Tarybos siūlymai dėl teisės aktų tobulinimo

2017 m. Tarybos siūlymai dėl teisės aktų tobulinimo

 

SIŪLYMAI DĖL TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ TOBULINIMO

 1. Dėl etninės kultūros ugdymo 2017–2018 ir 2019–2020 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendruosiuose ugdymo planuose (EKGT 2017-02-09  raštas Nr. S-27 Švietimo ir mokslo ministerijai).
 2. Dėl Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatų (EKGT 2017-03-08 raštas Nr. S-44, 2017-11-06 raštas Nr. S-184 LR Seimo Kultūros komitetui, LR Vyriausybei, Kultūros ministerijai).
 3. Dėl Vilniaus atminties kultūros puoselėjimo programos (EKGT 2017-04-07 raštas Nr. S-69 Vilniaus miesto savivaldybei).
 4. Dėl škudžių avių įtraukimo į Lietuvos tautinio paveldo produktų registrą ir į Lietuvos genetinių išteklių sąrašą (EKGT 2017-06-14 raštas Nr. S-114 LR Žemės ūkio ministerijai, Veterinarijos akademijos Gyvulininkystės institutui).
 5. Dėl profesijų klasifikatoriaus papildymo (EKGT 2017-06-16 Nr. S-116 LR Ūkio ministerijai).
 6. Dėl valstybinių universitetų tinklo optimizavimo plano patvirtinimo projekto Nr. XIIIP-717 (EKGT 2017-06-16 raštas Nr. S-118).
 7. Dėl Lietuvos regioninės politikos gairių (baltosios knygos)  (EKGT 2017-10-31 raštas Nr. S-183 LR Vidaus reikalų ministerijai).
 8. Dėl Palyginamojo ekspertinio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vertinimo reglamento (EKGT 2017-12-29 raštas Nr. S-225 LR Seimo Švietimo ir mokslo komitetui, Seimo kultūros komitetui, Švietimo ir mokslo ministerijai).

 EKGT INICIATYVOS DĖL NAUJŲ TEISĖS AKTŲ PARENGIMO

 1. Dėl nacionalinio muziejaus statuso suteikimo Lietuvos liaudies buities muziejui (EKGT 2017-03-10 raštas Nr. S-48 LR Seimo Kultūros komitetui, LR kultūros ministerijai).
 2. Dėl Etninių žemių lietuvių kultūros bei švietimo rėmimo programos sukūrimo (EKGT 2017-06-15 raštas Nr. S-113 LR Vyriausybei).
 3. Dėl atmintinų metų skelbimo 2018–2021 m. (EKGT 2017-11-08 raštas Nr. S-188 LR Seimo Valstybės istorinės atminties komisijai).
 4. Dėl 2019 metų paskelbimo vietovardžių atmintinais metais (EKGT 2017-11-24 raštas S-206 Valstybinei lietuvių kalbos komisijai, Lietuvių kalbos institutui, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutui, Lietuvos istorijos institutui).
 5. Dėl 2020 metų paskelbimo tautodailės metais (EKGT 2017-11-24 raštas S-205 Lietuvos tautodailininkų sąjungai).

2016 m. Tarybos siūlymai dėl teisės aktų tobulinimo

Siūlymai dėl teisės aktų projektų tobulinimo

 1. Dėl Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo Nr. VIII-1328 5 straipsnio ir 8 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 61 straipsniu įstatymo projekto (XIIP-585(3)) (EKGT 2016-10-12 raštas Nr. 170). 
 2. Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2004 m. lapkričio 2 d. nutarimo Nr. IX-2532 „Dėl Etninės kultūros globos tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo projekto (XIIP-584(3)) (EKGT 2016-10-12 raštas Nr. 171). 
 3. Dėl Piliakalnių metų minėjimo 2017 metais plano projekto (EKGT 2016-04-28 raštas Nr. S-82 Kultūros ministerijai). 
 4. Dėl etninės kultūros ugdymo sampratos (EKGT 2016-05-24 raštas Nr. S-102 Švietimo ir mokslo ministerijai). 
 5. Dėl Tautinio kostiumo metų komisijos sudėties projekto (EKGT 2016-05-09 raštas Nr. S-86 LR Vyriausybei). 
 6. Dėl Tautinio kostiumo metų veiksmų plano patvirtinimo projekto (EKGT 2016-08-22 raštas Nr. S-145 Kultūros ministerijai). 
 7. Dėl Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio paminėjimo 2018 m. programos projekto (2016-10-12 pateikti pasiūlymai Seimo ŠMKK vykusiame posėdyje).

Iniciatyvos dėl naujų teisės aktų parengimo

 1. Dėl 2017 metų paskelbimo tautinio drabužio metais (2016-04-18 raštas Nr. S-76). 
 2. Dėl nacionalinio statuso suteikimo Lietuvių kalbos institutui (2016-05-16 raštas Nr. S-96). 

