Tarybos siūlymai dėl teisės aktų tobulinimo

2019 m. Tarybos siūlymai dėl teisės aktų tobulinimo

Siūlymai dėl teisės aktų projektų tobulinimo

1. Lietuvos Respublikos valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymo Nr. I-130 2, 7, 8, 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas – siūlymas pateiktas 2019 m. balandžio 24 d. Tarybos rašte Nr. S-103, adresuotame Seimo VVSK.
2. Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės 2020 m. – pateikti siūlymai šiuose raštuose: 2019 m. birželio 12 d. Taryba kartu su kitomis institucijomis raštu „Dėl etninės kultūros ir mėgėjų meno projektų finansavimo kultūros rėmimo fondo lėšomis 2020 m.“ kreipėsi į Seimo KK pirmininką, kultūros ministrą, LKT pirmininkę; 2019 m. liepos 2 d. Taryba raštu Nr.S-138 „Dėl Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Etninė kultūra“ finansavimo 2020 metais“ kreipėsi į Seimo KK; 2019 m. rugpjūčio 12 d. Taryba raštu Nr. S-172 „Dėl kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių projekto“ kreipėsi į Kultūros ministeriją, 2019 m. lapkričio 6 d. Taryba raštu Nr. S-231 „Dėl nepakankamo etninės kultūros ir mėgėjų meno finansavimo kultūros rėmimo fondo lėšomis“ kreipėsi į Seimo KK.
3. Kultūra 2030. Kultūros politikos kryptys – pateikti siūlymai šiuose Tarybos raštuose: 2019 m. vasario 6 d. Nr. S-42 „Dėl „Kultūra 2030. Kultūros politikos kryptys“ projekto“, adresuotame KM ir Seimo KK; 2019 gegužės 14 d. Nr. S-114 „Dėl „Kultūra 2030. Kultūros politikos kryptys“ projekto“, adresuotame KM.
4. Lietuvos Respublikos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo pakeitimo projektas – siūlymas pateiktas Tarybos 2019 m. birželio 5 d. rašte Nr. S-127 „Dėl Lietuvos Respublikos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo pakeitimo projekto“, adresuotame Seimo KK.
5. Lietuvos Respublikos kultūros pagrindų įstatymo projektas – siūlymai pateikti šiuose Tarybos raštuose: 2019 m. rugpjūčio 19 d. Nr. S-181 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros pagrindų įstatymo projekto“, adresuotame KM; 2019 d. rugsėjo 16 d. Nr. S-189 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros pagrindų įstatymo projekto“, adresuotame KM.
6. Bendrųjų programų atnaujinimo gairių projektas – siūlymai pateikti šiuose Tarybos raštuose: 2019 m. sausio 16 d. Nr. S-9 „Dėl bendrųjų programų atnaujinimo gairių projekto“, adresuotame ŠMSM, Seimo ŠMK ir Seimo KK; 2019 m. spalio 9 d. Nr. S-199 „Dėl bendrųjų programų gairių projekto“, adresuotame ŠMSM, Seimo ŠMK ir Seimo KK.
7. Tautodailės metų veiksmų plano projektas – siūlymai pateikti KM šiuose Tarybos raštuose: 2019 m. rugsėjo 12 d. Nr. S-188 „Dėl tautodailės metų veiksmų plano projekto“; 2019 m. spalio 16 d. Nr. S-206 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl tautodailės metų minėjimo 2020 metais plano patvirtinimo“ projekto“.

