Tarybos pirmininkas

Tarybos pirmininkė

Doc. Dr. Dalia Urbanavičienė

Humanitarinių mokslų daktarė Dalia Urbanavičienė -  etnomuzikologė, LR Valstybinės Jono Basanavičiaus premijos laureatė, Lietuvių etninės kultūros draugijos pirmininkė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos ir Lietuvos edukologijos universiteto docentė, etninės kultūros srities įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo iniciatorė ir rengėja.

D. Urbanavičienė vadovavo Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo rengimo grupei, buvo viena iš Tautinio paveldo produktų įstatymo iniciatorių ir rengėjų grupės narių. Vadovavo etninės kultūros ugdymo rekomendacijų ir programų rengimui, kurios apima nuoseklų etnokultūrinį ugdymą nuo lopšelių darželių iki baigiamųjų klasių. Pastaruoju metu daug dirba tyrinėdama ir rengdama siūlymus dėl etninės kultūros panaudojimo kultūrinio turizmo plėtrai, taip pat dėl galimų regioninės pertvarkos modelių stiprinant regioninę savimonę Lietuvoje. 

D.Urbanavičienė yra ryškiausia etnochoreologijos srities tyrinėtoja Lietuvoje, aktyviai dalyvaujanti tarptautinėse šios srities organizacijose ir jų veikloje. Jos mokslinių tyrimų sritys – etnochoreologijos raida, apeiginiai šokiai, žaidimai ir veiksmai, šokamosios ir žaidžiamosios sutartinės, tradicinio šokio raida ir nūdiena Lietuvoje, šokio užrašymo metodika ir notacijos sistemos, choreografinio folkloro klasifikavimas ir analizė, muzikinio folkloro rinkimo ir folkoro archyvų darbo metodika. Šiomis temomis D.Urbanavičienė paskelbė per 60 mokslo straipsnių tarptautiniuose ir Lietuvos mokslo leidiniuose, dvi monografijas (baigia rengti trečią), pateikė per 90 pranešimų konferencijose užsienyje ir Lietuvoje, skaitė paskaitas mokytojams bei kultūros darbuotojams ir plačiai visuomenei. Ji - tradicinių šokių klubo Vilniuje steigėja ir tokių klubų judėjimo Lietuvoje pradininkė.

D.Urbanavičienė buvo viena iš pagrindinių Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjungos (LEKUS) steigimo iniciatorių, o 2014 m. buvo išrinkta šios sąjungos  pirmininko pavaduotoja. LEKUS ją delegavo į Etninės kultūros globos tarybą.

Į Etninės kultūros globos tarybos pirmininko pareigas D. Urbanavičienė paskirta 2018 sausio 12 d. (LRS nutarimas dėl Etninės kultūros globos tarybos pirmininko patvirtinimo Nr. XIII-990) keturių metų laikotarpiui. Ji šias pareigas  yra ėjusi 2009–2013 metais.

X