m. jis pakeitė atsistatydinusį Žemaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos narį Vaclovą Vaičekauską)
Vygandas Čaplikas - nepriklausomas ekspertas, docentas, mokslų daktaras
Jūratė Jurevičienė - Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros pagrindų ir teorijos katedros docentė
Petras Kalnius - Lietuvos istorijos instituto Etnologijos skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas, mokslų daktaras.
Birutė Kulnytė - Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorė
Marcelijus Martinaitis - rašytojas
Danguolė Micutienė - Marijampolės apskrities viršininko administracijos Regioninės plėtros departamento vyriausioji specialistė
Alfonsas Motuzas - Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto Lietuvos katalikų bažnyčios istorijos centro direktorius, profesorius, habilituotas daktaras. (A. Motuzas patvirtintas 2006 į Anapilin pasitraukus Tarybos nariui Vaciui Miliui)
Jonas Rudzinskas - Lietuvos tautodailininkų sąjungos pirmininkas
Irena Seliukaitė - Kultūros ministerijos Regionų kultūros skyriaus vedėja
Nijolė Sliužinskienė - Klaipėdos miesto savivaldybės Etnokultūros centro direktorė, mokslų daktarė
Bronė Stundžienė - Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktoriaus pavaduotoja, mokslų daktarė
Vida Šatkauskienė - Lietuvos liaudies kultūros centro direktoriaus pavaduotoja, Etninės kultūros skyriaus vedėja
Liudvika Trasykytė - Socialinės apsaugos ir darbo ministro patarėja
Inija Trinkūnienė - Socialinių tyrimų instituto mokslo darbuotoja
Dalia Urbanavičienė - Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikologijos instituto Etnomuzikologijos skyriaus vedėja, vyresnioji mokslo darbuotoja, mokslų daktarė
Arūnas Vaicekauskas - Vytauto didžiojo universiteto Etnologijos ir folkloristikos katedros vedėjas
Rasa Vasiliauskienė - Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros departamento Kraštovaizdžio skyriaus vyriausioji specialistė
Rolandas Zuoza - Švietimo ir mokslo ministerijos Vaikų ir jaunimo socializacijos departamento direktorius

Nuotraukoje:  Antrosios tarybos nariai (2005 08 31 posėdis). Stovi (iš kairės): Petras Kalnius, Jonas Rudzinskas, Libertas Klimka, Marcelijus Martinaitis, Irena Seliukaitė, Vida Šatkauskienė, Birutė Kulnytė, Danguolė Micutienė, Emilija Bugailiškienė (atstovauja Rolandui Zuozai), Irena Regina Merkienė. Sėdi (iš kairės): Virginija Kondratienė, Bronė Stundžienė, Rasa Vasiliauskienė, Vygandas Čaplikas, Liudvika Trasykytė, Inija Trinkūnienė, Dalia Urbanavičienė, Nijolė Sliužinskienė.

Trečioji Taryba (2009 – 2013)

