Naujienos

Siūlymas kurti Etninės kultūros tarybą Kultūros ministerijoje

EKGT ekspertai išnagrinėjo Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. ĮV-334 patvirtintas Patariamųjų Kultūros ministerijos tarybų, komisijų ir darbo grupių sudarymo rekomendacijas (toliau – Rekomendacijos) ir teigiamai įvertino šį dokumentą. Ekspertai taip pat išnagrinėjo Kultūros ministerijos 2018 m. balandžio 17 d. viešai paskelbtą informaciją, kad ministerija pertvarko savo patariamąsias tarybas ir komisijas. Šis klausimas 2018 m. gegužės 3 d. buvo aptartas EKGT posėdyje ir nutarta kreiptis į Kultūros ministeriją teikiant siūlymą sukurti Etninės kultūros srities tarybą kaip patariamąjį ministerijos organą.

Dėl Klaipėdos rajono pavadinimo

Į Etninės kultūros globos tarybą kreipėsi aktyvūs Klaipėdos krašto gyventojai prašydami išreikšti Tarybos nuomonę dėl Klaipėdos rajono pavadinimo keitimo. Gautame rašte teigiama, kad Klaipedos rajono meras, dalis tarybos narių laikosi pozicijos Klaipėdos rajoną vadinti Gargždų savivaldybe. Plačiau ► Susirūpinimą dėl Klaipėdos rajono pavadinimo keitimo Tarybai išsakė ir žymus Mažosios Lietuvos paveldo tyrėjas dr. Martynas Purvinas.

2018 m. gegužės 3 d. posėdyje Taryba apsvarstė Klaipėdos rajono pavadinimo klausimą ir nutarė, kad dabartinėje situacijoje turėtų būti išsaugotas Klaipėdos rajono pavadinimas. Tarybos raštas „Dėl Klaipėdos rajono pavadinimo išsaugojimo“ ►

EKGT informacija

Penktasis Tarybos posėdis

Penktasis Tarybos posėdis įvyko 2018 m.  gegužės  3 d.  Dalyvavo 13 Tarybos narių.

Svarstyta: 1. Nacionalinės J. Basanavičiaus premijos nuostatai. 2. Lietuvos kultūros tarybai teikiami siūlymai ir etninės kultūros sąvokos išaiškinimas. 3. Klaipėdos rajono pavadinimas. 4. Regioninių tarybų naujų narių tvirtinimas. 5. Tarpinstitucinio pasitarimo, skirto Kaziuko mugės dalies sertifikavimo klausimo aptarimui, organizavimas. 6. Konferencijos, skirtos etnokultūrinio ugdymo klausimų aptarimui, organizavimas gegužės 28 d.  LR Seime. 7. Etnografiškiausios kaimo turizmo sodybos konkurso organizavimas. 8. Tarybos logotipo tobulinimas. 9. Dalyvavimas Kultūros politikos pagrindų įstatymo rengime. 10. Etninės kultūros srities kuravimas LR Kultūros ministerijoje. 11. Tarybos administracijos struktūra.

Taryba siūlo sertifikuoti dalį Kaziuko mugės

Etninės kultūros globos tarybos ekspertai ne kartą svarstė tradicinių mugių sertifikavimo klausimus ir ypač daug dėmesio skyrė VIlniuje rengiamai Kaziuko mugei. Aptarusi šių metų Kaziuko mugę, Taryba kreipėsi į LR žemės ūkio ministeriją, Vilniaus miesto savivaldybės tarybą bei Vilniaus miesto merą su pasiūlymu sertifikuoti Kaziuko mugės dalį suteikiant tradicinės mugės statusą.

Taryba išreiškė nuomonę dėl asmenvardžių rašybos LR piliečių dokumentuose

Etninės kultūros globos taryba (toliau – Taryba) yra ne kartą svarsčiusi ir teikusi siūlymus LR Seimui ir Vyriausybei dėl Lietuvos kitataučių piliečių asmenvardžių rašybos nelietuviškais rašmenimis. Šios kadencijos Taryba išnagrinėjo ankstesnius siūlymus ir nutarė, kad jiems pritaria, todėl pakartotinai teikia juos šios kadencijos Seimui.

Taryba siūlo pirmajame Lietuvos Respublikos piliečio paso puslapyje rašyti asmenvardžius tik lietuviškais rašmenimis, o antrajame paso puslapyje leisti pageidaujantiems asmenims įrašyti savo asmenvardžius kitomis kalbomis, laikantis originalios tų asmenvardžių rašybos. Su Tarybos 2018-04-16 dienos raštu nr. S-109, adresuotu LR Seimo Kultūros bei LR Seimo Švietimo ir mokslo komitetams, galite susipažinti čia ►

EKGT informacija

X