Tarybos posėdžiai

2019 metų tarybos posėdžiai

Pirmasis 2019 metų Tarybos posėdis vyko sausio 8 d. Vilniuje. Posėdyje dalyvavo 16 Tarybos narių.

Svarstyta: 1. Etninės kultūros globos tarybos 2019 m. veiklos planas. 2. Tarybos 2019–2021  m. strateginis veiklos planas. 3. Lietuvos moksleivių etninės kultūros olimpiados (toliau – Olimpiada) organizavimas etnografiniuose regionuose. 4. Tarybos siūlymai ir išvados dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengto Bendrųjų programų atnaujinimo gairių projekto. 5. Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų programos 2018 m. atliktų tyrimų viešinimo renginio organizavimas. 6. Išvyka į Latviją siekiant susipažinti su Latvijos gerąja patirtimi įgyvendinant tradicinės kultūros konkursinį finansavimą. 7. Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos  įteikimas. 8. Etnologijos išbraukimas iš naujai rengiamo Lietuvos mokslų klasifikatoriaus.

Nutarta: 1. Patvirtinti Etninės kultūros globos tarybos 2019 m. veiklos planą. 2.1. Patvirtinti Etninės kultūros globos tarybos 2019–2021  m. strateginį veiklos planą. 2.2. Patvirtinti Tarybos lėšų panaudojimo 2018 m. ataskaitą. 3.1. Patvirtinti regioninių Olimpiados dalyvių vertinimo komisijų sudėtį. 3.2. Olimpiados regioninio turo testo klausimus ir užduotis sieti su etnografinio regiono etnine kultūra. 3.3. Olimpiados regioninio turo testo klausimus sieti su kalendorinių švenčių tema. 3.4. Parengti Olimpiados dalyvio anketą. 4. Pasiūlyti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai iš esmės tobulinti Bendrųjų programų atnaujinimo gaires remiantis Meilės Lukšienės tautinės mokyklos koncepcija, įtraukiant etninės kultūros ugdymą. 5.1. Pritarti Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų programos 2018 m. atliktų tyrimų viešinimo renginio organizavimui 2019 m. vasario 25 d. LRS Europos informacijos biure. 5.2. Pritarti Programos koordinacinės tarybos nutarimui Programos 2019 metų konkursą paskelbti artimiausiomis dienomis. 6. Pasitelkiant EKGT narių turimą patirtį ir kontaktus, pradėti susitikimo su Latvijos ir Estijos etnokultūrininkais organizavimą siekiant pasidalinti gerąja tradicinės kultūros konkursinio finansavimo patirtimi. 7. Kreiptis į Prezidentę siekiant, kad Nacionalinės J. Basanavičiaus premijos būtų teikiamos Prezidentūroje. 8.1. Siekti, kad etnologijos kryptis būtų išsaugota Lietuvos mokslų klasifikatoriuje. 8.2. Pateikti užklausimą Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (kopija – Seimo Švietimo ir mokslo bei Kultūros komitetams) prašant pateikti informaciją, kokiais kriterijais remiantis ir kaip konkrečiai planuojama keisti dabar galiojantį Mokslo krypčių sąrašą, kaip tai atitinka Mokslo ir studijų įstatyme įvardytą lituanistikos (kartu ir etnologijos) prioritetą.

2019 m. sausio 8 d. posėdžio pilnas protokolas >>>

Antrasis Tarybos posėdis vyko 2019 m. vasario 12 d. Vilniuje. Dalyvavo 16 Tarybos narių.

Svarstyta: 1. Tarybos posėdžio Kultūros ministerijoje kovo 5 d. darbotvarkė. 2. Tarybos 2018 m. veiklos ataskaita. 3. Knygoje „Įsivaizduoti Lietuvą“ paskleista dezinformacija apie etnokultūrinį sąjūdį sovietmečiu. 4. Tarybos rekomendacijos siekiant tradicijų išsaugojimo Kaziuko mugėje. 5. Institucijų ir organizacijų, deleguojančių atstovus į naujos kadencijos EKGT regionines tarybas, sąrašų tvirtinimas. 6. Tarybos organizuojamo renginio „A.R. Niemio 150-mečio minėjimas ir St. Skrodenio monografijos ,,Profesorius A.R. Niemi ir Lietuva“ pristatymas“ organizavimas 2019-03-06. 7. Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų programos 2019 metų konkurso pratęsimas. 8. Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados respublikinis turas.