Dalia Urbanavičienė - EKGT pirmininkė,  į Tarybą išrinkta Lietuvių etninės kultūros draugijos teikimu,  mokslų daktarė, docentė, Lietuvos muzikos akademijos Muzikologijos instituto Etnomuzikologijos skyriaus vedėja
Vytautas Tumėnas – Tarybos pirmininkės pavaduotojas, į Tarybą išrinktas LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto teikimu,  Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotojas
Irena Seliukaitė – į Tarybą išrinkta Ministro pirmininko teikimu,  Kultūros ministerijos Regionų kultūros skyriaus vedėja
Jonas Jakaitis – į Tarybą išrinktas Ministro pirmininko teikimu,  mokslų daktaras, docentas, Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros departamento vadovas, architektas
Rolandas Zuoza – į Tarybą išrinktas Ministro pirmininko teikimu, Švietimo ir mokslo ministerijos Vaikų ir jaunimo socializacijos departamento direktorius
Marcelijus Martinaitis – į Tarybą išrinktas Lietuvos meno kūrėjų asociacijos teikimu, rašytojas
Jonas Rudzinskas – į Tarybą išrinktas Lietuvos meno kūrėjų asociacijos teikimu,  Lietuvos tautodailininkų sąjungos pirmininkas
Rimantas Astrauskas – į Tarybą išrinktas Lietuvos universitetų rektorių konferencijos teikimu, mokslų daktaras, etnomuzikologas
Daiva Vyčinienė – į Tarybą išrinktas Lietuvos universitetų rektorių konferencijos teikimu, mokslų daktarė, docentė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Etnomuzikologijos katedros vedėja
Jūratė Šemetaitė – į Tarybą išrinkta Lietuvos liaudies kultūros centro teikimu,  Lietuvos liaudies kultūros centro kultūros skyriaus folkloro poskyrio vadovė
Austė Nakienė – į Tarybą išrinkta Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto teikimu, mokslų daktarė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja
Paulius Vaidotas Subačius – į Tarybą išrinktas Lietuvių katalikų mokslo akademijos teikimu, mokslų daktaras, VU Filologijos fakulteto A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centro docentas, Lietuvių katalikų mokslo akademijos Centro valdybos pirmininkas, LKMA Humanitarinių tyrimų instituto direktorius
Rasa Paukštytė Šaknienė – į Tarybą išrinkta Lietuvos istorijos instituto teikimu, mokslų daktarė, Lietuvos istorijos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja
Arūnas Astramskas – į Tarybą išrinktas Lietuvos muziejų asociacijos teikimu, Panevėžio kraštotyros muziejaus direktorius
Libertas Klimka – į Tarybą išrinktas Lietuvos kraštotyros draugijos teikimu, mokslų daktaras, Vilniaus pedagoginio universiteto profesorius
Inija Trinkūnienė – į Tarybą išrinkta Lietuvos ramuvų sąjungos teikimu, Socialinių tyrimų instituto mokslo darbuotoja, Lietuvos ramuvų sąjungos narė
Jonas Vaiškūnas – į Tarybą išrinktas Aukštaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos teikimu, Molėtų krašto muziejaus etnografas, Aukštaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos narys
Ona Drobelienė – į Tarybą išrinkta Dzūkijos (Dainavos) regioninės etninės kultūros globos tarybos teikimu Etnografė, Dzūkijos regioninės etninės kultūros globos tarybos pirmininkė
Zigmas Kalesinskas  – į Tarybą išrinktas Suvalkijos (Sūduvos) regioninės etninės kultūros globos tarybos teikimu, Sūduvos regioninės etninės kultūros globos tarybos pirmininkas, Tautinio kostiumo globos narys prie LR Kultūros ministerijos, Vilkijos bendruomenės centro pirmininkas, D. ir Z. Kalesinskų liaudies aukštesniosios amatų mokyklos direktorius
Arnas Arlauskas  – į Tarybą išrinktas Žemaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos teikimu, Kelmės kultūros centro direktorius, Žemaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos narys
Nijolė Sliužinskienė – į Tarybą išrinktas Mažosios Lietuvos  regioninės etninės kultūros globos tarybos teikimu, mokslų daktarė, Klaipėdos miesto savivaldybės Etnokultūros centro direktorė, Mažosios Lietuvos regioninės etninės kultūros globos tarybos narė

Nuotraukose Trečiosios tarybos nariai (2010 01 12 posėdis)

Ketvirtoji Taryba (2013 – 2016)

