Regioninių tarybų veikla

Regioninių tarybų veikla 2018 metais

Pirmasis Aukštaitijos regioninės tarybos posėdis įvyko 2018 m. vasario 28 d. Pasvalyje. Dalyvavo 18 Tarybos narių ir svečiai: Dalia Urbanavičienė (EKGT pirmininkė), Valdas Voveris (EKGT ekspertas), Povilas Balčiūnas (Pasvalio rajono vicemeras), Viktorija Gaspariūnaitė (Pasvalio rajono savivaldybės administracijos atstovė), Toma Mikolajūnaitė, Vida Stokienė (Pasvalio rajono savivaldybės administracijos atstovė), Paulius Ramanauskas ir kiti Pasvalio krašto muziejaus darbuotojai.

Svarstyta: 1. Etninės kultūros plėtros programos įgyvendinimas Pasvalio rajone. 2. AREKGT 2018 m. veiklos plano tvirtinimas. 3. Regioninės tarybos veiklos nuostatų koregavimas. 4. Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos teikimas. 5. Kiti klausimai.

Nutarta: 1.1. Siūlyti, kad Kultūros taryba etninės kultūros finansavimui skirtų didesnę kvotą. 1.2. Skatinti aktyviau dalyvauti Žemės ūkio ministerijos finansuojamose programose. 1.3 Kadangi mažėja žiūrovų, skatinti dažnesnes folkloro kolektyvų šventes, o ne sceninius pasirodymus. 1.4. Didinti krašto etninės kultūros prieinamumą per virtualią erdvę – e. bibliotekas ir e. gidus. 1.5. Sprendžiant specialistų problemą, siūlyti savivaldybių muziejuose įdarbinti etninės kultūros specialistus. 1.6. Skatinti savivaldybių muziejuose vykstančias edukacines programas vesti tarmiškai. 2.1. Įtraukti į veiklos planą apklausą regione dėl privalomo pradinio etnokultūrinio ugdymo. 2.2. Pakoreguoti plane numatytą priemonę – rugsėjo mėnesį surengti bendrą visų regioninių tarybų posėdį. 2.3. Veiklos plane numatyti regiono etnokultūrinio e. gido sudarymo darbus. 2.4. Siekiant skatinti etnografinių kaimo turizmo sodybų verslą siūlyti Ūkio ministerijai suteikti PVM mokesčių lengvatas. 2.5. Patvirtinti pakoreguotą AREKGT 2018 m. veiklos planą. 3. Kreiptis į EKGT, kad ji parašytų raštus į Joniškio, Pakruojo, Radviliškio rajonų savivaldybių administracijas dėl naujo atstovo delegavimo į AREKGT. 4. Jono Basanavičiaus premiją prilyginti nacionalinei premijai ir teikimą organizuoti Vasario 16 d. Prezidentūroje. 5. Kitą AREKGT posėdį surengti gegužės mėn. Kupiškyje.

Posėdyje skaityti pranešimai:

D. Adamkavičienė. Folkloro ansambliai ir etninės kultūros renginiai Pasvalio rajone

V. Stokienė. Etninės kultūros plėtra Pasvalio rajono ugdymo įstaigose ►

Antrasis Aukštaitijos regioninės tarybos posėdis įvyko 2018 m. gegužės 25 d. Kupiškyje. Dalyvavo 16 Tarybos narių ir svečiai: Dalia Urbanavičienė (EKGT pirmininkė), Dainius Bardauskas (Kupiškio r. savivaldybės meras), Jurgita Trifeldienė (Kupiškio r. savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja), Vaida Kalamažnikienė (Kupiškio mokyklos „Varpelis“ mokytoja), Jolita Janušonienė (Kupiškio kultūros centro direktorė), Daiva Palionienė (Kupiškio kultūros centro Etninės kultūros skyriaus folkloristė), Zita Kumpelienė (Šepetos A. Adamkienės pagrindinės mokyklos mokytoja), Saulius Jakeliūnas (Panevėžio Romuvos atstovas).

