Tarybos istorija

Tarybos istorija

Etninės kultūros globos taryba (toliau – Taryba) įkurta 2000 m. rugpjūčio 21 d. vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo priimtu Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymu.

2001 metais įsteigti Tarybos padaliniai penkiuose etnografiniuose regionuose: Aukštaitijos regioninė etninės kultūros globos taryba, Dzūkijos (Dainavos) regioninė etninės kultūros globos taryba, Sūduvos (Suvalkijos) regioninė etninės kultūros globos taryba, Žemaitijos regioninė etninės kultūros globos taryba, Mažosios Lietuvos regioninė etninės kultūros globos taryba.

Pirmoji Taryba (2000–2004 m.)

Šiuo laikotarpiu pagal Etninės kultūros globos tarybos nuostatus (patvirtintus Lietuvos Respublikos Seimo 2000 m. liepos 13 d. nutarimu Nr. VIII-1848) Tarybą sudarė 25 nariai, kuriuos 4 metų kadencijai skyrė šios su etninės kultūros globa susijusios valstybės institucijos bei visuomeninės organizacijos: Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas, Kultūros ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Aplinkos ministerija, Lietuvos liaudies kultūros centras, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Lietuvos muzikos akademija, Lietuvos nacionalinis muziejus, Rumšiškių liaudies buities muziejus, Lietuvių katalikų mokslo akademija, Lietuvių etninės kultūros draugija, Lietuvos kraštotyros draugija, Lietuvos ramuvų sąjunga, Lietuvos tautodailininkų sąjunga, Lietuvos rašytojų sąjunga, Lietuvos kompozitorių sąjunga, Valstybinė lietuvių kalbos komisija prie Lietuvos Respublikos Seimo, Radijo ir televizijos komisija, Žemės ūkio rūmai; dar 5 narius skyrė regioniniai Tarybos padaliniai – po vieną kiekvienam Lietuvos etnografiniam regionui (Aukštaitijai, Dzūkijai, Suvalkijai, Žemaitijai ir Mažajai Lietuvai).

Tarybą 2000–2004 m. sudarė:

