Tarybos siūlymai dėl teisės aktų tobulinimo

2017 m. Tarybos siūlymai dėl teisės aktų tobulinimo

 1. Dėl pirmajam 2017 m. finansavimo etapui Lietuvos kultūros tarybai pateiktų etninės kultūros projektų rėmimo (EKGT 2017-01-30 raštas Nr. 18)
 2. Dėl Etninės kultūros ugdymo 2017-2018 ir 2019-2020 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendruosiuose ugdymo planuose (EKGT 2017-02-09 raštas Nr. 27)
 3. Dėl nematerialiojo kultūros paveldo apsaugos valstybiniuose parkuose. (EKGT 2017-03-03 raštas Nr.42)
 4. Dėl Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatų (EKGT 2017-03-08 raštas Nr. 44)
 5. Dėl Nacionalinio muziejaus statuso suteikimo Lietuvos liaudies buities muziejui (EKGT 2017-03-10 raštas Nr. 48)
 6. Dėl etnologijos ir folkloristikos studijų krypties išsaugojimo (EKGT 2017-03-10 raštas Nr. 49)
 7. Dėl Lietuvos akademinės bendruomenės viešo kreipimosi „Dėl etnologijos studijų sugrąžinimo į studijų krypčių aukštosiose mokyklose sąrašą“ (EKGT 2017-03-15 raštas Nr. 52)
 8. Dėl Etninės kultūros globos tarybos ekspertų dalyvavimo su etnine kultūra susijusių klausimų svarstyme (EKGT 2017-03-21 raštas Nr. 56)
 9. Dėl piliečių asmenvardžių rašybos (EKGT 2017-03-21 raštas Nr. 57)
 10. Dėl Etninės kultūros globos tarybos ekspertų dalyvavimo su regionine valdymo reforma susijusių klausimų svarstyme (EKGT 2017-03-24 raštas Nr. 61)
 11. Dėl Vilniaus atminties kultūros puoselėjimo programos (EKGT 2017-04-07 raštas Nr. 69)
 12. Dėl Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos rezoliucijų (EKGT 2017-04-27 raštas Nr. 77)
 13. Dėl išnykusių kaimų atminimo įamžinimo Lietuvoje (EKGT 2017-04-28 raštas Nr. 78)
 14. Dėl Lietuvos kulinarinio paveldo muziejaus (EKGT 2017-05-17 raštas Nr. 87)
 15. Dėl Lietuvos kulinarinio paveldo muziejaus Vilniuje išsaugojimo (EKGT 2017-05-23 raštas Nr. 93)
 16. Dėl Vyriausybės nutarimo projekto Nr. 17-6413 „Dėl nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatų patvirtinimo“ (EKGT 2017-05-31 raštas Nr. 103)
 17. Dėl sąlygų Lietuvoje vykstančiose etnokultūrinėse stovyklose etninėse lietuvių žemėse užsienyje gyvenantiems lietuviams sudarymo (EKGT 2017-06-14 raštas Nr. 111)
 18. Dėl etninių žemių lietuvių kultūros finansavimo atskiros programos sukūrimo (EKGT 2017-06-14 raštas Nr. 113)
 19. Dėl škudžių avių įtraukimo į Lietuvos tautinio paveldo produktų registrą ir į Lietuvos genetinių išteklių sąrašą (EKGT 2017-06-14 raštas Nr. 114)
 20. Dėl Mažosios Lietuvos heraldinių ženklų (EKGT 2017-06-16 raštas Nr. 115)
 21. Dėl profesijų klasifikatoriaus papildymo (EKGT 2017-06-16 raštas Nr. 116)
 22. Dėl privačių muziejų ir kolekcijų išsaugojimo (EKGT 2017-06-16 raštas Nr. 117)
 23. Dėl Lietuvai svarbių humanitarinių, lituanistinių ir istorinių studijų savarankiškumo išsaugojimo regioniniuose universitetuose (EKGT 2017-06-16 raštas Nr. 118)
 24. Dėl tradicinių žaliavų (linų, vilnos ir kt.) auginimo ir perdirbimo perspektyvų  (EKGT 2017-06-19 raštas Nr. 119)
 25. Dėl Etninės kultūros globos tarybos siūlymų siekiant regioninės plėtros tobulinimo Lietuvoje (EKGT 2017-10-31raštas Nr. 183)
 26. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 640 „Dėl nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos įsteigimo ir Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (EKGT 2017-11-06 raštas Nr. 184)
 27. Dėl atmintinų metų skelbimo 2018-2021 m. (EKGT 2017-11-08 raštas Nr. 187) 

2016 m. Tarybos siūlymai dėl teisės aktų tobulinimo

Siūlymai dėl teisės aktų projektų tobulinimo

 1. Dėl Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo Nr. VIII- 1328 5 straipsnio ir 8 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 61 straipsniu įstatymo projekto (XIIP-585(3)) (EKGT 2016-10-12 raštas Nr. 170). 
 2. Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2004 m. lapkričio 2 d. nutarimo Nr. IX-2532 „Dėl Etninės kultūros globos tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo projekto (XIIP-584(3)) (EKGT 2016-10-12 raštas Nr. 171). 
 3. Dėl Piliakalnių metų minėjimo 2017 metais plano projekto (EKGT 2016-04-28 raštas Nr. S-82, adresuotas Kultūros ministerijai). 
 4. Dėl etninės kultūros ugdymo sampratos (EKGT 2016-05-24 raštas Nr. S-102, adresuotas Švietimo ir mokslo ministerijai). 
 5. Dėl Tautinio kostiumo metų komisijos sudėties projekto (EKGT 2016-05-09 raštas Nr. S- 86 LR Vyriausybei). 
 6. Dėl Tautinio kostiumo metų veiksmų plano patvirtinimo projekto (EKGT 2016-08-22 raštas Nr. S-145 Kultūros ministerijai). 
 7. Dėl Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio paminėjimo 2018 m. programos projekto (2016-10-12 pateikti pasiūlymai Seimo ŠMKK vykusiame posėdyje).

