Tarybos posėdžiai

2018 metų Tarybos posėdžiai

Pirmasis Tarybos posėdis vyko 2018 m. sausio 23 d. Vilniuje. Posėdyje dalyvavo 17 Tarybos narių ir svečiai: Robertas Šarknickas (LR Seimo narys, Laikinosios etninės kultūros grupės pirmininkas), Valdas Voveris.

Svarstyta: 1. Tarybos narių ir Tarybos administracijos darbuotojų susipažinimas. 2. EKGT darbo reglamento keitimas. 3. EKGT 2018 metų veiklos planas. 4. Siūlymai tobulinti etninės kultūros konkursinį finansavimą per Lietuvos kultūros tarybą. 5. Nacionalinės J. Basanavičiaus premijos nuostatų suderinimas su Taryba. 6. Tarybos pirmininkės pavaduotojo rinkimas. 7. Etninės kultūros kaitos ir tęstinumo tyrimų 2016–2022 m. programos koordinavimo tarybos sudarymas. 8. S. Daukanto atmintinų metų programos rengimo grupės sudarymas.

Nutarta: 2.1. Patvirtinti EKGT darbo reglamento projektą, išskyrus V skyrių (apklausa elektroniniu paštu); 2.2. Reglamento punktą dėl posėdžio valandos pakeisti nuo rugsėjo mėn., paankstinant posėdžio laiką. 2.3. Dėl Reglamento V skyriaus konsultuotis su teisininku; klausimą svarstyti kitame Tarybos posėdyje. 2.4. Į du Tarybos posėdžius per metus kviesti Tarybos specialistus regionams. 3.1. Pritarti Etninės kultūros globos tarybos 2018–2020 metų strateginiam veiklos planui. 3.2. Pritarti pagal pateiktas pastabas patobulintam Etninės kultūros globos tarybos 2018 metų veiklos plano projektui. 4. Sudaryti darbo grupę išvadoms ir siūlymams rengti dėl etninės kultūros konkursinio finansavimo per Lietuvos kultūros tarybą; į ją įtraukti Tarybos narius Mildą Ričkutę, Nijolę Balčiūnienę, Dalią Urbanavičienę, Joną Rudzinską. 5.1. Klausimui „Ar pritariate, kad Premijos nuostatuose būtų aiškiai įvardyta, kad Nacionalinė Jono Basanavičiaus premija pratęsia Valstybinės Jono Basanavičiaus premijos tradicijas?“ pritarti bendru sutarimu. 5.2. Klausimui „Ar pritariate, kad ši premija asmeniui gali būti teikiama tik kartą, todėl Valstybinės Jono Basanavičiaus premijos laureatai negali būti teikiami Nacionalinei Jono Basanavičiaus premijai gauti?“ pritarti bendru sutarimu. 5.3. Klausimui „Ar pritariate, kad Premijos laureatus renkanti komisija būtų steigiama LR Vyriausybės, kaip ir pati Premija, kaip yra ir pagal Nacionalinių kultūros ir meno premijų nuostatus?“ pritarti bendru sutarimu. 5.4. Klausimą „Ar pritariate, kad į šią komisiją narius siūlytų etninės kultūros srityje veikiančios nevyriausybinės organizacijos (3), kultūros institucijos (3) ir mokslo bei studijų institucijos (3), atsisakant trijų Jono Basanavičiaus premijos laureatų, kuriuos skiria kultūros ministras (kadangi Premijos laureatai gali būti pasiūlyti ir minėtų etninės kultūros srityje veikiančių organizacijų bei institucijų; be to, įvedant 3 narių kvotą Jono Basanavičiaus premijos laureatams yra mažinama minėtų organizacijų ir institucijų kvota – po 2)“ palikti atvirą. Šio klausimo analizę pavesti darbo grupei. 5.5. Klausimą „Ar pritariate, kad Premija būtų teikiama kartu su kitomis Nacionalinėmis kultūros ir meno premijomis Lietuvos Nepriklausomybės dieną vasario 16-ąją?“ palikti atvirą. Šio klausimo analizę pavesti darbo grupei. 5.6. Klausimui „Ar pritariate, kad paraiškų Premijai gauti teikimo data išliktų tradicinė – iki spalio 1 d., o ne iki rugsėjo 1 d.?” pritarti bendru sutarimu. 5.7. Klausimui „Ar pritariate, kad gali būti siūlomi kandidatai Premijai gauti už lietuvių etninės kultūros plėtrą, gyvenantys ne tik Lietuvoje, bet ir lietuvių bendruomenėse užsienyje?“ pritarti bendru sutarimu. 5.8. Klausimą „Ar pritariate, kad kandidatus Premijai gauti už lietuvių etninės kultūros plėtrą gali siūlyti tik Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys (o ne juridiniai ir fiziniai asmenys, registruoti ne tik Lietuvoje, bet ir kitose ES šalyse bei trečiosiose šalyse)?“ palikti atvirą. Šio klausimo analizę pavesti darbo grupei. 5.9. Nacionalinės J. Basanavičiaus premijos nuostatoms derinti sudaryti darbo grupę, į kurią įtraukti Dalią Urbanavičienę, Joną Rudzinską, Nijolę Balčiūnienę. 6. Klausimą nukelti į kitą posėdį. 7. Į Etninės kultūros kaitos ir tęstinumo tyrimų 2016–2022 m. programos koordinavimo tarybą įtraukti Dalią Urbanavičienę, Rasą Šaknienę, Virginijų Jocį, Loretą Sungailienę, Joną Rudzinską, Daivą Vyčinienę, Dalią Senvaitytę. 8. Sudaryti S. Daukanto atmintinų metų programos rengimo grupę, į ją įtraukiant Virginijų Jocį, Joną Rudzinską, Juozą Šorį ir Rasą Šaknienę.