Nutarta: 1.1. Siūlymus dėl bendro EKGT ir Kultūros ministerijos atstovų posėdžio darbotvarkės parengti pagal išsakytas pastabas. 1.2. Juos galutinai suderinti elektroniniu paštu. 2.1. Pritarti preliminariam EKGT 2018 metų veiklos ataskaitos projektui. 2.2. Pateikti ataskaitą EKGT vertinimui el. paštu iki vasario 22 d. 2.3. Pritarti finansinės EKGT ataskaitos formos patobulinimui. 2.4. Parengti bendruosius kriterijus regioninių tarybų ataskaitoms. 3.1. D. Urbanavičienei ir N. Balčiūnienei dalyvauti ir išreikšti savo poziciją knygos „Įsivaizduoti Lietuvą“ pristatyme „Knygų mugėje“. 3.2. Pakviesti prof. dr. Ainę Ramonaitė įvertinti knygą jos tyrimų kontekste ir parašyti recenziją. 3.3.  Organizuoti seminarą-apskritą stalą dėl sovietmečiu vykusio etnokultūrinio judėjimo vertinimo. 3.4. Kelti klausimą, kodėl konferencijos „Etnokultūrinio sąjūdžio ištakos, raida ir reikšmė“  rezoliucija nesusilaukė jokios Lietuvos Respublikos Seimo reakcijos. 4. Atlikti šių metų Kaziuko mugės stebėseną. 5. Patvirtinti  institucijų ir organizacijų, deleguojančių atstovus į regionines etninė kultūros globos tarybas, sąrašus. 6. Pritarti renginio „A.R. Niemio 150-mečio minėjimas ir St. Skrodenio monografijos ,,Profesorius A.R. Niemi ir Lietuva“ pristatymas“ organizavimui. 7. Pritarti Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų programos 2019 metų konkurso pratęsimui iki vasario 25 d. 8. Pritarti Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados respublikinio etapo surengimui 2019 m. kovo 30 d.

2019 m. vasario 12 d. posėdžio pilnas protokolas >>>

Trečiasis Tarybos posėdis vyko 2019 m. kovo 5 d. Kultūros ministerijoje Vilniuje. Dalyvavo 14 Tarybos narių ir Kultūros ministerijos bei jai pavaldžių institucijų atstovai: ministras Mindaugas Kvietkauskas, viceministrė Gintautė Žemaitytė, ministro patarėja Gabija Čepulionytė, Kultūrinės atminties ir paveldo politikos skyriaus vyriausioji specialistė Irena Kezienė; Lietuvos kultūros tarybos (toliau – LKT) atstovai: LKT pirmininkė Daina Urbanavičienė, vyresnioji patarėja Kristina Mažeikaitė,  administracijos direktorius Mindaugas Bundza, LKT narė ir Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Sakytinės tautosakos skyriaus vadovė Radvilė Racėnaitė; Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktoriaus pavaduotoja Vida Šatkauskienė; Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos kultūros programų vadovė Milda Valančiauskienė.

Svarstyta: 1. Valstybinės etninės kultūros plėtros programos 2019–2027 m. (toliau – Programa) rengimas ir finansavimas. 2. Etninės kultūros integravimas į bendrąją kultūros politiką: 2.1. Prašymas EKGT atstovus įtraukti į Kultūros pagrindų įstatymo, strategijos „Kultūra 2030. Kultūros politikos kryptys“, Nacionalinės kultūros programos rengimo grupes. 2.2. Etninės kultūros projektų konkursinio finansavimo per Lietuvos kultūros tarybą problemos. 2.3. Nematerialaus kultūros paveldo archyvų statuso ir finansavimo problemos. 2.4. Siekis įtvirtinti etninės kultūros valstybinę globą savivaldybėse kaip valstybės deleguotą funkciją. 2.5. Etninės kultūros tarybos Kultūros ministerijoje sukūrimas. 3. Etnokultūros specialistai Kultūros ministerijos sudėtyje.

