Tarybos siūlymai dėl teisės aktų tobulinimo

2015 m. Tarybos siūlymai dėl teisės aktų tobulinimo

Siūlymai dėl teisės aktų tobulinimo 

 1. Dėl Atmintinų dienų įstatymo papildymo įtraukiant Užgavėnes ir Sekmines į atmintinų dienų sąrašą (EKGT raštas 2015-02-11 Nr. S-28); 
 2. Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos administracinis vienetų ir jų ribų įstatymą teikaint siūlymus dėl galimų teritorinės administracinės reformos modelių (EKGT raštas 2015-02-11 Nr. S- 27).
 3. Dėl 2015–2016 ir 2017–2018 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų tobulinimo atsižvelgiant į Etninės kultūros ugdymo pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas (EKGT raštas 2015-06-09 Nr. S-223);

Siūlymai dėl teisės aktų projektų tobulinimo 

 1. Dėl Etninės kultūros plėtros valstybinės programos 2015-2018 m. projekto, kuris Kultūros ministerijos iniciatyva buvo paverstas Etninės kultūros plėtros 2015-2018 metų veiksmų plano projektu (dalyvaujant darbo grupėje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu 2014 m. balandžio 17 d. Nr. ĮV-296, siųlymai teikti 5-iuose EKGT raštuose – 2015-03-12 Nr. S-163, 2015-03-31 Nr. S-171, 2015-04-03 Nr. S-172, 2015-06-19 Nr. S-239, 2015-06-19 Nr. S- 240);
 2. Dėl Valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto (EKGT raštas 2015-04-30 Nr. S-200);
 3. Dėl Tautinio paveldo produktų įstatymo Nr. X-1207 naujos redakcijos projekto (EKGT raštai 2015-09-22 Nr. S-272, 2015-10-09 Nr. S-282);
 4. Dėl Kultūros ministerijos rengiamo Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo keitimo įstatymo projekto (dalyvaujant darbo grupėje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu 2014 m. balandžio 17 d. Nr. ĮV-296);
 5. Dėl Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio paminėjimo 2018 m. programos projekto (EKGT aptartus siūlymus Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui pateikė EKGT narė N. Balčiūnienė, Seimo nario R. Kupčinsko patarėja);
 6. Dėl Vietos bendruomenių metų programos (veiksmų plano) projekto (dalyvaujant darbo grupėje, patvirtintoje Respublikos kultūros socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. A1-321);
 7. Dėl Piliakalnių metų programos projekto (dalyvaujant darbo grupėje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu 2015 m. spalio 6 d. Nr. ĮV-682);
 8. Dėl Sveikatos ugdymo bendrosios programos, integruojant Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programą (dalyvaujant darbo grupėje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu 2015 m. sausio 15 d. Nr. V-16). 

Iniciatyvos dėl naujų teisės aktų parengimo 

 1. Dėl Lietuvos gyvenamųjų vietovių vardų išsaugojimo (2015-02-04 raštas Nr. S-15);
 2. Dėl 2017-ųjų metų paskelbimo Tautinio drabužio metais (2015-02-11 raštas Nr. S-23).

2015 metų EKGT siūlymų Lietuvos Respublikos Seimui išvados

 1. Įgyvendinant Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo 8 straipsnį 1 dalį, parengti Etninės kultūros plėtros valstybinę 2017-2025 m. programą;
 2. Parengti Audiovizualinių archyvų įstatymą, kuris užtikrintų nematerialaus kultūros paveldo apsaugą;
 3. Įgyvendinant Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymą ir Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymą, užtikrinti tautinės savimonės bei etninės kultūros ugdymą – parengti Etninės kultūros pradinio ugdymo programą, įgyvendinti bendrąsias etninės kultūros pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas (patvirtintas LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu 2012 m. balandžio 12 d. Nr. V-651), suteikti tautinės savimonės ir etninės kultūros ugdymo pagrindus aukštosiose mokyklose, subsidijuoti etninės kultūros specialistų rengimą 
X