Tarybos sudėtis

Tarybos nariai

2017 m. gruodžio 12 dieną Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo 61 straipsnio 9 dalimi, patvirtino naujos sudėties Etninės kultūros globos tarybą. 

Doc. dr. Dalia Urbanavičienė – Etninės kultūros globos tarybos pirmininkė, į Tarybą išrinkta Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjungos teikimu, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos ir Lietuvos edukologijos universiteto docentė, humanitarinių mokslų daktarė.

Dr. Rūta Žarskienė – į Tarybą išrinkta Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto teikimu, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tautosakos archyvo skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja, humanitarinių mokslų daktarė.

Dr. Rasa Paukštytė-Šaknienė – į Tarybą išrinkta Lietuvos istorijos instituto teikimu, Lietuvos istorijos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja, humanitarinių mokslų daktarė.

Jonas Rudzinskas – į Tarybą išrinktas Lietuvos tautodailininkų sąjungos teikimu, Lietuvos tautodailininkų sąjungos pirmininkas.

Jonas Vaiškūnas – į Tarybą išrinktas Lietuvių etninės kultūros draugijos teikimu, Molėtų krašto muziejaus Etnografinės sodybos ir dangaus šviesulių stebyklos vedėjas, Aukštaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos narys.

Juozas Šorys – į Tarybą išrinktas Lietuvos kraštotyros draugijos teikimu, Lietuvos nacionalinio kultūros centro žurnalo „Liaudies kultūra“ vyresnysis redaktorius.

Nijolė Balčiūnienė – į Tarybą išrinkta Lietuvos ramuvų sąjungos teikimu, Seimo nario padėjėja, Lietuvos ramuvų sąjungos narė.

Dr. Petras Kalnius – į Tarybą išrinktas Lietuvių katalikų mokslo akademijos teikimu, etnologijos mokslų daktaras (patvirtintas 2018 gegužės 31 d. LRS nutarimu Nr. XIII-1225, pakeičiant Lietuvių katalikų mokslo akademijos atstovą Vytautą Ališauską)

Prof. dr. Daiva Vyčinienė – į Tarybą išrinkta Lietuvos muzikos ir teatro akademijos teikimu, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorė, Etnomuzikologijos katedros vedėja, humanitarinių mokslų daktarė.

Prof. dr. Lina Petrošienė – į Tarybą išrinkta Klaipėdos universiteto teikimu, Klaipėdos universiteto profesorė, Baltų filologijos katedros vyriausioji mokslo darbuotoja, humanitarinių mokslų daktarė.

Kristina Kuprytė – į Tarybą išrinkta Šiaulių universiteto teikimu, Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos mokytoja.

Doc. dr. Dalia Senvaitytė – į Tarybą išrinkta Vytauto Didžiojo universiteto teikimu, Vytauto Didžiojo universiteto docentė, humanitarinių mokslų daktarė.

Gita Šapranauskaitė – į Tarybą išrinkta Lietuvos liaudies buities muziejaus teikimu, Lietuvos liaudies buities muziejaus direktorė (patvirtinta 2019 m. gruodžio 19 d. Nr. XIII-2747 LRS nutarimu, pakeičiant Lietuvos liaudies buities muziejaus atstovę Violetą Reipaitę).

Dr. Loreta Sungailienė – į Tarybą išrinkta Lietuvos nacionalinio kultūros centro teikimu, Lietuvos nacionalinio kultūros centro Etninės kultūros skyriaus Folkloro poskyrio vyriausioji specialistė, humanitarinių mokslų daktarė.

Sandra Daugirdienė  – į Tarybą išrinkta Vilniaus etninės kultūros centro teikimu, Vilniaus etninės kultūros centro direktorė (patvirtinta 2018 m. lapkričio 22 d.Nr. XIII-1677 LRS nutarimu, pakeičiant  Vilniaus etninės kultūros centro atstovę Mildą Ričkutę).

Vaida Kasparavičienė - į Tarybą išrinkta Kauno tautinės kultūros centro teikimu, Kauno tautinės kultūros centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui (patvirtinta 2019 m. gruodžio 19 d. Nr. XIII-2747 LRS nutarimu, pakeičiant Lietuvos edukologijos universiteto atstovę Emiliją Sakadolskienę).

Zita Mackevičienė – į Tarybą išrinkta Aukštaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos teikimu, Utenos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė, Aukštaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos pirmininkė.

Ona Drobelienė – į Tarybą išrinkta Dzūkijos (Dainavos) regioninės etninės kultūros globos tarybos teikimu, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos vyr. specialistė, Dzūkijos (Dainavos) regioninės etninės kultūros globos tarybos narė.        

Rima Vasaitienė – į Tarybą išrinkta Suvalkijos (Sūduvos) regioninės etninės kultūros globos teikimu, Zanavykų muziejaus direktorė, Suvalkijos (Sūduvos) regioninės etninės kultūros globos tarybos pirmininkė.

Virginijus Jocys – į Tarybą išrinktas Žemaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos teikimu, Žemaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos pirmininkas.

Vilma Griškevičienė – į Tarybą išrinkta Mažosios Lietuvos regioninės etninės kultūros globos tarybos teikimu, Šilutės savivaldybės administracijos kultūros skyriaus vedėja, Mažosios Lietuvos regioninės etninės kultūros globos tarybos pirmininkė.

X