Bendradarbiavimas

Bendradarbiavimas 2016 metais

BENDRADARBIAVIMAS SU LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMU 

Seimo atstovavimas EKGT: 2016 m. vietoj prof. dr. Eugenijaus Jovaišos (jam atsistatydinus) buvo patvirtintas Romualdas Povilaitis (LR Seimo 2016 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. XIII-122 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. XII-713 „Dėl Etninės kultūros globos tarybos sudėties“ pakeitimo“). EKGT 2016 m. teikė LR Seimui įvairius siūlymus:  dėl Lietuvos vietovių vardų išsaugojimo konferencijos LR Seime (2016-01-12 raštas Nr. S-2);  dėl konferencijos „Gyvenamų vietovių vardų išsaugojimo galimybės“ rezoliucijos (2016- 03-10 raštas Nr. S-48);  dėl Tautinio drabužio metų paskelbimo (2016-04-18 raštas Nr. S-76);  dėl Lietuvių kalbos institutui nacionalinio statuso suteikimo (2016-05-16 raštas Nr. S- 96);  dėl Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo Nr. VIII- 1328 5 straipsnio ir 8 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 61 straipsniu įstatymo projekto (XIIP-585(3)) (2016-10-12 raštas Nr. S-170);  dėl Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2004 m. lapkričio 2 d. nutarimo Nr. IX-2532 „Dėl Etninės kultūros globos tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo projekto (XIIP- 584(3)) (2016-10-12 raštas Nr. S-171);  dėl Tautinio kostiumo (2016-12-14 raštas Nr. S-207). 

BENDRADARBIAVIMAS SU LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTŪRA 

2016 m. EKGT kreipėsi į LR Prezidentūra šiais klausimais:  EKGT 2016-03-10 rašte S-48 „Dėl konferencijos „Gyvenamų vietovių vardų išsaugojimo galimybės“ rezoliucijos, adresuotame LR Prezidentei D. Grybauskaitei, pateikta 2016 m. kovo 9 d. vykusios LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto ir Etninės kultūros globos tarybos organizuotos konferencijos „Gyvenamųjų vietovių vardų išsaugojimo galimybės“ rezoliucija. Konferencijos tikslas – supažindinti su gyvenamų vietų vardų daugialype verte, jų nykimo ir naikinimo etapais, pasidalinti informacija apie kaimyninių valstybių patirtį juos saugant, teikti siūlymus dėl savo krašto gyvenamųjų vietovardžių išsaugojimo. 27  Dėl geriausiai tradicijas puoselėjusios etnografinio regiono seniūnijos konkurso nugalėtojų pagerbimo Prezidentūroje (2016-04-20 raštas Nr. S-79).

BENDRADARBIAVIMAS SU LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBE IR MINISTERIJOMIS

Vyriausybės ir ministerijų atstovavimas EKGT: Ministras pirmininkas į EKGT sudėtį 2013- 2018 m. kadencijai delegavo 3 atstovus: KM Regionų kultūros skyriaus vyriausiąją specialistę Ireną Kezienę, ŠMM Bendro ugdymo ir profesinio mokymo departamento Neformalaus ugdymo ir švietimo pagalbos skyriaus vyresniąją specialistę Emiliją Bugailiškienę, AM Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamento direktorių Vidmantą Bezarą. 2016 m. EKGT kreipėsi į LR Vyriausybę šiais klausimais:  dėl konferencijos „Gyvenamų vietovių vardų išsaugojimo galimybės“ rezoliucijos (2016- 03-10 raštas Nr. S-48). LR Vyriausybėje 2016 m. spalio 21 d. įvyko pasitarimas dėl Lietuvos gyvenųjų vietovių (miestų, miestelių, kaimų, viensėdžių) pavadinimų išsaugojimo galimybių.  dėl Tautinio kostiumo metų komisijos sudarymo sudėties (2016-05-09 raštas Nr. S-86).