Svarstyta: 1. Mažųjų kupiškėnų – tarmės puoselėtojų konkurso „Tramtatulis“ dalyvių ugdymo problemos. 2. Etnokultūrinio ugdymo problemos Kupiškio rajone, remiantis Šepetos A. Adamkienės pagrindinės mokyklos pavyzdžiu. 3. Kupiškio kultūros centro veiklos, puoselėjančios etninę kultūrą: renginiai, šventės, festivaliai, kolektyvai, pavieniai atlikėjai. 4. Kupiškėnų dvasinio paveldo saugojimas ir sklaida. 5. Jaunimo įtraukimas į etnokultūrinę veiklą. 6. Kupiškio etnografijos muziejaus etnokultūrinės veiklos ir leidybinių projektų įgyvendinimas. 7. Kiti klausimai.

Nutarta: 1. Skatinti ir kitas regiono savivaldybes kasmet rengti vietinius „Tramtatulio“ konkursus siekiant pratinti vaikų darželių ir pradinių mokyklų ugdytinius prie viešo gimtosios tarmės vartojimo. 2.1. Skatinti regiono kaimiškųjų rajonų pagrindines mokyklas stiprinti ir rinktis etninio ugdymo kryptį. 2.2. Skatinti mokytojus ieškoti modernių etninės kultūros perteikimo formų šiuolaikinėje mokykloje. 3.1. Atrasti savo kraštui būdingą etnotradiciją, ją saugoti ir skleisti – įrašyti į Lietuvos nematerialaus paveldo sąrašą. 3.2. Skleisti gerąją patirtį, kaip organizuojant etninę veiklą kultūros centruose derinti senąsias tradicijas ir ieškoti naujų tradicijos interpretacijų. 4.1. Skatinti krašto etninę kultūrą pristatyti ir skleisti per leidinius. 4.2. Skatinti daugiau etninių švenčių rengti ne salėse, o mitologinėse vietose: ant piliakalnių, alkakalnių. 4.3. Rekomenduoti savitą lietuvių tradiciją – sutartines, įrašytas į UNESCO sąrašą – privalomai pradėti mokyti giedoti mokyklose per muzikos pamokas. 5. Skatinti jaunimą į etnokultūrinę veiklą įsitraukti per krašto istorijos, mitologijos, folkloro pažinimą. 6. Skatinti rengti daugiau leidybinių projektų, skirtų krašto etninės kultūros sklaidai. 7. Spalio mėn. surengti visų regioninių tarybų posėdį Raudondvaryje (Kauno r.).

Posėdyje skaityti pranešimai:


Pirmasis Mažosios Lietuvos regioninės tarybos posėdis įvyko 2018 m. sausio 29 d. Klaipėdos miesto etnokultūros centre. Dalyvavo 15 Tarybos narių.

Svarstyta: 1. Mažosios Lietuvos tarybos 2017 m. veiklos ataskaita. 2. Mažosios Lietuvos regiono etninės kultūros globos tarybos 2018 m. veiklos planas. 3. Regioninių tarybų nuostatai ir reglamentai. 4. Etninės kultūros finansavimas per Lietuvos kultūros tarybą. 5. Mažosios Lietuvos tarybos sudėties keitimas. 6. Administracinė-teritorinė reforma.

Nutarta: 1.1. Pritarti Mažosios Lietuvos tarybos 2017 m. veiklos ataskaitai. 1.2. Siekti Mažosios Lietuvos etnografinio regiono herbo įteisinimo.  1.3. Pateikti siūlymus dėl LR Valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymo pataisų. 2. Patvirtinti 2018 m. Mažosios Lietuvos tarybos veiklos planą. 3. Parengti siūlymus EKGT dėl regioninių tarybų nuostatų ir reglamento pakeitimo. 4. Pritarti siūlymams didinti etninės kultūros kvotas finansuojant projektus per Lietuvos kultūros tarybą. 5. Kreiptis į Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjungą dėl nario delegavimo į Mažosios Lietuvos tarybą. 6. Esant poreikiui organizuoti diskusiją dėl administracinės-teritorinės reformos.