Nutarta: 1. Sulaukti Vyriausybės nutarimo dėl Strateginio planavimo metodikos pakeitimų ir tuomet jais remiantis pradėti rengti Programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą. 2.1.1. EKGT atstovams dalyvauti Kultūros ministerijos rengiamoje diskusijoje 2019-03-07. 2.1.2. Teikti pastabas ir dalyvauti diskusijose dėl Kultūros pagrindų įstatymo projekto, kai jis bus parengtas. 2.2. Pratęsti EKGT derybas su LKT dėl etninės kultūros konkursinio finansavimo tobulinimo. 2.3. Klausimo apsvarstyti nespėta. 2.4.1. EKGT toliau bendradarbiauti su Seimu ir savivaldybėmis siekiant išsiaiškinti jų nuostatas dėl etninės kultūros valstybinės globos kaip valstybės deleguotos funkcijos savivaldybėms įtvirtinimo. 2.4.2. Jei būtų priimtas Seimo sprendimas dėl savivaldybių funkcijos užtikrinti kultūros valstybinę globą pakeitimo iš savarankiškos į valstybės deleguotą funkciją, į tai atitinkamai atsižvelgti kuriant naujus kultūros politikos strateginius dokumentus. 2.5. Išsamiau aptarti siūlomos Etninės kultūros tarybos ministerijoje funkcijas. 3. Ieškoti etninės kultūros srityje kompetentingų kandidatų, galinčių pretenduoti į etnokultūros specialisto pareigas Kultūros ministerijoje.

2019 m. kovo 5 d. posėdžio pilnas protokolas >>>

Ketvirtasis Tarybos posėdis vyko 2019 m. balandžio 2 d. Vilniuje. Dalyvavo 12 Tarybos narių ir svečiai: dr. Kazimieras Garšva (Lietuvių kalbos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas),  dr. Filomena Kavoliūtė (Vilniaus universiteto Geografijos ir kraštotvarkos katedros docentė), Irena Kezienė (Kultūrinės atminties ir paveldo politikos skyriaus vyriausioji specialistė).

Svarstyta: 1. Lietuvos moksleivių etninės kultūros olimpiados (toliau – Olimpiada) pasiekimai ir planai ateičiai. 2. Lietuvos vietovardžių išsaugojimo gairių parengimas. 3. Naujos kadencijos EKGT regioninių tarybų personalinės sudėties tvirtinimas. 4. Etninės kultūros plėtros 2015–2018 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2018 metais ataskaita (pateikė KM). 5. Etnokultūrinės kaimo turizmo sodybos konkurso nuostatų projektas (toliau – Konkursas). 6. Etnografiškiausios (etnokultūrinės, tradicinės) maitinimo įstaigos konkursas. 7. Etnokultūrinės vasaros stovyklos. 8. Atmintinų dienų įstatymo naujos redakcijos projekto teikimas. 9. Etnologijos ir folkloristikos grąžinimo į studijų krypčių sąrašą teikimas. 10. Atmintinų metų ženklų kūrimas.

Nutarta: 1.1. Pritarti seminaro Olimpiados rengėjams organizavimui Kaune spalio mėn.; 1.2. Įpareigoti EKGT Švietimo grupę parengti siūlymus dėl Olimpiados sąlygų tobulinimo; 1.3. Įpareigoti EKGT Švietimo grupę išanalizuoti klausimus dėl papildomų balų Olimpiados laimėtojams stojant į aukštąsias mokyklas skyrimo ir dėl galimybės rašyti brandos darbą etnokultūrine tema. 2. 1. Kartu su LKI, LLTI ir Geografų draugija parengti Lietuvos vietovardžių bylą Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadui. 2.2. Inicijuoti darbo grupės Lietuvos vietovardžių išsaugojimo gairėms parengti sudarymą, į šią grupę įtraukti EKGT, LKI, LLTI, Geografų draugijos, Registrų centro, Kultūros ministerijos, Susisiekimo ministerijos, Nacionalinės žemės tarnybos, Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovus bei istorikus. 2.3. Inicijuoti Vietovardžių metų ženklo sukūrimą. 3. 1. Pritarti institucijų, deleguojančių kandidatus į Aukštaitijos regioninę tarybą, sąrašo pakeitimui. 3.2. Patvirtinti naujos kadencijos EKGT regioninių tarybų personalinę sudėtį. 4. Siūlyti Kultūros ministerijai patikslinti Etninės kultūros plėtros 2015–2018 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2018 metais ataskaitą. 5. 1. Atsiųsti pastabas dėl Etnokultūrinio kaimo turizmo sodybos konkurso nuostatų projekto tobulinimo el. paštu iki balandžio 9 d. 5.2. Paprašyti Regioninių tarybų pateikti savo siūlymus dėl Konkurso nuostatų projekto. 5.3. Galutinai išgryninti Konkurso nuostatų projektą iki kito EKGT posėdžio. 6.1. Pritarti siūlymui konkursą pavadinti Tautinio paveldo maitinimo įstaigos konkursu. 6.2. Parengti Tautinio paveldo maitinimo įstaigos konkurso  nuostatų projektą. 7. Atlikti stovyklų organizatorių apklausą, siekiant gauti tikslesnę informaciją apie stovyklų pobūdį ir lygį. 8. Dar kartą pateikti EKGT parengtą Atmintinų dienų įstatymo naujos redakcijos projektą. 9. Parengti raštą dėl etnologijos ir folkloristikos grąžinimo į studijų krypčių sąrašą. 10. Paruošti raštą Ministrui pirminikui ir LR Seimo Istorinės atminties komisijai, siūlant parengti atmintinų metų ženklų sukūrimo tvarką.