Virginijus Jocys – Tarybos pirmininkas, į Tarybą išrinktas Žemaitijos regioninės Etninės kultūros globos tarybos teikimu.
Vytautas Ališauskas – į Tarybą išrinktas Lietuvių katalikų mokslo akademijos teikimu, VU Filologijos fakulteto Klasikinės filologijos katedros docentas, mokslų daktaras.
Nijolė Balčiūnienė – į Tarybą išrinkta Lietuvos Ramuvų sąjungos teikimu, Seimo nario padėjėja, Ramuvų sąjungos narė.
Dalia Bernotaitė-Beliauskienė – į Tarybą išrinkta Lietuvos muziejų asociacijos teikimu, Lietuvos dailės muziejaus Liaudies meno skyriaus darbuotoja.
Vidmantas Bezaras – į Tarybą išrinktas ministro pirmininko teikimu, Aplinkos ministerijos saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamento direktorius.
Emilija Bugailiškienė – į Tarybą išrinkta ministro pirmininko teikimu, Švietimo ir mokslo ministerijos Bendro ugdymo ir profesinio mokymo departamento Neformalaus ugdymo ir švietimo pagalbos skyriaus vyresnioji specialistė.
Ona Drobelienė – į Tarybą išrinkta Dzūkijos regioninės etninės kultūros globos tarybos teikimu, etnografė, Dzūkijos regioninės etninės kultūros globos tarybos pirmininkė.
Vilma Griškevičienė į Tarybą išrinkta Mažosios Lietuvos regioninės etninės kultūros globos tarybos teikimu, Mažosios Lietuvos regioninės etninės kultūros globos tarybos pirmininkė, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja.
Zigmas Kalesinskas – į Tarybą išrinktas Suvalkijos regioninės etninės kultūros globos tarybos teikimu, Sūduvos regioninės etninės kultūros globos tarybos pirmininkas, Tautinio kostiumo globos narys prie LR Kultūros ministerijos, Vilkijos bendruomenės centro pirmininkas, D. ir Z. Kalesinskų liaudies aukštesniosios amatų mokyklos direktorius.
Irena Kezienė – į Tarybą išrinkta ministro pirmininko teikimu, Kultūros ministerijos Regionų kultūros skyriaus vyriausioji specialistė.
Arūnas Eduardas Paslaitis – į Tarybą išrinktas Lietuvos meno kūrėjo asociacijos teikimu, architektas.
Rasa Paukštytė-Šaknienė – į Tarybą išrinkta Lietuvos istorijos instituto teikimu, mokslų daktarė, Lietuvos istorijos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja.
Romualdas Povilaitis - į Tarybą išrinktas Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komiteto teikimu, mokslų daktaras, Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU) docentas, ASU profesinės sąjungos komiteto pirmininkas, Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos pirmininkas. 
Tojana Račiūnaitė - į Tarybą išrinkta Lietuvos universitetų rektorių konferencijos teikimu, mokslų daktarė, Dailėtyros instituto direktorė, vyriausioji mokslo darbuotoja.
Algirdas Sakalauskas – į Tarybą išrinktas Lietuvos meno kūrėjų asociacijos teikimu, Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys.
Jūratė Šemetaitė – į Tarybą išrinkta Lietuvos liaudies kultūros centro teikimu, Lietuvos liaudies kultūros centro kultūros skyriaus Folkloro poskyrio vadovė.
Juozas Šorys – į Tarybą išrinktas Lietuvos kraštotyros draugijos teikimu, Žurnalo „Laudies kultūra“ vyresnysis redaktorius, Lietuvos kraštotyros draugijos tarybos narys.
Vytautas Tumėnas – į Tarybą išrinktas Lietuvių etninės kultūros draugijos teikimu, mokslų daktaras, Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotojas.
Jonas Vaiškūnas – į Tarybą išrinktas Aukštaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos teikimu, Molėtų krašto muziejaus etnografas.
Daiva Vyčinienė – į Tarybą išrinkta Lietuvos universitetų rektorių konferencijos teikimu, mokslų daktarė, profesorė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Etnomuzikologijos katedros vedėja.
Aušra Žickienė – į Tarybą išrinkta Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto teikimu, mokslų daktarė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja.

Nuotraukoje: Ketvirtosios tarybos nariai (2017 12 12 posėdis): iš kairės - posėdžio svečias Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis, Jonas Vaiškūnas, Emilija Bugailiškienė, Daiva Vyčinienė, Dalia Urbanavičienė, Jūratė Šemetaitė, Virginijus Jocys, Nijolė Balčiūnienė, Dalia Bernotaitė-Beliauskienė, Rasa Paukštytė Šaknienė, Vytautas Tumėnas, Juozas Šorys.

Dabartinė Taryba (2017 – 2020) ►

X