Pirmasis Suvalkijos (Sūduvos) regioninės tarybos posėdis vyko 2018 m. sausio 18 d. Marijampolės kultūros centre, Marijampolėje. Dalyvavo 15 Tarybos narių.

Svarstyta: 1. Regioninės tarybos 2017 m. veiklos ataskaita. 2. Regioninės tarybos 2018 m. veiklos planas. 3. EKGT pirmininkės D. Urbanavičienės teikiamas projektas „Lietuvos dabartinės regionalizacijos trūkumai ir siūlomas naujas modelis“. 4. Regioninės tarybos sudėties atnaujinimas.

Nutarta: 1. Patvirtinti 2017 m. Regioninės tarybos veiklos ataskaitą. 2. Patvirtinti papildytą 2018 m. Regioninės tarybos planą. 3. Pritarti D. Urbanavičienės projektui „Lietuvos dabartinės regionalizacijos trūkumai ir siūlomas naujas modelis“. 4. Pakviesti Kazlų Rūdos ir Vilkaviškio savivaldybes ir nevyriausybines organizacijas deleguoti naujus narius į Suvalkijos (Sūduvos) regioninę etninės kultūros globos tarybą.


Antrasis Žemaitijos regioninės tarybos posėdis įvyko 2018 m. vasario 8 d. Plungės r., Beržore. Dalyvavo 13 Tarybos narių, svečiai Marija Striaukienė ir Jurgita Krištupienė (Turizmo sodyba „Pas tėvukus“).  

Svarstyta: 1. Žemaitijos regiono 2017 metais nusipelniusių etninės kultūros puoselėtojų pagerbimo šventė. 2. Simono Daukanto metų renginiai Žemaitijos regione. 3. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio renginiai Žemaitijos regione. 4. Juozo Pabrėžos mokslo monografija „Žemaičių kalba ir rašyba“ pristatymas. 5. Marijos Striaukienės turizmo sodybos veiklos pristatymas. 6. Lietuvos regionų formavimo stadija. 7. „Tramtatulio akademija“ Žemaitijoje.

Nutarta: 1.1. Už žemaičių etninės kultūros tradicijų puoselėjimą 2017 metais pagerbti šiuos žmones ir kolektyvus: 1) Kulių kultūros centro folkloro ansamblį „Vaisgamta“ bei jo vadovus Mirgą ir Audronį Gulbinskius (Plungės r.), 2) Beržinių šeimą (Telšiai), 3) Žemaitijos nacionalinio parko lietuviško ritinio komandą „Plateliai“, 4) Žemaitijos patriotą Eduardą Butą (Mažeikiai), 5) Kraštotyrininkę Lionę Gulbinaitę (Gruzdžiai, Šiaulių r.), 6) Laivadirbį, tradicinių amatų meistrą Vaidotą Bliudžių (Švėkšna), 7) Visuomenininką, žemaičių kalbos puoselėtoją Zenoną Levickį (Šilalės r.); 8) folkloristą, mokytoją Dobilą Jušką (Ariogala, Raseinių r.), 9) Eržvilko seniūną, visuomenininką Gintarą Kasputį (Eržvilkas, Jurbarko r.) 1.2. Kur rengti etnokultūros puoselėtojų pagerbimo šventę, nuspręsti nuotoliniu būdu iki 2018 m. kovo 20 d. 2.1. Įpareigoti S. Dacienę parengti Simono Daukanto metams skirtų Žemaitijos regiono renginių gidą. 2.2. Inicijuoti Simono Daukanto tekstų skaitymus su karinių-istorinių dainų intarpais. 2.3. Tarpininkauti rengiant Simono Daukanto metams skirtą tautodailės parodą-konkursą. 2.4. Siekti, kad Vyriausybė skelbiamiems svarbiems metams paminėti skirtų finansavimą regionams, o ne užkrautų finansinės naštos tik savivaldybėms. 2.5. Žemaitijos tarybos posėdį, kuris vyks rudenį, organizuoti Žemaičių Kalvarijoje. 3.1. Kiekvienam savo iniciatyva prisidėti prie Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio renginių įgyvendinimo. 3.2. Tarpininkauti rengiant ir pristatant leidinio „Žemaičių savastys“ III dalį. 3.3. Dalyvauti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimui skirtuose renginiuose, skleisti apie juos informaciją. 3.4. Surengti posėdį ir aptarti Žemaitijos atmintinų 2019 metų minėjimą. 4.1. Skleisti informaciją, inicijuoti monografijos „Žemaičių kalba ir rašyba“ pristatymus kituose rajonuose. 5.1. Įpareigoti S. Dacienę tarpininkauti apželdinimo klausimais pasitelkiant tradicinio kraštovaizdžio specialistus. 5.2. Nustačius platesnį tradicinio kraštovaizdžio specialistų konsultacijų poreikį organizuoti seminarą regione. 5.3. Bendradarbiauti ir skleisti informaciją apie kaimo turizmo sodybą „Pas tėvukus“ ir kitas sodybas, puoselėjančias Žemaitijos regiono planavimo, kulinarinio ir kito kultūros paveldo tradicijas. 6.1. Pritarti D. Urbanavičienės pateiktam Lietuvos administracinės reformos variantui. 6.2. Remiantis Etninės kultūros globos tarybos ir regioninių tarybų bendro posėdžio, kuris įvyko 2017 m. lapkričio 16 d. Papilėje, Akmenės r., nutarimu, suorganizuoti darbinį diskusijų stalą dėl regionų reformos su LR vidaus reikalų ministerija. 7. Tarpininkauti organizuojant mokymus „Tramtatulio akademija“, kviečiant mažiau aktyvių rajonų auklėtojus, mokytojus, ansamblių vadovus.