 1. Doc. dr. Rimantas Astrauskas (išrinktas Tarybos pirmininku), deleguotas Lietuvos kompozitorių sąjungos (LKS narys).
 2. Virginija Kondratienė (išrinkta Tarybos pirmininko pavaduotoja teisės klausimams), deleguota Lietuvių etninės kultūros draugijos (LEKD narė).
 3. Jonas Rudzinskas (išrinktas Tarybos pirmininko pavaduotoju etninės kultūros gyvosios tradicijos klausimams), deleguotas Lietuvos tautodailininkų sąjungos (LTS pirmininkas).
 4. Doc.dr. Dalia Urbanavičienė (išrinkta Tarybos pirmininko pavaduotoja etninės kultūros gyvosios tradicijos klausimams), deleguota Lietuvos muzikos akademijos (LMA Muzikologijos instituto Etnomuzikologijos skyriaus vedėja).
 5. Doc. dr. Irena Čepienė, deleguota Švietimo ir mokslo ministerijos (Lietuvos pedagogikos instituto vyresnioji mokslinė bendradarbė).
 6. Vitas Daniliauskas, atstovaujantis Suvalkijai (Šakių „Varpo“ vidurinės mokyklos direktorius).
 7. Stasys Gutautas, deleguotas Lietuvos liaudies buities muziejaus (LLBM direktorius).
 8. Dr. Petras Kalnius, deleguotas Lietuvos istorijos instituto (LII Etnografijos skyriaus darbuotojas).
 9. Genovaitė Kimbrienė, deleguota Žemės ūkio rūmų (ŽŪR vyresnioji konsultantė).
 10. Prof. dr. Libertas Klimka, deleguotas Lietuvos kraštotyros draugijos (LKD narys).
 11. Birutė Kulnytė, deleguota Lietuvos nacionalinio muziejaus (LNM direktorė).
 12. Ina Marčiulionytė, deleguota Kultūros ministerijos (viceministrė).
 13. Marcelijus Martinaitis, deleguotas Lietuvos rašytojų sąjungos (LRS valdybos narys).
 14. Jūratė Palionytė, deleguota Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (VLKK pirmininko pavaduotoja).
 15. Arimantas Raškinis, deleguotas Lietuvos Respublikos Seimo (Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto narys).
 16. Milda Ričkutė, atstovaujanti Žemaitijai (Telšių aukštesniosios dailės mokyklos Pedagogikos skyriaus vedėja).
 17. Doc. dr. Bronė Stundžienė, deleguota Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto (LLTI Dainyno skyriaus vadovė).
 18. Onutė Suncovienė, atstovaujanti Dzūkijai (Dzūkijos krašto draugijos pirmininkė); vėliau ją pakeitė Vygandas Čaplikas (Dzūkijos krašto draugijos pirmininko pavaduotojas).
 19. Vida Šatkauskienė, deleguota Lietuvos liaudies kultūros centro (LLKC direktoriaus pavaduotoja).
 20. Doc. dr. Valdemaras Šimėnas, atstovaujantis Mažajai Lietuvai (Prūsos ir Mažosios Lietuvos fondo valdybos viceprezidentas).
 21. Jonas Trinkūnas, deleguotas Lietuvos ramuvų sąjungos (LRS pirmininkas).
 22. Vitalija Vasiliauskaitė, atstovaujanti Aukštaitijai (Panevėžio kraštotyros muziejaus darbuotoja); 2002 m. ją pakeitė Liudvika Trasykytė (Aukštaitijos regioninės tarybos pirmininkė).
 23. Rasa Vasiliauskienė, deleguota Aplinkos ministerijos (AM Teritorijų planavimo departamento Kraštovaizdžio skyriaus vyriausioji specialistė).
 24. Ramunė Vėliuvienė, deleguota Radijo ir televizijos komisijos (RTK narė).
 25. Prof. hab. dr.Angelė Vyšniauskaitė, deleguota Lietuvių katalikų mokslo akademijos (LKMA narė).

2002 metais Tarybos sudėtis pasikeitė, iš jos veiklos pasitraukus Kultūros ministerijos, Liaudies kultūros centro, Lietuvos nacionalinio muziejaus, Lietuvos liaudies buities muziejaus, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, Lietuvos kraštotyros draugijos atstovams. Tarybos sudėtis tapo tokia:

 1. Doc. dr. Krescencijus Stoškus (išrinktas Tarybos pirmininku), deleguotas Lietuvių etninės kultūros draugijos (LEKD tarybos narys).
 2. Virginija Kondratienė (išrinkta Tarybos pirmininko pavaduotoja teisės klausimams), deleguota Lietuvių etninės kultūros draugijos (LEKD narė).
 3. Jonas Rudzinskas (išrinktas Tarybos pirmininko pavaduotoju etninės kultūros gyvosios tradicijos klausimams), deleguotas Lietuvos tautodailininkų sąjungos (LTS pirmininkas).
 4. Doc.dr. Dalia Urbanavičienė (išrinkta Tarybos pirmininko pavaduotoja etninės kultūros gyvosios tradicijos klausimams), deleguota Lietuvos muzikos akademijos (LMA Muzikologijos instituto Etnomuzikologijos skyriaus vedėja).
 5. Albertas Amšiejus, deleguotas Žemės ūkio rūmų (ŽŪM pirmininko pavaduotojas).
 6. Doc. dr. Rimantas Astrauskas, deleguotas Lietuvos kompozitorių sąjungos (LKS Muzikologijos sekcijos narys).
 7. Romas Balčius, deleguotas Dzūkijos regioninės tarybos (šios tarybos pirmininkas, Alytaus apskrities viršininko administracijos Regioninės plėtros departamento Teritorijų planavimo skyriaus vedėjas).
 8. Doc. dr. Irena Čepienė, deleguota Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMS ekspertė).
 9. Dr. Petras Kalnius, deleguotas Lietuvos istorijos instituto (LII Etnografijos skyriaus vyr. mokslo bendradarbis).
 10. Marcelijus Martinaitis, deleguotas Lietuvos rašytojų sąjungos (LRS valdybos narys).
 11. Danguolė Micutienė, deleguota Suvalkijos (Sūduvos) regioninės tarybos (šios tarybos pirmininkė, Marijampolės apskrities viršininko administracijos Regioninės plėtros departamento vyr. specialistė).
 12. Jūratė Palionytė, deleguota Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (VLKK pirmininko pavaduotoja).
 13. Egidijus Skarbalius, deleguotas Žemaitijos regioninės tarybos (šios tarybos narys, Lietuvos Respublikos Seimo narys);
 14. Dalia Teišerskytė, deleguota Lietuvos Respublikos Seimo (Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto narė).
 15. Liudvika Trasykytė, deleguota Aukštaitijos regioninės tarybos (šios tarybos pirmininkė).
 16. Jonas Trinkūnas, deleguotas Lietuvos ramuvų sąjungos (LRS pirmininkas).
 17. Rasa Vasiliauskienė, deleguota Aplinkos ministerijos (AM Teritorijų planavimo departamento Kraštovaizdžio skyriaus vyr. specialistė).
 18. Ramunė Vėliuvienė, deleguota Radijo ir televizijos komisijos (RTK narė).
 19. Prof. habil. dr. Angelė Vyšniauskaitė, deleguota Lietuvių katalikų mokslo akademijos (akademikė).

Nuotraukoje - pirmosios kadencijos EKGT pirmininkai doc. dr. Rimantas Astrauskas ir doc. dr. Krescencijus Stoškus.

Antroji Taryba (2005–2009)

Lietuvos Respublikos Seimui 2004 m. lapkričio 2 d. nutarimu Nr. IX-2532 pakeitus Etninės kultūros globos tarybos nuostatus, Tarybą sudarė 21 narys: 1 narį skyrė ir atšaukė Lietuvos Respublikos Seimas Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto teikimu, 3 narius – Ministras Pirmininkas aplinkos, kultūros bei švietimo ir mokslo ministrų teikimu, po 2 narius deleguoja Lietuvos meno kūrėjų asociacija ir Lietuvos universitetų rektorių konferencija, po 1 narį – Lietuvos liaudies kultūros centras, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių katalikų mokslo akademija, Lietuvos istorijos institutas, Lietuvos muziejų asociacija, Lietuvių etninės kultūros draugija, Lietuvos kraštotyros draugija, Lietuvos ramuvų sąjunga ir 5 regioniniai Tarybos padaliniai (Aukštaitijos, Dzūkijos, Suvalkijos, Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos).

Tarybą 2005–2009 m. sudarė:

 1. Prof. dr. Libertas Klimka (išrinktas Tarybos pirmininku), deleguotas Lietuvos kraštotyros draugijos (LKD pirmininkas, Vilniaus pedagoginio universiteto profesorius).
 2. Prof. habil. dr. Irena Regina Merkienė (išrinkta Tarybos pirmininko pavaduotoja), deleguota Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto (Lietuvos istorijos instituto mokslininkė).
 3. Doc. dr. Vygandas Čaplikas, deleguotas Dzūkijos (Dainavos) regioninės tarybos (šios tarybos pirmininkas, nepriklausomas ekspertas).
 4. Doc. Jūratė Jurevičienė, deleguota Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros pagrindų ir teorijos katedros docentė).
 5. Dr. Petras Kalnius, deleguotas Lietuvos istorijos instituto (LII Etnologijos skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas).
 6. Birutė Kulnytė, deleguota Lietuvos nacionalinio muziejaus (LNM direktorė).
 7. Marcelijus Martinaitis, deleguotas Lietuvos meno kūrėjų asociacijos (LRS narys, rašytojas).
 8. Danguolė Micutienė, deleguota Suvalkijos (Sūduvos) regioninės tarybos (šios tarybos pirmininkė, Marijampolės apskrities viršininko administracijos Regioninės plėtros departamento vyriausioji specialistė).
 9. Prof. habil. dr. Vacys Milius, deleguotas Lietuvos katalikų mokslo akademijos (LKMA narys); 2006 m. mirus V. Miliui, jį pakeitė prof. habil. dr. Alfonsas Motuzas (Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto Lietuvos katalikų bažnyčios istorijos centro direktorius).
 10. Jonas Rudzinskas, deleguotas Lietuvos tautodailininkų sąjungos (LTS pirmininkas).
 11. Irena Seliukaitė, deleguota Kultūros ministerijos (KM Regionų kultūros skyriaus vedėja).
 12. Dr. Nijolė Sliužinskienė, deleguota Mažosios Lietuvos tarybos (šios tarybos pirmininkė, Klaipėdos miesto savivaldybės Etnokultūros centro direktorė).
 13. Dr. Bronė Stundžienė, deleguota Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto (LLTI direktoriaus pavaduotoja).
 14. Vida Šatkauskienė, deleguota Lietuvos liaudies kultūros centro (LLKC direktoriaus pavaduotoja, Etninės kultūros skyriaus vedėja).
 15. Liudvika Trasykytė, deleguota Aukštaitijos regioninės tarybos (šios tarybos pirmininkė, Socialinės apsaugos ir darbo ministro patarėja).
 16. Inija Trinkūnienė, deleguota Lietuvos ramuvų sąjungos (šios sąjungos valdybos narė, Socialinių tyrimų instituto mokslo darbuotoja).
 17. Doc. dr. Dalia Urbanavičienė, deleguota Lietuvių etninės kultūros draugijos (šios draugijos pirmininkė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikologijos instituto Etnomuzikologijos skyriaus vedėja, vyresnioji mokslo darbuotoja).
 18. Arūnas Vaicekauskas, deleguotas Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (Vytauto didžiojo universiteto Etnologijos ir folkloristikos katedros vedėjas).
 19. Vaclovas Vaičekauskas, deleguotas Žemaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos (šios tarybos narys); 2006 m. jį pakeitė Arnas Arlauskas (Kelmės kultūros centro direktorius).
 20. Rasa Vasiliauskienė, deleguota Aplinkos ministerijos (AM Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros departamento Kraštovaizdžio skyriaus vyriausioji specialistė).
 21. Rolandas Zuoza, deleguotas Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM Vaikų ir jaunimo socializacijos departamento direktorius).

Pirmoje nuotraukoje: antrosios Tarybos nariai (2005-08-31 posėdis); stovi (iš kairės): Petras Kalnius, Jonas Rudzinskas, Libertas Klimka, Marcelijus Martinaitis, Irena Seliukaitė, Vida Šatkauskienė, Birutė Kulnytė, Danguolė Micutienė, Emilija Bugailiškienė (atstovauja Rolandui Zuozai), Irena Regina Merkienė. Sėdi (iš kairės): Virginija Kondratienė, Bronė Stundžienė, Rasa Vasiliauskienė, Vygandas Čaplikas, Liudvika Trasykytė, Inija Trinkūnienė, Dalia Urbanavičienė, Nijolė Sliužinskienė. Antroje nuotraukoje: kalba antrosos EKGT pirmininkas prof. dr. Libertas Klimka.