Antrasis Tarybos posėdis vyko 2018 m. vasario 20 d. Dalyvavo 17 Tarybos narių ir svečiai:  Dangutė Kivilšienė (EKGT vyr. specialistė), Valdas Voveris (etninės kultūros ekspertas).

Svarstyta: 1. EKGT pirmininkės pavaduotojo rinkimai. 2. EKGT darbo reglamento tvirtinimas. 3. EKGT 2017 m. ataskaita. 4. EKGT nuolatinių darbo grupių sąrašo sudarymas. 5. Etninės kultūros plėtros valstybinės programos (toliau – Programa) rengimo inicijavimas. 6. Lietuvos kultūros tarybos skiriamas finansavimas etninės kultūros projektams. 7. Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos 2016–2022 m. programos (toliau – Programos) įgyvendinimo tvarkos aprašas. 8. Tautinio paveldo produktų skyriaus LR žemės ūkio ministerijoje situacija.

Nutarta: 1. EKGT pirmininkės pavaduotoju paskirti Joną Rudzinską. 2. Patvirtinti Tarybos reglamentą atsižvelgiant į pastabas. 3. Sudaryti šias EKGT nuolatinio darbo grupes: 1) Švietimo ir mokslo, 2) Nematerialaus kultūros paveldo, 3) Tautinio paveldo produktų, 4) Kultūrinio turizmo, 5) Regionų kultūros politikos, 6) Užsienio lietuvių tapatybės išsaugojimo, 7) Etnokultūrinio sąjūdžio, 8) Etninės kultūros sąvokų, 9) EK sklaidos.  4.2. EKGT nuolatinių darbo grupių pavadinimus patikslinti reminatis kiekvienos grupės sprendimu. 4.3. Įtraukti į EKGT nuolatines darbo grupes šiuos Tarybos narius: Švietimo ir mokslo – D. Vyčinienė, E. Sakadolskienė, D. Senvaitytė, R. Žarskienė, D. Urbanavičienė; Nematerialaus kultūros paveldo – O. Drobelienė, L. Petrošienė, L. Sungailienė, R. Žarskienė, V. Jocys, J. Šorys, R. Paukštytė-Šaknienė, M. Ričkutė, D. Urbanavičienė; Tautinio paveldo produktų – Z. Mackevičienė, V. Reipaitė, V. Jocys, J. Rudzinskas, D. Urbanavičienė; Kultūrinio turizmo – V. Griškevičienė, V. Reipaitė, D. Senvaitytė, V. Jocys, Z. Mackevičienė, D. Urbanavičienė;  Regionų kultūros politikos – V. Griškevičienė, Z. Mackevičienė, O. Drobelienė, R. Vasaitienė, V. Jocys, J. Rudzinskas, D. Urbanavičienė; Užsienio lietuvių tapatybės išsaugojimo – E. Sakadolskienė, K. Kuprytė, V. Jocys, N. Balčiūnienė, R. Paukštytė-Šaknienė, D. Urbanavičienė; Etnokultūrinio sąjūdžio – M. Ričkutė, D. Vyčinienė, N. Balčiūnienė, D. Urbanavičienė; Etninės kultūros sąvokų – L. Petrošienė, D. Senvaitytė, V. Jocys, D. Urbanavičienė; EK sklaidos – J. Rudzinskas, J. Šorys, D. Urbanavičienė. 4.4. Tarybos narių registraciją į darbo grupes pratęsti el. paštu. 4.5. Sudaryti galimybes nuolatinių darbo grupių darbą organizuoti naudojantis virtualiomis technologijomis. 5.1. Sudaryti laikinąją darbo grupę Etninės kultūros plėtros valstybinei programai rengti. Į ją įtraukti D. Urbanavičienę, J. Rudzinską, V. Jocį ir V. Griškevičienę. 5.2. Įpareigoti šią grupę parengti Programos koncepciją iki balandžio mėn. 6. Pritarti raštui „Dėl Lietuvos kultūros tarybos skiriamo finansavimo etninės kultūros projektams“ atsižvelgiant į pateiktas pastabas. 7. Patvirtinti Programos įgyvendinimo tvarkos aprašą. 8. Pritarti parengtam raštui „Dėl tautinio paveldo produktų įstatymo įgyvendinimo užtikrinimo reorganizuojant Žemės ūkio ministerijos struktūrą“.