Trečiasis Žemaitijos tarybos posėdis įvyko 2018 m. kovo 20 d. nuotoliniu būdu. Dalyvavo 10 Tarybos narių.

Svarstyta: 1. J. Basanavičiaus premijos teikimo data ir laikas.

Nutarta: 1. Pritarti nuomonei, kad J. Basanavičiaus premija turi būti teikiama Prezidentūroje vasario 16 d.

Ketvirtasis Žemaitijos tarybos posėdis įvyko 2018 m. gegužės 10 d. Jurbarko r., Bebirvų k.

Svarstyta: 1. Seimo paskelbtų Žemaitijos metų (2019) įgyvendinimo plano rengimo inicijavimas. 2. Su etnine kultūra susijusių objektų, mugių, švenčių, festivalių ir kitų renginių gido turizmo reikmėms sudarymas. 3. Etninės kultūros ugdymo plėtros ir Rūtos Vildžiūnienės mokomųjų knygų pristatymas. 4. Etnokultūrines tradicijas puoselėjančių kaimo turizmo sodybų geroji patirtis. 5. Simono Daukanto metų programos priemonių įgyvendinimas.

Nutarta: 1. Inicijuoti susitikimą su Aplinkos ministerija ir kitomis ministerijomis dėl informacinių stendų įrengimo prie kultūros paveldo objektų.  2.1. Su etnine kultūra susijusių objektų, mugių, švenčių, festivalių ir kitų renginių gidą turizmo reikmėms sudaryti pagal etnografinius regionus. 2.2. Sudaryto gido sąrašą atsiųsti regioninėms taryboms patikslinti, suderinti. 3.1. Skleisti informaciją apie konferenciją „Etninės kultūros ugdymo padėtis Lietuvoje ir siekiamybė“. 3.2. Skleisti informaciją ir tarpininkauti platinant knygas „Gyvenu, kai dainuoju“, „Toli mano giminėlė“. 4.1. Skleisti informaciją apie kaimo turizmo sodybą „Dvaras Bebirva“. 4.2. Tarpininkauti organizuojant etnografiškiausios kaimo turizmo sodybos konkursą. 5. Įpareigoti S. Dacienę dar kartą kreiptis į LTS skyrius dėl respublikinės parodos, skirtos Simonui Daukantui atminti, ir darbų parodą surengti 2018 m. pabaigoje.

X