Trečioji Taryba (2009 – 2013)

Nuo 2009 m. pabaigos iki 2013 m. pabaigos Tarybą sudarė:

 1. Doc. dr. Dalia Urbanavičienė (išrinkta Tarybos pirmininke, deleguota Lietuvių etninės kultūros draugijos (LEKD pirmininkė, Lietuvos muzikos akademijos Muzikologijos instituto Etnomuzikologijos skyriaus vedėja).
 2. Dr. Vytautas Tumėnas (išrinktas Tarybos pirmininkės pavaduotoju), deleguotas Lietuvos Respublikos Seimo (Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotojas).
 3. Arnas Arlauskas, deleguotas Žemaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos (šios tarybos narys, Kelmės kultūros centro direktorius).
 4. Arūnas Astramskas, deleguotas Lietuvos muziejų asociacijos (Panevėžio kraštotyros muziejaus direktorius).
 5. Doc. dr. Rimantas Astrauskas, deleguotas Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Etnomuzikologijos katedros docentas, etnomuzikologas).
 6. Ona Drobelienė, deleguota Dzūkijos (Dainavos) regioninės etninės kultūros globos tarybos (šios tarybos pirmininkė, etnografė).
 7. Doc. dr. Jonas Jakaitis, deleguotas Ministro Pirmininko (Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros departamento vadovas, architektas).
 8. Zigmas Kalesinskas, deleguotas Suvalkijos (Sūduvos) regioninės etninės kultūros globos tarybos (šios tarybos pirmininkas, D. ir Z. Kalesinskų liaudies aukštesniosios amatų mokyklos direktorius).
 9. Prof. dr. Libertas Klimka, deleguotas Lietuvos kraštotyros draugijos (LKD pirmininkas, Vilniaus pedagoginio universiteto profesorius).
 10. Marcelijus Martinaitis, deleguotas Lietuvos meno kūrėjų asociacijos (LRS narys, rašytojas).
 11. Dr. Austė Nakienė, deleguota Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto (LLTI vyresnioji mokslo darbuotoja).
 12. Dr. Rasa Paukštytė-Šaknienė, deleguota Lietuvos istorijos instituto (LII vyresnioji mokslo darbuotoja).
 13. Jonas Rudzinskas, deleguotas Lietuvos meno kūrėjų asociacijos (Lietuvos tautodailininkų sąjungos pirmininkas).
 14. Irena Seliukaitė, deleguota Ministro Pirmininko teikimu (Kultūros ministerijos Regionų kultūros skyriaus vedėja).
 15. Dr. Nijolė Sliužinskienė, deleguota Mažosios Lietuvos regioninės etninės kultūros globos tarybos (šios tarybos narė, Klaipėdos miesto savivaldybės Etnokultūros centro direktorė).
 16. Doc. dr. Paulius Vaidotas Subačius, deleguotas Lietuvių katalikų mokslo akademijos (LKMA Centro valdybos pirmininkas, LKMA Humanitarinių tyrimų instituto direktorius, VU Filologijos fakulteto A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centro docentas).
 17. Jūratė Šemetaitė, deleguota Lietuvos liaudies kultūros centro (LLKC Etnokultūros skyriaus Folkloro poskyrio vadovė).
 18. Inija Trinkūnienė, deleguota Lietuvos ramuvų sąjungos (LRS narė, Socialinių tyrimų instituto mokslo darbuotoja).
 19. Jonas Vaiškūnas, deleguotas Aukštaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos (šios tarybos narys, Molėtų krašto muziejaus etnografas).
 20. Doc. dr. Daiva Vyčinienė, deleguota Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Etnomuzikologijos katedros vedėja).
 21. Rolandas Zuoza, deleguotas Ministro pirmininko teikimu (Švietimo ir mokslo ministerijos Vaikų ir jaunimo socializacijos departamento direktorius).

Nuotraukose: trečiosios Tarybos nariai (2010-01-12 posėdis). Posėdį veda trečiosios EKGT pirmininkė doc. dr. Dalia Urbanavičienė.