Bendradarbiavimas su Kultūros ministerija

EKGT 2016 m. kreipėsi į LR Kultūros ministeriją šiais klausimais:  dėl Piliakalnių metų minėjimo 2017 metais plano projekto (2016-04-28 raštas Nr. S-82);  EKGT 2016-06-06 rašte Nr. S-110, adresuotame Kultūros ministerijai, delegavo į darbo grupę Tautinio kostiumo metų programos projektui parengti Tarybos pirmininką V. Jocį.  dėl Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo naujos redakcijos rengimo (2016-06-29 raštas Nr. S-120), EKGT kreipėsi į KM, prašydama pateikti argumentus dėl šio įstatymo naujos redakcijos būtinumo ir informaciją apie rengiamo įstatymo turinį.  dėl LR Vyriausybės nutarimo projekto derinimo (2016-08-22 raštas Nr. S-145), adresuotame Kultūros ministerijai, pateikti pasiūlymai Tautinio kostiumo metų veiksmų planui.  EKGT 2016-11-11 rašte Nr. S-188 pateikė rekomendaciją dėl premijos už tradicinės kultūros puoselėjimą ir sklaidą fotomenininkui V. Daraškevičiui. Kultūros ministerija (2016-01-15 raštas Nr. S2-50) kreipėsi į EKGT dėl evangelikų- liuteronų kapinių tvarkymo ir išsaugojimo.

Bendradarbiavimas su Švietimo ir mokslo ministerija

Taryba, susirūpinusi dėl etninės kultūros ugdymo situacijos Lietuvoje, 2016-04-21 parengė raštą Nr. S-81 „Dėl etninės kultūros ugdymo švietimo sistemoje“ LR Švietimo ir mokslo ministrei A. Pitrėnienei, kuriame išdėstė svarbiausius klausimus, susijusius su etninės kultūros ugdymu. 2016-05-25 įvyko Švietimo ir mokslo ministerijoje pasitarimas dėl etninės kultūros ugdymo švietimo sistemoje. EKGT (2016-05-24 raštas Nr. S-102 „Dėl Etninės kultūros ugdymo sampratos“) pateikė LR Švietimo ir mokslo ministerijai Etninės kultūros ugdymo sampratą, parengtą Vilniaus Žvėryno gimnazijos darbo grupės. Samprata skirta mokiniams, besimokantiems pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Jos paskirtis – apibrėžti savitą etninės kultūros ugdymo mokykloje sistemą. Švietimo ir mokslo ministerija (2016-06-08 raštas Nr. SR-2674) informavo Tarybą, kad laikantis subsidiarumo principo, Etninės kultūros ugdymo sampratos projektas ministerijoje nebus svarstomas 28 EKGT pirmininkas V. Jocys deleguotas į darbo grupę dėl Plietinio ir tautinio ugdymo 2016– 2020 metų tarpinstitucinio veiksmų plano įgyvendinimo (2016-06-17 raštas Nr. S-117).

Bendradarbiavimas su Žemės ūkio ministerija

Etninės kultūros globos taryba delegavo į Tautinio paveldo produktų tarybą pirmininką V. Jocį (2016-03-07 raštas Nr. S-47, adresuotas Žemės ūkio ministerijai). 2016 m. Taryba, įgyvendindama LR Vyriausybės 2015 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. 1277 patvirtintą „Vietos bendruomenių metų planą“ ir matydama vietos bendruomenių poreikius palaikyti ir gilintis į kalendorinių, tradicinių švenčių turinį ir formas bei aktyvinti tradicinių amatų ir tautodailės plėtrą, organizavo seminarų ciklą „Etninė kultūra bendruomenių gyvenime – tradicijos, šiandiena“ etnografiniuose regionuose. Prie šių seminarų organizavimo prisidėjo ir Žemės ūkio ministerijos atstovai, kurie supažindino seminaro dalyvius su Tautinio paveldo produktų įstatymo naujos redakcijos nuostatomis, tradicinių amatų ir produktų sertifikavimu, nacionalinių veislių globa bei kitais aktualiais bendruomenėms klausimais. Etninės kultūros globos taryba delegavo V. Jocį (jam negalint dalyvauti – O. Drobelienę) į Individualių ir edukacinių valstybės stipendijų skyrimo ekspertų komisiją (2016-10-20 raštas Nr. S- 175, adresuotas Žemės ūkio ministerijai).

Bendradarbiavimas su Aplinkos ministerija

2016 m. vasario 11 d. Aplinkos ministerijoje įvyko Etnografinius (etnokultūrinius) regionus atspindinčio kraštovaizdžio atrankos konkurso (kurio organizatorius buvo ir EKGT) nugalėtojų apdovanojimo renginys. Aplinkos ministerija (2016-05-19 raštas Nr. (18-2)-D8-3891 „Dėl metų medžio konkurso“) informavo Tarybą apie paskelbtą Metų medžio konkursą, kurio tikslas – ne tik išrinkti Lietuvos metų medį, kuris atstovaus Lietuvai Europos metų medžio konkurse, bet ir identifikuoti Lietuvos vertingiausius medžius. 

