Tarybos posėdžiai

2020 metų Tarybos posėdžiai

2020 metų pirmasis Tarybos posėdis įvyko sausio 14 d. Vilniuje. Posėdyje dalyvavo 16 Tarybos narių ir svečiai svečiai: Stanislav Bajurin (Lietuvos etnosporto komiteto prezidentas), Tomas Gervė (Lietuvos etnosporto komiteto tarybos narys, Lietuviškų ristynių federacijos prezidentas).

Svarstyta: 1. Tradicinių žaidimų statusas ir lietuviškų ristynių prestižui kylančios grėsmės. 2. Tarybos 2020–2022 m. strateginio veiklos plano projektas. 3. Siūlymai dėl LR Strateginio valdymo įstatymo ir su juo susijusių įstatymų pakeitimo. 4. Tarybos 2020 m. sąmatos projektas. 5. 2020 m. Tarybos veiklos planas. 6. Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos teikimas. 7. LKT užsakymu ekspertinių etninės kultūros srities rodiklių nustatymo paslaugų teikimas. 8. Mažosios Lietuvos regioninės etninės kultūros globos tarybos sudėties keitimas.

Nutarta: 1.1. Rekomenduoti Lietuvos etnosporto komitetui kelti lietuviškų ristynių prestižui kylančių grėsmių problemą Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado komisijoje; 1.2. Susitikti su LR Seimo nariu K. Smirnovu dėl etnosporto plėtojimo ir teisinio nacionalinių sporto šakų bei žaidimų statuso įtvirtinimo bei jiems kylančių grėsmių aptarimo; 1.3. Bendradarbiauti su Lietuvos etnosporto komitetu rengiant kitų etnosporto šakų ir tradicinių žaidimų įtraukimą  į Lietuvos nematerialiojo kultūros paveldo vertybių sąvadą; 1.4. Inicijuoti įstatymo ar kitų teisės aktų, įtvirtinančių etnosporto prestižą parengimą. 2. Patvirtinti pateiktą Tarybos 2020–2022 m. strateginio veiklos plano projektą. 3. Etninės kultūros globos taryboje pasidalinti platesne informacija apie siūlymus dėl LR Strateginio valdymo įstatymo ir su juo susijusių įstatymų pakeitimo. 4. Patvirtinti Tarybos 2020 m. sąmatos projektą. 5. Patvirtnti 2020 m. tarybos veiklos planą, pakoreguotą pagal posėdyje išsakytas pastabas. 6. 1. Dėl vaišių, vykstančių po Nacionalinės J. Basanavičiaus premijos įteikimo, organizavimo tartis su KM. 6. 2. Siekti, kad kvietimai į renginį pasiektu visus EKGT narius. 6.3. Siekti, kad ateityje Nacionalinė J. Basanavičiaus premija būtų teikiama taip, kaip numatyta pagal jos nuostatus – kartu su kitomis nacionalinėmis kultūros ir meno premijomis.  7. 1. Pateikti atsakymus į anketą „Etninės kultūros samprata“; 7. 2. Gautus duomenis aptarti atskirame renginyje. 8. Patvirtinti naują Mažosios Lietuvos regioninės etninės kultūros globos tarybos narę - Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyresniąją mokslo darbuotoją, docentę Silvą Pocytę.

2020 m. sausio 14 d. posėdžio pilnas protokolas >>>

Antrasis Tarybos posėdis įvyko 2020 m.  vasario 11 d. Vilniuje. Posėdyje dalyvavo 15 Tarybos narių ir svečias - Krescencijus Stoškus (Lietuvos kultūros kongreso tarybos pirmininkas).

Svarstyta: 1. Etninės kultūros forumo surengimas Kultūros kongreso 30-mečio proga. 2. Lietuvos kultūros tarybos užsakymu atliekamų Etninės kultūros srities Proceso ir Projekto kokybės identifikavimo ir vertinimo paslaugų įgyvendinimas. 3. Apklausos „Etninės kultūros samprata“ rezultatų aptarimas ir etninės kultūros srities apibrėžimas. 4. EKGT 2019 m. veiklos ataskaita.

Nutarta: 1.1. Imtis Lietuvos kultūros kongreso renginio - forumo, skirto etninės kultūros klausimams – organizavimo; 1.2. Forumo pavadinime panaudoti N. Vėliaus pirmajame Lietuvos kultūros kongrese skaityto pranešimo pavadinimą; 1.3.  Sudaryti forumo organizavimo grupę, į ją įtraukti D. Urbanavičienę, J. Rudzinską, J. Vaiškūną, D. Vyčinienę; 1.4. Forumą surengti A. Mickevičiaus bibliotekoje balandžio gale. 2. Pritarti, kad Etninės kultūros srities Proceso ir Projekto kokybės identifikavimo ir vertinimo paslaugų plano veiklos ir jų įgyvendinimas būtų aptartos EKGT posėdžiuose. 3. 1. Pagal posėdyje išsakytas pastabas pakoreguotą etninės kultūros formų klasifikaciją atsiųsti Tarybos nariams susiderinimui el. paštu; 3.2. Tarp etninės kultūros formų išskirti tokią kaip „liaudiškas pamaldumas ir pasaulėžiūra - su jais susiję tradiciniai simboliai, vaizdiniai, mitologija, maginės praktikos, pranašavimai ir būrimai, prietarai“; 3.3. Pabrėžti, kad vertingiausias etninės kultūros sluoksnis yra pirminė tradicija, kuria remiantis turėtų būti formuojama antrinė tradicija. 4. 2019 m. EKGT ataskaitos projektą pateikti galutiniam Tarybos vertinimui el. paštu.

2020 vasario 11 d. EKGT posėdžio protokolas>>>

X