Trečiasis Tarybos posėdis įvyko 2018 m. kovo 13 d. Dalyvavo 15 Tarybos narių ir svečiai: Valdas Voveris (etninės kultūros ekspertas), Vidmantas Daugirdas (LSTC), Donatas Burneika (LSTC).

Svarstyta: 1. Lituanistikos prioriteto užtikrinimas pagal Mokslo ir studijų įstatymą ir etnologijos studijų krypties grąžinimas į Studijų krypčių ir grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašą. 2. EKGT siūlymai sertifikuoti dalį Kaziuko mugės Vilniuje kaip tradicinę mugę. 3. Kultūros įvardijimas VRM parengtoje Lietuvos regioninės politikos „Baltojoje knygoje“. 4. Regioninių etninės kultūros globos tarybų (toliau – regioninės tarybos) bendrųjų nuostatų tobulinimas. 5. EKGT administracijos struktūros keitimas ir pareigybių skaičiaus padidinimas. 6. Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatų derinimas tarp EKGT ir Kultūros ministerijos. 7. Bendradarbiavimas su Lietuvos kultūros taryba. 8. Simono Daukanto gimimo 225-ųjų metinių minėjimo atmintinų metų programa.

Nutarta: 1.2. Pasiūlyti LR Seimo Švietimo ir mokslo komitetui bei Kultūros komitetui inicijuoti klaũsymus dėl lituanistikos prioriteto užtikrinimo ir etnologijos studijų krypties grąžinimo į Studijų krypčių ir grupių sąrašą, sukviesti galimus pranešėjus šiam renginiui. 1.2. Aptarti analizuojamus klausimus su Švietimo viceministru Gražvydu Kazakevičiumi. 2.1. Pavesti Tarybos Tautinio paveldo produktų darbo grupei išsamiau išnagrinėti dalies Kaziuko mugės sertifikavimo kaip tradicinės mugės klausimą ir pateikti išvadas Tarybai. 2.2. Parengti raštą LR žemės ūkio ministerijai pateikiant siūlymą sertifikuoti dalį Kaziuko mugės Vilniuje. 3.1. Susitikti su Kultūros ministerijos atstove Jadvyga Lisevičiūte išsiaiškinti KM teiktus siūlymus rengiant Lietuvos regioninės politikos „Baltąją knygą“. 3.2. Parengti raštą, adresuotą VRM ir LR Seimui dėl nepakankamo dėmesio etninei kultūrai ir apskritai kultūrai Lietuvos regioninės politikos „Baltojoje knygoje“. 3.3. Inicijuoti šiuo klausimu susitikimą su VRM viceministru Giedriumi Surpliu ir Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininku Povilu Urbšiu. 4.1. Pritarti Regioninių etninės kultūros globos tarybų bendrųjų nuostatų I–V skyrių pakeitimams atsižvelgiant į pastabas, o VI ir VII skyrių tvirtinimą atidėti kitam Tarybos posėdžiui, kai šie skyriai bus papildyti punktais iš regioninių tarybų darbo reglamento. 4.2. Pagaminti Tarybos ir regioninių tarybų narių pažymėjimus. 5.1. Pritarti esamo Tarybos vyriausiojo specialisto, atsakingo už informacinių technologijų priežiūrą, pareigybės keitimui kita pareigybe, kuriai bus priskiriamos specialiosios funkcijos (vyr. specialistas lituanistas posėdžiams, redagavimui, EKGT veiklos viešinimui,  Etninės kultūros tyrimų programos įgyvendinimo priežiūrai ir kt.). 5.2. Pritarti administracijos direktoriaus pareigybės įsteigimui. 5.3. Pritarti pareigybės, kuriai bus priskiriama užsienio lietuvių etninės kultūros globa, įsteigimui. 5.4. Kreiptis į LR Seimo valdybą dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus padidinimo. 6.1. Pritarti, atsižvelgiant į išsakytas pastabas, EKGT raštui dėl Premijos įteikimo nuolatinės datos ir vietos, adresuotam narius į EKGT delegavusioms institucijoms ir organizacijoms bei KM pasiūlytoms papildomoms institucijoms. 6.2. Kovo 27 d. surengti neeilinį Tarybos posėdį, skirtą Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatoms derinti su Kultūros ministerija. 6.3. Joną Vaiškūną įtraukti į Nacionalinės J. Basanavičiaus premijos nuostatų derinimo laikinąją darbo grupę. 7. Pavesti Tarybos Etninės kultūros sąvokų darbo grupei išgryninti sąvokas etninė kultūra ir mėgėjų menas. 8. Numatytiems renginiams pritarti.