2019 m. balandžio 2 d. posėdžio pilnas protokolas >>>

Penktasis Tarybos posėdis įvyko 2019 m. gegužės 14 d. Vilniuje. Dalyvavo 15 Tarybos narių ir svečiai: Radvilė Racėnaitė (LKT narė), Mindaugas Bundza (LKT administracijos direktorius).

Svarstyta: 1. Etninė kultūra bendrojoje kultūros politikoje (Lietuvos ir Estijos palyginimas) bei Lietuvos kultūros tarybos skiriamas finansavimas šiai sričiai ir regionams. 2. Lietuvos mokslo krypčių klasifikavimo projektas. 3. Etnokultūrinės kaimo turizmo sodybos konkurso nuostatų tvirtinimas. 4. EKGT regioninių tarybų pirmininkų tvirtinimas. 5. Antano ir Jono Juškų muziejaus bei jo kūrėjų situacija. 6. Birutės kalno koplyčios klausimas.

Nutarta: 1.1. Kultūros ministerijai adresuotą EKGT raštą „Dėl „Kultūra 2030. Kultūros politikos kryptys“ projekto“ patobulinti, atkreipiant dėmesį į M. Bundzos pastabą dėl 6 punkto ir akcentuojant EKGT norą dalyvauti tolimesniuose Strategijos svarstymuose.1.2.  Siekti didesnės LKT skiriamų lėšų kvotos Etninės kultūros programai. 1.3. Kreiptis į LKT regionines tarybas siūlant įtraukti etninę kultūrą į projektų finansavimo regione prioritetus. 1.4. Parengti siūlymus dėl etnokultūrinių projektų finansavimo poreikio analizės. 1.5. Sudaryti reikšmingų tęstinių etninės kultūros renginių sąrašą. 1.6. Kreiptis į Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą prašant pateikti informaciją, ar jau gauti rezultatai veiksmų, kurių buvo imtasi atsiliepiant į EKGT siūlymą keisti savivaldybių funkciją iš savarankiškos į valstybės deleguotą dėl etninės kultūros valstybinės globos. 2. Rekomenduoti Lietuvos mokslo krypčių klasifikavimo dokumente atskirai nurodyti dvi kryptis – 1) Etnologija ir folkloristika, 2) Kultūrinė antropologija, klausimą plačiau aptarus el. paštu. 3.1. Pritarti Etnokultūrinės kaimo turizmo sodybos konkurso nuostatams; konkursą paskelbti gegužės 15 d. per LTKA rengiamą 2019 metų kaimo turizmo sezono atidarymo šventę. 3.2. Kitais metais Konkurso nuostatus tobulinti atsižvelgiant į 2019 m. konkurso organizavimo patirtį. 4. Patvirtinti Aukštaitijos EKGT pirmininkę Zitą Mackevičienę, Mažosios Lietuvos EKGT pirmininkę Vilmą Griškevičienę, Žemaitijos EKGT pirmininką Virginijų Jocį, kitiems Tarybos nariams pritarus posėdžio protokolui el. paštu. 5. Kreiptis į Kauno rajono savivaldybę ir išsiaiškinti planus dėl Antano ir Jono Juškų muziejaus remonto pobūdžio. Raštą suderinti su Taryba elektroniniu paštu. 6. Klausimą aptarti kitame Tarybos posėdyje.

2019 gegužės 14 d. posėdžio protokolas >>>

X