Iniciatyvos dėl naujų teisės aktų parengimo

 1. Dėl 2017-ųjų metų paskelbimo Tautinio drabužio metais (2016-04-18 raštas Nr. S-76). 
 2. Dėl Lietuvių kalbos institutui nacionalinio statuso suteikimo (2016-05-16 raštas Nr. S- 96). 

EKGT siūlymų Lietuvos Respublikos Seimui išvados

 1. Įgyvendinant Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymą, parengti Etninės kultūros plėtros valstybinę 2018-2025 m. programą, didinti finansavimą Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016–2022 metų programos įgyvendinimui.
 2. Parengti Audiovizualinių archyvų įstatymą, kuris užtikrintų nematerialaus kultūros paveldo apsaugą. 
 3. Įgyvendinant Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymą ir Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymą, užtikrinti tautinės savimonės bei etninės kultūros ugdymą – patobulinti Pradinio ugdymo bendrąją programą integruojant į ją atskirą etninės kultūros dalyką, įgyvendinti bendrąsias etninės kultūros pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas (patvirtintas LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu 2012 m. balandžio 12 d. Nr. V-651), suteikti tautinės savimonės ir etninės kultūros ugdymo pagrindus aukštosiose mokyklose, užtikrinti etninės kultūros specialistų rengimą.

2015 m. Tarybos siūlymai dėl teisės aktų tobulinimo

Siūlymai dėl teisės aktų tobulinimo 

 1. Dėl Atmintinų dienų įstatymo papildymo įtraukiant Užgavėnes ir Sekmines į atmintinų dienų sąrašą (EKGT raštas 2015-02-11 Nr. S-28); 
 2. Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos administracinis vienetų ir jų ribų įstatymą teikaint siūlymus dėl galimų teritorinės administracinės reformos modelių (EKGT raštas 2015-02-11 Nr. S- 27).
 3. Dėl 2015–2016 ir 2017–2018 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų tobulinimo atsižvelgiant į Etninės kultūros ugdymo pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas (EKGT raštas 2015-06-09 Nr. S-223);

Siūlymai dėl teisės aktų projektų tobulinimo 

 1. Dėl Etninės kultūros plėtros valstybinės programos 2015-2018 m. projekto, kuris Kultūros ministerijos iniciatyva buvo paverstas Etninės kultūros plėtros 2015-2018 metų veiksmų plano projektu (dalyvaujant darbo grupėje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu 2014 m. balandžio 17 d. Nr. ĮV-296, siųlymai teikti 5-iuose EKGT raštuose – 2015-03-12 Nr. S-163, 2015-03-31 Nr. S-171, 2015-04-03 Nr. S-172, 2015-06-19 Nr. S-239, 2015-06-19 Nr. S- 240);
 2. Dėl Valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto (EKGT raštas 2015-04-30 Nr. S-200);
 3. Dėl Tautinio paveldo produktų įstatymo Nr. X-1207 naujos redakcijos projekto (EKGT raštai 2015-09-22 Nr. S-272, 2015-10-09 Nr. S-282);
 4. Dėl Kultūros ministerijos rengiamo Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo keitimo įstatymo projekto (dalyvaujant darbo grupėje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu 2014 m. balandžio 17 d. Nr. ĮV-296);
 5. Dėl Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio paminėjimo 2018 m. programos projekto (EKGT aptartus siūlymus Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui pateikė EKGT narė N. Balčiūnienė, Seimo nario R. Kupčinsko patarėja);
 6. Dėl Vietos bendruomenių metų programos (veiksmų plano) projekto (dalyvaujant darbo grupėje, patvirtintoje Respublikos kultūros socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. A1-321);
 7. Dėl Piliakalnių metų programos projekto (dalyvaujant darbo grupėje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu 2015 m. spalio 6 d. Nr. ĮV-682);
 8. Dėl Sveikatos ugdymo bendrosios programos, integruojant Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programą (dalyvaujant darbo grupėje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu 2015 m. sausio 15 d. Nr. V-16). 

Iniciatyvos dėl naujų teisės aktų parengimo 

 1. Dėl Lietuvos gyvenamųjų vietovių vardų išsaugojimo (2015-02-04 raštas Nr. S-15);
 2. Dėl 2017-ųjų metų paskelbimo Tautinio drabužio metais (2015-02-11 raštas Nr. S-23).

2015 metų EKGT siūlymų Lietuvos Respublikos Seimui išvados

 1. Įgyvendinant Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo 8 straipsnį 1 dalį, parengti Etninės kultūros plėtros valstybinę 2017-2025 m. programą;
 2. Parengti Audiovizualinių archyvų įstatymą, kuris užtikrintų nematerialaus kultūros paveldo apsaugą;
 3. Įgyvendinant Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymą ir Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymą, užtikrinti tautinės savimonės bei etninės kultūros ugdymą – parengti Etninės kultūros pradinio ugdymo programą, įgyvendinti bendrąsias etninės kultūros pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas (patvirtintas LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu 2012 m. balandžio 12 d. Nr. V-651), suteikti tautinės savimonės ir etninės kultūros ugdymo pagrindus aukštosiose mokyklose, subsidijuoti etninės kultūros specialistų rengimą 
X