Ketvirtoji Taryba (2014–2017)

Tarybą 2014–2017 m. laikotarpiu sudarė:

 1. Virginijus Jocys (išrinktas Tarybos pirmininku), deleguotas Žemaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos (šios tarybos narys, Šilalės kraštiečių draugijos pirmininkas).
 2. Dr. Vytautas Tumėnas (išrinktas Tarybos pirmininko pavaduotoju), deleguotas Lietuvos Respublikos Seimo (Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotojas).
 3. Doc. dr. Vytautas Ališauskas, deleguotas Lietuvių katalikų mokslo akademijos (LKMA narys, VU Filologijos fakulteto Klasikinės filologijos katedros docentas).
 4. Nijolė Balčiūnienė, deleguota Lietuvos ramuvų sąjungos (LRS narė, Seimo nario padėjėja).
 5. Dalia Bernotaitė-Beliauskienė, deleguota Lietuvos muziejų asociacijos (Lietuvos dailės muziejaus Liaudies meno skyriaus darbuotoja).
 6. Vidmantas Bezaras, deleguotas Ministro Pirmininko teikimu (Aplinkos ministerijos Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamento direktorius).
 7. Emilija Bugailiškienė, deleguota Ministro Pirmininko teikimu (Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento Neformalaus ugdymo ir švietimo pagalbos skyriaus vyresnioji specialistė).
 8. Ona Drobelienė, deleguota Dzūkijos regioninės etninės kultūros globos tarybos (šios tarybos pirmininkė, etnografė).
 9. Vilma Griškevičienė, deleguota Mažosios Lietuvos regioninės etninės kultūros globos tarybos (šios tarybos pirmininkė, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja).
 10. Prof. habil. dr. Eugenijus Jovaiša, deleguotas Lietuvos Respublikos Seimo (Lietuvos edukologijos universiteto profesorius); vėliau jį pakeitė dr. Romualdas Povilaitis (Aleksandro Stulginskio universiteto docentas).
 11. Zigmas Kalesinskas, deleguotas Suvalkijos (Sūduvos) regioninės etninės kultūros globos tarybos (šios tarybos pirmininkas, Vilkijos bendruomenės centro pirmininkas, D. ir Z. Kalesinskų liaudies aukštesniosios amatų mokyklos direktorius).
 12. Irena Kezienė, deleguota Ministro Pirmininko (Kultūros ministerijos Regionų kultūros skyriaus vyriausioji specialistė).
 13. Arūnas Eduardas Paslaitis, deleguotas Lietuvos meno kūrėjų asociacijos (Architektų sąjungos narys, architektas).
 14. Dr. Rasa Paukštytė-Šaknienė, deleguota Lietuvos istorijos instituto (LII vyresnioji mokslo darbuotoja).
 15. Dr. Tojana Račiūnaitė, deleguota Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (Dailėtyros instituto direktorė, vyriausioji mokslo darbuotoja).
 16. Algirdas Sakalauskas, deleguotas Lietuvos meno kūrėjų asociacijos (Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys).
 17. Jūratė Šemetaitė, deleguota Lietuvos liaudies kultūros centro (LLKC Etnokultūros skyriaus Folkloro poskyrio vadovė).
 18. Juozas Šorys, deleguotas Lietuvos kraštotyros draugijos (LKD tarybos narys, žurnalo „Liaudies kultūra“ vyresnysis redaktorius).
 19. Jonas Vaiškūnas, deleguotas Aukštaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos (šios tarybos narys, Molėtų krašto muziejaus etnografas).
 20. Prof. habil. dr. Daiva Vyčinienė, deleguota Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Etnomuzikologijos katedros vedėja).
 21. Dr. Aušra Žickienė, deleguota Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto (LLTI vyresnioji mokslo darbuotoja).

Nuotraukoje: ketvirtosios Tarybos nariai (2017-12-12 posėdis). Iš kairės – posėdžio svečias Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis, Jonas Vaiškūnas, Emilija Bugailiškienė, Daiva Vyčinienė, Dalia Urbanavičienė, Jūratė Šemetaitė, ketvirtosios Tarybos pirmininkas Virginijus Jocys, Nijolė Balčiūnienė, Dalia Bernotaitė-Beliauskienė, Rasa Paukštytė-Šaknienė, Vytautas Tumėnas, Juozas Šorys.

Dabartinė Taryba (2018–2021) ►

X