Ketvirtasis Tarybos posėdis įvyko 2018 m. balandžio 10 d. Dalyvavo 12 Tarybos narių.

Svarstyta: 1. Regioninių etninės kultūros globos tarybų bendrieji nuostatai ir Regioninės etninės kultūros globos tarybos tipinis darbo reglamentas. 2. Regioninių tarybų naujų narių tvirtinimas. 3. Konferencijos „Folklorinio judėjimo ištakos ir reikšmė siekiant Lietuvos Nepriklausomybės bei dabartis“, skirtos folkloro ansamblių ir žygeivystės 50-mečiui, organizavimas. 4. Konferencijos, skirtos etnokultūrinio ugdymo klausimams aptarti, rengimas LR Seime. 5. Lietuvos piliečių asmenvardžių rašyba. 6. Žvėryno gimnazijos parengta Etninės kultūros ugdymo samprata. 7. EKGT administracijos struktūros ir etatų sąrašo keitimas. 8. Regioninėms taryboms skiriamos EKGT lėšos. 9. S. Daukantui pagerbti skirtos konferencijos organizavimas.

Nutarta: 1.1. Patvirtinti posėdžio metu suderintus Regioninių etninės kultūros globos tarybų bendruosius nuostatus. 1.2. Patvirtinti Regioninės etninės kultūros globos tarybos tipinį darbo reglamentą. 1.3. Išanalizuoti etninės kultūros eksperto vardo suteikimo klausimą kitame Tarybos posėdyje.  2.1. Patvirtinti šiuos Sūduvos (Suvalkijos) regioninės tarybos narius: Virginiją Armanavičienę, Dalią Venskienę, Birutę Kerušauskienę, Rimutę Gagienę. 2.2. Patvirtinti šiuos Dzūkijos (Dainavos) regioninės tarybos narius: Eglę Dambrauskienę, Irutę Eidukienę, Marių Galinį, Martą Šliumpienę, Dominyką Semionovę, Juozą Žitkauską. 3.1. Konferencijos pavadinimą formuluoti taip: „Etnokultūrinio judėjimo ištakos, raida ir reikšmė“. 3.2. Konferenciją skirti ne tik folkloro ansamblių ir žygeivystės 50-mečiui, bet ir Lietuvos atkūrimo 100-mečiui. 3.3. Pavesti EKGT Etnokultūrinio sąjūdžio darbo grupei parengti konferencijos organizavimo projektą. 3.4. Derinimą dėl salės pavesti N. Balčiūnienei. 4.1. Surengti konferenciją, skirtą etnokultūrinio ugdymo klausimams aptarti LR Seimo Europos informacijos centro salėje festivalio „Skamba skamba kankliai“ metu. 4.2. Pavesti EKGT Švietimo ir mokslo darbo grupei parengti konferencijos koncepciją. 4.3. Derinimą dėl salės pavesti N. Balčiūnienei. 5. Išsiųsti LR Seimo Kultūros komitetui ir LR Seimo Švietimo ir mokslo komitetui EKGT raštą „Dėl LR piliečių asmenvardžių rašybos nelietuviškais rašmenimis“, pakartojant ankstesnio EKGT rašto turinį. 6.1. Pritarti Vilniaus miesto savivaldybės tarybai adresuotam raštui „Dėl Žvėryno gimnazijos parengtos etninės kultūros ugdymo sampratos“, papildant jį pagal išsakytas pastabas. 6.2. Išsiųsti raštą Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nariams. 7. Pritarti EKGT administracijos struktūros ir etatų sąrašo keitimui. 8. Apibrėžti lėšų skyrimo regionininėms taryboms tvarką. 9. Siūlyti LR Seimui organizuoti bendrą konferenciją, skirtą S. Daukantui pagerbti.