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS VALSTYBĖS INSTITUCIJOMIS IR SAVIVALDYBĖMIS

Bendradarbiavimas su Lietuvos radiju ir televizija (LRT) bei kitomis žiniasklaidos institucijomis

2016-03-08 EKGT posėdyje buvo nutarta bendradarbiauti su Lietuvos televizijomis ir teikti ekspertines išvadas dėl rengiamų programų etninės kultūros srityje. 2016-06-14 EKGT posėdyje buvo aptarta etninės kultūros sklaida LRT, nutarta pateikti LRT ir laidų rengėjams informaciją apie etninei kultūrai svarbius renginius ir reiškinius, rekomendacijas dėl etninės kultūros laidų rengimo bei susitikti su laidų rengėjais, tęsti bendradarbiavimą su LTR taryba ir LRT etninės kultūros sklaidos klausimais. EKGT (2016-06-28 raštas Nr. S-119 „Dėl etninės kultūros renginių transliavimo per LRT 2016 metų II pusmetyje“) pateikė LRT Tarybai ir Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos generaliniam direktoriui A. Siaurusevičiui etnokultūrinių renginių, apie kuriuos rekomenduoja transliuoti laidas arba reportažus per LRT, sąrašą. Taryba (2016-04-01 raštas Nr. S-68 „Dėl tradicijų pateikimo ir vertinimo per šokių konkursą „Kadagys“ ir kitus etnokultūrinio pobūdžio konkursus“) kreipėsi į TV3 televizijos vadovybę, pateikdama Tarybos ekspertų nuomonę apie „Kadagio“ konkursą bei pasiūlydama savo pagalbą, kuriant būsimas etnokultūrinio pobūdžio laidas, sudarant konkursų komisijas, pateikiant visuomenei 29 tikslesnę informaciją apie tradicijos ir autorinės kūrybos santykį, formuojant bendrąją tokių renginių koncepciją.

Bendradarbiavimas su Lietuvos kultūros taryba

EKGT 2016 m. pateikė dvi rekomendacijas Lietuvos kultūros tarybai:  dėl rekomendacijos pateikimo, adresuota Lietuvos kultūros tarybai ir Skuodo r. savivaldybės R. Granausko viešajai bibliotekai (2016-03-10 raštas Nr. S-49);  dėl doc. dr. M. Purvino antrosios knygos „Mažosios Lietuvos panemuniais ir pamariais“ leidybos finansavimo, adresuota Lietuvos kultūros tarybai (2016-09-27 raštas Nr. S-165).

Bendradarbiavimas su mokslo ir studijų institucijomis ir kitomis ugdymo įstaigomis

