2018-ieji - Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metai

2018-ieji – LIetuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metai

1918 metų vasario 16 dieną Lietuvos Taryba Vilniuje pasirašė dokumentą, kuriuo paskelbė „atstatanti nepriklausomą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis“.

Lietuvos Respublikos Seimas, pabrėždamas, kad 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo aktas žymi išskirtinį Lietuvos istorijos įvykį ir pradeda Lietuvos, kaip nepriklausomos ir demokratinės valstybės, istoriją, suvokdamas Akto paskelbimo ir paskesnių įvykių 1918–1920 m. ypatingą reikšmę Lietuvos valstybingumui, vertindamas atkurtos Lietuvos valstybės reikšmę ir indėlį į Europos civilizacijos plėtotę, nutarė paskelbti 2018 metus Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metais.

2018-ieji taip pat paskelbti Sąjūdžio, Vydūno, Simono Daukanto, Adolfo Ramanausko-Vanago, Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejaus minėjimo, Tėvo Stanislovo, Lietuvos katalikių moterų, Lietuvos skautų judėjimo metais.
 
Sąjūdžio metus LR Seimas paskelbė atsižvelgdamas į tai, kad 2018 m. sukanka 30 metų, kai buvo išrinkta Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio (toliau – Sąjūdis) iniciatyvinė grupė, įsteigtos Sąjūdžio rėmimo grupės miestuose ir rajonuose, įvyko Sąjūdžio Steigiamasis suvažiavimas, kuriame buvo patvirtintas Sąjūdžio Seimas ir išrinkta Sąjūdžio Seimo taryba, išskirdamas 1988–1990 metus kaip ypač svarbų Lietuvos istorijos laikotarpį, kai sovietų okupacinėje sistemoje Sąjūdžio Seimas veikė kaip dalinis, bet teisėtas demokratinis tautos atstovas, pabrėždamas, kad Sąjūdžio veikla kaip tautos valios išraiška prisidėjo prie Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo, suvokdamas išskirtinį Sąjūdžio vaidmenį Lietuvos valstybingumui, nepriklausomos ir demokratinės valstybės tęstinumui.
 
Vydūno metai paskelbti pažymint filosofo, rašytojo, publicisto, kultūros veikėjo Vilhelmo Storostos-Vydūno gimimo 150 metų jubiliejų.
 
Simono Daukanto metus LR Seimas paskelbė minint 225-ąsias XIX amžiaus švietėjo, istoriko, tautinio atgimimo ideologo S. Daukanto gimimo metines
 
Adolfo Ramanausko-Vanago metai paskelbti minint Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos signataro, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio ginkluotųjų pajėgų vado Adolfo Ramanausko-Vanago 100-ąsiąs gimimo metines. Siekiama pabrėžti Lietuvos ginkluotojo pasipriešinimo – partizaninio karo svarbą kovojant su sovietų okupacija, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos, kaip konstitucinės reikšmės dokumento, užtikrinančio Lietuvos valstybės tęstinumą, svarbą.
 
Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejaus minėjimo metai. Šiuos atmintinus metus nutarta paskelbti atsižvelgiant į tai, kad 2018 metais švenčiamas Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejus, pabrėžiant, kad Trakų šventovė ir joje esantis malonėmis garsėjantis Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslas, artimai susiję su Lietuvos Didžiuoju Kunigaikščiu Vytautu ir Lietuvos valstybingumo istorija, yra neatskiriama Lietuvos dvasinio ir kultūrinio gyvenimo dalis.
 
Tėvo Stanislovo metai paskelbti minint 100-ąsias vienuolio kapucino, kunigo, pamokslininko, Lietuvos pasipriešinimo sovietinei okupacijai dalyvio Tėvo Stanislovo – Algirdo Mykolo Dobrovolskio gimimo metines, suvokiant Tėvo Stanislovo indėlį į Lietuvos žmonių dvasinių vertybių puoselėjimą ir tautinės savimonės žadinimą, jo pastangas gelbstint krašto žydus Antrojo pasaulinio karo metais bei ilgametę pagalbą socialinę atskirtį patiriantiems žmonėms, siekiant pagerbti šį Lietuvai ir jos žmonėms svarbų asmenį,
 
Lietuvos katalikių moterų sąjungos metus LR Seimas paskelbė atsižvelgdamas į tai, kad 2018 metais minimos Lietuvos katalikių moterų sąjungos įkūrimo 100-osios metinės, pabrėždamas Lietuvos katalikių moterų sąjungos svarbą bei jos aktyvią veiklą išeivijoje, skatinant ir palaikant tautos laisvės troškimą sovietų okupacijos metais, suvokdamas Lietuvos katalikių moterų sąjungos per 100 metų nuveiktų darbų reikšmę ir ypač vertindamas šios organizacijos iki šiol plėtojamą kilnią veiklą siekiant Lietuvos valstybės ir žmonių gerovės.

Lietuvos skautų judėjimo metai paskelbti pažymint pirmosios skautų organizacijos Lietuvoje, padėjusios pamatus Lietuvos skautų judėjimui, įkūrimo 100 metų sukaktį.
X