Penktasis Tarybos posėdis įvyko 2018 m.  gegužės  3 d.  Dalyvavo 13 Tarybos narių.

Svarstyta: 1. Nacionalinės J. Basanavičiaus premijos nuostatai. 2. Lietuvos kultūros tarybai teikiami siūlymai ir etninės kultūros sąvokos išaiškinimas. 3. Klaipėdos rajono pavadinimas. 4. Regioninių tarybų naujų narių tvirtinimas. 5. Tarpinstitucinio pasitarimo, skirto Kaziuko mugės dalies sertifikavimo klausimo aptarimui, organizavimas. 6. Konferencijos, skirtos etnokultūrinio ugdymo klausimų aptarimui, organizavimas gegužės 28 d.  LR Seime. 7. Etnografiškiausios kaimo turizmo sodybos konkurso organizavimas. 8. Tarybos logotipo tobulinimas. 9. Dalyvavimas Kultūros politikos pagrindų įstatymo rengime. 10. Etninės kultūros srities kuravimas LR Kultūros ministerijoje. 11. Tarybos administracijos struktūra.

Nutarta: 1.1.Pritarti Premijos nuostatų projektui su posėdyje priimtais pataisymais; 1.2.  Parengti raštą Kultūros viceministrui pateikiant Tarybos nuomonę dėl Premijos nuostatų projekto.  2.1. Tęsti bendradarbiavimą su LKT; 2.2. Dalyvauti artimiausiame LKT posėdyje ir jame pateikti Tarybos siūlymus; 2.3. Susitikti su Kultūros ministre dėl etninei kultūrai skiriamos lėšų kvotos, kviečiant šiame susitikime dalyvauti ir LKT atstovus. 3.1. Pritarti Klaipėdos rajono pavadinimo išsaugojimui dabatinėje situacijoje; 3.2. Parengti raštą Klaipėdos rajono pavadinimo klausimą iškėlusiam Vidmantui Matučiui, išreiškiant Tarybos nuomonę.  4. Patvirtinti šiuos Aukštaitijos regioninės tarybos narius: Renata Budrienė, Vita Vitkauskienė. 5.1. Pritarti tarpinstitucinio pasitarimo, skirto Kaziuko mugės dalies sertifikavimo klausimo aptarimui, organizavimui; 5.2. Pasitarimo organizavimą pavesti EKGT Tautinio paveldo produktų darbo grupei. 6.1. Pritarti konferencijos organizavimui; 6.2. Pasiūlyti skaityti pranešimą Nijolei Grivačiauskienei; 6.3. Pakviesti dalyvauti diskusijoje VU, ŠMM, UPC, Neformalaus švietimo centro,  Vilniaus kolegijos atstovus. 7. Įpareigoti EKGT Kultūrinio turizmo darbo grupę parengti Etnografiškiausios kaimo turizmo sodybos konkurso nuostatus. 8. Klausimą analizuoti kitame Tarybos posėdyje. 9. Kreiptis į LR Kultūros ministeriją dėl Tarybos atstovų dalyvavimo  darbo grupėje rengiančioje  Kultūros politikos pagrindų įstatymą.  9. Kreiptis į LR Kultūros ministeriją dėl Tarybos atstovų dalyvavimo  darbo grupėje rengiančioje  Kultūros politikos pagrindų įstatymą.  10. Raštu kreiptis į LR Kultūros ministeriją ir susitikti su Kultūros ministre, siūlant įsteigti etninės kultūros tarybą LR Kultūros ministerijoje. 11. Pritarti Tarybos administracijos struktūros keitimui, greta Strateginio planavimo ir bendrųjų reikalų skyriaus suformuojant Etnografinių regionų skyrių.