Mokslo ir studijų institucijų atstovavimas EKGT: savo atstovus į EKGT sudėtį 2013-2017 m. kadencijai delegavo Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas (dr. A. Žičkienę), Lietuvos istorijos institutas (dr. R. Paukštytę-Šaknienę), Lietuvos universitetų rektorių konferencija (dr. T. Račiūnaitę ir prof. dr. D. Vyčinienę), Lietuvių katalikų mokslo akademija (doc. dr. V. Ališauską). EKGT 2016 m. bendradarbiavo su mokslo ir studijų institucijomis šiais klausimais:  dėl Tautinio kostiumo metų paskelbimo kreiptąsi į Aleksandro Stulginskio universitetą, prašant išsakyti nuomonę dėl Tautinio drabužio metų paskelbimo kultūrinės, ekonominės ir socialinės naudos. Aleksandro Stulginskio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakultetas savo mokslinėje ir pedagoginėje veikloje, puoselėdamas ir perduodamas jaunajai kartai Lietuvos tradicijas, prisidėjo prie šios iniciatyvos.  dėl praktinio seminarų ciklo „Etninė kultūra bendruomenių gyvenime – tradicijos, šiandiena“ etnografiniuose regionuose organizavimo kartu su Aleksandro Stulginskio universitetu, Šiaulių universitetu.  dėl Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016–2022 metų programos vykdymo. Pagal šią Programą hum. m. dr. N. Brazauskas vykdė tyrimą „Etninės kultūros disciplina(-os) Lietuvos universitetuose“. Tyrimo tikslas – ištirti etninės kultūros disciplinos (-ų) vietą valstybinių studijų programose. Tarybos vardu buvo kreiptasi (2016-11-11 raštas Nr. S-187) į 14 Lietuvos universitetų, prašant pateikti duomenis apie etninės kultūros disciplinas, kurios buvo/yra vykdomos universitetų programose.  dėl pasitarimo, kuris įvyko 2016 m. gegužės 25 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje, kurio metu buvo aptariama etninės kultūros ugdymo situacija švietimo sistemoje. Šiame pasitarime, kurio iniciatorė buvo Etninės kultūros globos taryba, buvo pakviesti dalyvauti atstovai iš įvairių institucijų – Šiaulių universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto, Klaipėdos universiteto, Ugdymo plėtotės centro, Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjungos, Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos, Alytaus lopšelio darželio „Volungėlė“ ir kitų.  dėl Etninės kultūros ugdymo sampratos, parengtos Vilniaus Žvėryno gimnazijos kartu su Etninės kultūros draugija; tarpininkavimas, pristatant ją Švietimo ir mokslo ministerijai ir teikiant ją tvirtinimui (2016-05-24 raštas Nr. S-102).  dėl Dieveniškių technologijų ir verslo mokyklos organizuojamo konkurso „Jurgi, atrakink žemę“ vertinimo ir Jurginių šventės vertinimo komisijos, pirmininkaujant N. Balčiūnienei (2016- 04-22). 30  Su Vilniaus rajono Eitminiškių gimnazijos bendruomene dėl etninės kultūros projektų, bendrų renginių, stovyklų, paramos ir kt. klausimų (2016 m. vasario mėn.).  dėl Ugdymo plėtotės centro organizuojamų metodinių dienų „Bendruomenės tradicijos, paprotinė teisė, elgesys ir etiketas“ (2016 m. spalio 27-28 d.), kurių tikslas – tobulinti mokytojų didaktinę kompetenciją, supažindinant juos su Lietuvos švietimo prioritetais 2016–2017 m., aktyviais regionų etnokultūros židiniais, tautinių bendruomenės tradicijų puoselėjimo gerąja patirtimi. Dalyvavo pirmininkas V. Jocys.

Bendradarbiavimas su kultūros įstaigomis

Kultūros įstaigų atstovavimas EKGT: savo atstovus į EKGT sudėtį 2013-2017 m. kadencijai delegavo Lietuvos liaudies kultūros centras (J. Šemetaitę), Lietuvos muziejų asociacija (Dalią Bernotaitę-Beliauskienę). 2016 m. gegužės 11–13 Tarybos specialistai, EKGT ir regioninių tarybų nariai dalyvavo LLKC organizuojamame etninės kultūros specialistų seminare „Tautinis kultūrinis sąjūdis ir valstybingumo kūrimas“ Marijampolėje. Kauno rajono muziejaus 2016-06-14 pranešime paskelbta akcija – Tautinis kostiumas gyvai. Kviečiama visus jungtis prie šios akcijos – tautinį kostiumą sugrąžinti į Lietuvos valstybines šventes ir kasdienybę. EKGT regioninės tarybos bendradarbiavo su LLKC, vietos kultūros centrais ir muziejais edukaciniais klausimais.