EKGT siūlymų Lietuvos Respublikos Seimui išvados

 1. Įgyvendinant Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymą, parengti Etninės kultūros plėtros valstybinę 2018–2025 m. programą, didinti finansavimą Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016–2022 metų programai.
 2. Parengti Audiovizualinių archyvų įstatymą, kuris užtikrintų nematerialaus kultūros paveldo apsaugą. 
 3. Įgyvendinant Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymą ir Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymą, užtikrinti tautinės savimonės bei etninės kultūros ugdymą – patobulinti Pradinio ugdymo bendrąją programą integruojant į ją atskirą etninės kultūros dalyką, įgyvendinti bendrąsias etninės kultūros pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas (patvirtintas LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu 2012 m. balandžio 12 d. Nr. V-651), suteikti tautinės savimonės ir etninės kultūros ugdymo pagrindus aukštosiose mokyklose, užtikrinti etninės kultūros specialistų rengimą.

2015 m. Tarybos siūlymai dėl teisės aktų tobulinimo

Siūlymai dėl teisės aktų tobulinimo 

 1. Dėl Atmintinų dienų įstatymo papildymo įtraukiant Užgavėnes ir Sekmines į atmintinų dienų sąrašą (EKGT raštas 2015-02-11 Nr. S-28).
 2. Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo teikiant siūlymus dėl galimų teritorinės administracinės reformos modelių (EKGT raštas 2015-02-11 Nr. S-27).
 3. Dėl 2015–2016 ir 2017–2018 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų tobulinimo atsižvelgiant į Etninės kultūros ugdymo pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas (EKGT raštas 2015-06-09 Nr. S-223).

Siūlymai dėl teisės aktų projektų tobulinimo 

 1. Dėl Etninės kultūros plėtros valstybinės programos 2015–2018 m. projekto, kuris Kultūros ministerijos iniciatyva buvo paverstas Etninės kultūros plėtros 2015–2018 metų veiksmų plano projektu (dalyvaujant darbo grupėje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu 2014 m. balandžio 17 d. Nr. ĮV-296, siūlymai teikti 5-iuose EKGT raštuose: 2015-03-12 Nr. S-163, 2015-03-31 Nr. S-171, 2015-04-03 Nr. S-172, 2015-06-19 Nr. S-239, 2015-06-19 Nr. S-240).
 2. Dėl Valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto (EKGT raštas 2015-04-30 Nr. S-200).
 3. Dėl Tautinio paveldo produktų įstatymo Nr. X-1207 naujos redakcijos projekto (EKGT raštai 2015-09-22 Nr. S-272, 2015-10-09 Nr. S-282).
 4. Dėl Kultūros ministerijos rengiamo Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo keitimo įstatymo projekto (dalyvaujant darbo grupėje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu 2014 m. balandžio 17 d. Nr. ĮV-296).
 5. Dėl Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio paminėjimo 2018 m. programos projekto (EKGT aptartus siūlymus Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui pateikė EKGT narė N. Balčiūnienė, Seimo nario R. Kupčinsko patarėja).
 6. Dėl Vietos bendruomenių metų programos (veiksmų plano) projekto (dalyvaujant darbo grupėje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos kultūros socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. A1-321).
 7. Dėl Piliakalnių metų programos projekto (dalyvaujant darbo grupėje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu 2015 m. spalio 6 d. Nr. ĮV-682).
 8. Dėl Sveikatos ugdymo bendrosios programos, integruojant Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programą (dalyvaujant darbo grupėje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu 2015 m. sausio 15 d. Nr. V-16). 

Iniciatyvos dėl naujų teisės aktų parengimo 

 1. Dėl Lietuvos gyvenamųjų vietovių vardų išsaugojimo (2015-02-04 raštas Nr. S-15).
 2. Dėl 2017 metų paskelbimo tautinio drabužio metais (2015-02-11 raštas Nr. S-23).

2015 metų EKGT siūlymų Lietuvos Respublikos Seimui išvados

 1. Įgyvendinant Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo 8 straipsnio 1 dalį, parengti Etninės kultūros plėtros valstybinę 2017–2025 m. programą.
 2. Parengti Audiovizualinių archyvų įstatymą, kuris užtikrintų nematerialaus kultūros paveldo apsaugą.
 3. Įgyvendinant Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymą ir Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymą, užtikrinti tautinės savimonės bei etninės kultūros ugdymą – parengti Etninės kultūros pradinio ugdymo programą, įgyvendinti bendrąsias etninės kultūros pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas (patvirtintas LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu 2012 m. balandžio 12 d. Nr. V-651), suteikti tautinės savimonės ir etninės kultūros ugdymo pagrindus aukštosiose mokyklose, subsidijuoti etninės kultūros specialistų rengimą.
X