Šeštasis Tarybos posėdis įvyko 2018 m. birželio 12 d. Dalyvavo14 Tarybos narių ir svečiai: Rita Virbalienė (LRS nario S.Tumėno padėjėja), Rasa Praninskienė (LRS nario S.Tumėno padėjėja).

Svarstyta: 1. EKGT deleguojamų Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos (toliau – Premija) komisijos narių preliminarus rinkimas. 2. Etninės kultūros finansavimas per LKT. 3. . Tautinio paveldo produktų įstatymo keitimo projektas. 4. Darbo grupės valstybinės Etninės kultūros plėtros programos koncepcijos ir programos projekto parengimui sudarymas. 5. Regioninių tarybų naujų narių tvirtinimas. 6. Bendras regioninių tarybų posėdis. 7. Darbo grupės konferencijos „Etnokultūrinio judėjimo ištakos, raida ir reikšmė“ rengimui sudarymas. 8. Raštas LR Švietimo ir mokslo ministerijai dėl Etninės kultūros ugdymo sampratos. 9. S. Daukantui skirtos konferencijos organizavimas. 10. „Tautos namų“ sukūrimo idėjos likimas. 11. Tarybos atstovavimas Pasaulio lietuvių žaidynėse liepos 29 d. Kaune.

Nutarta: 1. Į Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos komisiją Tarybos vardu preliminariai deleguoti: NVO atstovus V. Tumėną, D. Urbanavičienę ir J. Skurdauskienę, kultūros įstaigų atstoves N. Sliužinskienę ir V. Šatkauskienę, mokslo ir studijų institucijų atstoves D. Vyčinienę ir D. Vaitkevičienę. 2.1. Parengti raštą LKT, siūlant išlaikyti atskirą etninės kultūros sritį ir sukurti atskirą nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimui ir tęstinumui skirtą programą; 2.2. Siūlomos atskiros nematerialaus kultūros paveldo programos pavadinimą išdiskutuoti elektroniniu paštu; 2.3. Siekti KRF lėšų skirstymo modelio tobulinimo inicijuojant KRF ir LKT reglamentuojančių įstatymų pakeitimus; 2.4. Kreiptis į LR Finansų ministeriją, prašant pateikti informaciją dėl KRF lėšų pastaraisiais ir artimiausiais metais.   3. Įpareigoti Tarybos tautinio paveldo produktų grupę (Z. Mackevičienė, V. Reipaitė, V. Jocys, J. Rudzinskas, D. Urbanavičienė) teikti siūlymus ŽŪM dėl tolesnės tautinio paveldo produktų sertifikavimo ir Tautinio paveldo produktų įstatymo tobulinimo. 4. Į valstybinės Etninės kultūros plėtros programos koncepcijos ir programos projekto rengimo darbo grupę įtraukti V. Griškevičienę,  J. Rudzinską, L. Sungailienę, V. Jocį, P. Kalnių ir D. Urbanavičienę. 5. Pakeisti Žemaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos narių sąrašą, į jos sudėtį įtraukiant Nomedą Jokubauskienę, Almą Slušnytę ir Irmą Žąsytienę. 6. 1. Bendrą regioninių tarybų posėdį surengti spalio pirmąją savaitę Kauno tautinės kultūros centre, pakviečiant Tarybos, regioninių tarybų atstovus bei LR Seimo narius ir į vaikų folkloro festivalį „Baltų raštai“. 6.2. Ieškoti galimybių apmokėti regioninių tarybų nariams kelionių į posėdžius išlaidas. 7. Į konferencijos „Etnokultūrinio judėjimo ištakos, raida ir reikšmė“ rengimo darbo grupę įtraukti N. Balčiūnienę, D. Senvaitytę, J. Šorį, D. Vyčinienę, L. Petrošienę, D. Urbanavičienę. 8. Parengti raštą LR Švietimo ir mokslo ministerijai, rekomenduojant patvirtinti Etninės kultūros ugdymo sampratą. 9. Įpareigoti laikinąją S. Daukanto konferencijos organizavimo darbo grupę (V. Jocį, J. Šorį ir R. Šaknienę) artimiausiu metu pateikti Tarybai preliminarią LR Seime vyksiančios konferencijos programą. 10. Inicijuoti, pradinės „Tautos namų“ sampratos išlaikymą. 11. Į Pasaulio lietuvių žaidynes nuo Tarybos deleguoti J. Rudzinską, D. Senvaitytę, V. Jocį.   

X