Bendradarbiavimas su savivaldybėmis

Etninės kultūros globos taryba, atsiliepdama į Vilniaus miesto tarybos kvietimą deleguoti narius į sudaromas visuomenines – patariamąsias komisijas prie Tarybos, į naujai formuojamą Kultūros komisiją delegavo EKGT narę Jūratę Šemetaitę, negalint jai dalyvauti – EKGT pirmininką V. Jocį (2016-02-19 raštas Nr. S-43). EKGT kreipėsi į Rokiškio savivaldybės merą A. Vagonį dėl Rokiškio kultūros centro folkloro ansamblio „Gastauta“ tolimesnės kūrybinės veiklos (2016-06-06 raštas Nr. S-111). Taryba viliasi, kad tinkamai bus įvertinti ansamblio vadovų nuopelnai ir bus atsižvelgta į ansambliečių prašymus, kad šis ansamblis galėtų toliau sėkmingai plėtori savo veiklą ir „pakelta galva“ atšvęsti savo 35-ies metų jubiliejų, o 2019 m., kai Rokiškis taps Lietuvos kultūros sostine, renginiuose solidžiai reprezentuoti Rokiškio krašto ir visos Aukštaitijos etninės kultūros savitumą, tokiu būdu prisidėdami ir prie ekonominės naudos – paskatindami Rokiškį aplankančių turistų ir kitų svečių susidomėjimą šiuo kraštu. EKGT 2016-08-02 rašte Nr. S-134 „Dėl Lietuvos valstybės šimtmečio ženklų Klaipėdos rajone“ drąsina savivaldybes ir bendruomenes palaikyti etninės kultūros gyvastį bei valstybės raidai reikšmingų istorinių ženklų įpaminklinimą. Taryba (2016-03-10 raštas Nr. S-48 „Dėl konferencijos „Gyvenamųjų vietovių vardų išsaugojimo galimybės“ rezoliucijos) išplatino įvykusios konferencijos rezoliuciją Lietuvos savivaldybių asociacijai. EKGT (2016-09-16 raštas Nr. S-152a) kartu su Regioninėmis tarybomis ir etninės kultūros puoselėtojais Lietuvoje, Latvijoje ir etninėse žemėse bei kituose kraštuose pakvietė Lietuvos savivaldybių asociaciją paminėti istorinę Baltų vienybės dieną ir kalendorinę Rudens lygiadienio šventę. Taryba pasiūlė įvairių savivaldybių vietos bendruomenėms, pažymint Vietos bendruomenių metus, šventines ugniavietes sukurti ant piliakalnių ir apžvalgos kalnų, esančių prie magistralinių kelių. 31 EKGT bendradarbiavo su Aytaus miesto, Marijampolės, Panevėžio miesto savivaldybėmis, organizuojant seminarų ciklą „Etninė kultūra bendruomenių gyvenime – tradicijos, šiandiena“ etnografiniuose regionuose. EKGT prisidėjo organizuojant prie 2016 m. lapkričio 22 d. vykusios konferencijos ir atminimo lentos atidengimo, skirto žymaus Lietuvos etnologo profesoriaus, habilituoto daktaro Vacio Miliaus gimimo 90 metų sukakčiai (1954-11-16 – 2016 -12-08) paminėti Skuodo rajone. Konferencijos organizatoriai Skuodo savivaldybės Romo Granausko biblioteka, Skuodo rajono savivaldybė, Etninės kultūros globos taryba.  

BENDRADARBIAVIMAS SU NEVYRIAUSYBINĖMIS ORGANIZACIJOMIS

Nevyriausybinių organizacijų atstovavimas EKGT: savo atstovus į EKGT sudėtį 2013-2017 m. kadencijai delegavo Lietuvių etninės kultūros draugija (V. Tumėną), Lietuvos kraštotyros draugija (J. Šorį), Lietuvos meno kūrėjų asociacija (A. Sakalauską ir A. E. Paslaitį), Lietuvos ramuvų sąjunga (N. Balčiūnienę). Lietuvos tautodailininkų sąjunga pritarė Tarybos iniciatyvai – paskelbti 2017-uosius metus Tautinio kostiumo metais (2016-04-06 raštas Nr. 16/04), ją suprantant kaip garsinantį tradicinę kultūrą, kūrybingą, šiuolaikinėmis raiškos formomis pateiktą, jaunajai kartai patrauklų, amatus ir verslumą skatinantį vyksmą. Lietuvininkų bendrija kreipėsi (2016-07-07 Nr. G-117) į EKGT „Dėl H. Zudermano memorialinio muziejaus“ .

TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS

EKGT 2016 m. glaudžiai bendradarbiavo su Pasaulio lietuvių bendruomene. Pirmininkas V. Jocys dalyvavo 2016 m. liepos 15–16 d. kraštų lietuvių bendruomenių ir jaunimo sąjungų suvažiavime „Susipažinti, išmokti, pasidalyti ir pažymėti“. Suvažiavime dalyvavo Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos nariai, kraštų lietuvių bendruomenių ir jaunimo sąjungų pirmininkai, atstovai iš lietuvių bendruomenių. 2016 m. birželio mėn. Etninės kultūros globos taryba kartu su Pasaulio lietuvių bendruomene paskelbė konkursą „Pasidalink istorija apie tautinį rūbą tremtyje“, kurio metu buvo siunčiamos artimųjų (tėvų, senelių, giminaičių) istorinės tremties nuotraukos, kuriose jie dėvi tautinius rūbus. 2016 m. lapkričio 18–20 d. pirmininkas V. Jocys dalyvavo Rygoje Kultūros ir liaudies meno centro „Ritums“kvietimu folkloro kolektyvo „Skandinieki“ 40-čio sukakties minėjimo renginiuose. 

X