Siūlymai dėl esamų teisės aktų tobulinimo

1. Mokslo krypčių sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. V-1457 „Dėl mokslo krypčių patvirtinimo“ – siūlymas pateiktas 2019 m. birželio 7 d. raštu Nr. S-128 „Dėl mokslo krypčių klasifikatoriaus“, adresuotame Lietuvos mokslo tarybai.
2. Studijų krypčių ir krypčių grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašas, patvirtintas 2016 m. gruodžio 1 d. švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-1075 „Dėl studijų krypčių ir krypčių grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašo, jo keitimo tvarkos, kvalifikacinių laipsnių sąrangos ir studijų programų pavadinimų sudarymo principų patvirtinimo“ – siūlymas pateiktas 2019 m. spalio 17 d. Tarybos rašte Nr. S-218 „Dėl etnologijos ir folkloristikos studijų krypties grąžinimo“, adresuotame Seimo ŠMK.
3. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas – siūlymas pateiktas Tarybos raštuose: 2019 m. birželio 13 d. raštas Nr. S-130 „Dėl Siūlymų tobulinti etninės kultūros valstybinės globos teisinį reglamentavimą savivaldybėse“, adresuotame Seimo KK ir VVSK; 2019 m. rugsėjo 11 d. raštas Nr. S-187 „Dėl siūlymo tobulinti etninės kultūros valstybinės globos savivaldybėse reglamentavimą“, adresuotame Seimo KK).
4. Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatymas – pateiktas siūlymas svarstyti Tarybos parengtą Atmintinų dienų įstatymo naujos redakcijos projektą 2019 m. balandžio 10 d. Tarybos rašte Nr. S-90 „Dėl atmintinų dienų įstatymo naujos redakcijos projekto“, adresuotame Seimo KK.
5. Lietuvos Respublikos muziejaus įstatymas – siūlymas dėl termino „gyvasis muziejus“ suderinimo pateiktas 2019 m. lapkričio 6 d. Tarybos rašte Nr. S-234 „Dėl termino „Gyvasis muziejus“, adresuotame VLKK.
6. Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. XIII-887 „Dėl Etninės kultūros globos tarybos sudėties“ – siūlymai pateikti Tarybos rašte „Dėl EKGT sudėties pakeitimo“ 2019-12-06 raštas Nr. S-256, adresuotame Seimo KK.
7. Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymas – siūlymas dėl Tarybos sudėties keitimo pateiktas Tarybos 2019-10-15 rašte Nr. S-205 „Dėl Manto Adomėno siūlymo keisti Etninės kultūros globos tarybos sudėtį“, adresuotame Seimo KK.

Siūlymai dėl naujų teisės aktų rengimo

1. Etninės kultūros ugdymo samprata – siūlymas patvirtinti pateiktas 2019 m. vasario 14 d. Tarybos raštu Nr. S-49 „Dėl etninės kultūros ugdymo sampratos“, kreipiantis į ŠMSM.
2. Dėl 2020 metų paskelbimo Eugenijos Šimkūnaitės metais – siūlymas pateiktas 2019 m. balandžio 9 d. Tarybos raštu Nr. S-87 „Dėl 2020 metų paskelbimo Eugenijos Šimkūnaitės metais“, kreipiantis į Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisiją.

2018 m. Tarybos siūlymai dėl teisės aktų tobulinimo

Siūlymai dėl teisės aktų projektų

 1. Atnaujinto užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą modelio projektas (EKGT 2018-02-21 raštas Nr. S-57, adresuotas URM).
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Pasaulio lietuvių metų minėjimo 2019 metais plano patvirtinimo“ projektas (EKGT 2018-06-08 raštas Nr. S-178 „Dėl Pasaulio lietuvių metų minėjimo programos įgyvendinimo priemonių“, adresuotas URM; EKGT raštai 2018-09-03 S-235 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Pasaulio lietuvių metų minėjimo 2019 metais plano patvirtinimo“ projekto derinimo“, adresuotas URM).
 3. Lietuvos Respublikos vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projektas Nr. XIIP-3796 (EKGT 2018-04-16 raštas Nr. S-109 „Dėl Lietuvos Respublikos piliečių asmenvardžių rašybos nelietuviškais rašmenimis“, adresuotas Seimo KK ir ŠMK).
 4. Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. rugpjūčio 2 d. nutarimu Nr. 640, pakeitimo projektаs (EKGT 2018-05-07 raštas Nr. S-135 „Dėl Kultūros ministerijos pateikto Nacionalinės J. Basanavičiaus premijos nuostatų projekto“, adresuotas KM; EKGT 2018-07-02 raštas Nr. S-195 „Dėl Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatų projekto“, adresuotas KM).
 5. Regionų kultūros finansavimo modelis (EKGT 2018-05-08 raštas Nr. S-137 „Dėl siūlymų regionų kultūros finansavimo modeliui“, adresuotas LKT). 
 6. 2019 m. Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių projektas (EKGT 2018-07-19 raštas Nr. S-212 „Dėl 2019 m. Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių projekto“, adresuotas Seimo KK pirmininkui R. Karbauskiui, Kultūros ministrei. L. Ruokytei-Jonsson, LKT pirmininkei D. Urbanavičienei).
 7. Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo keitimo projektas XIIIP-2634 (EKGT 2018-10-31 raštas Nr. S-278 „Dėl Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo keitimo projekto XIIIP-2634“, adresuotas Seimo KK).
 8. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimuo juo įstatymo Nr. VII-729 5, 6, 10, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 24 straipsnių pakeitimo ir 18 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr. XIIIP-2622 (EKGT 2018-11-12 raštas Nr. S-284 „Dėl Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto posėdžio“, adresuotas Seimo VVSK; EKGT 2018-11-19 raštas Nr. S-293 „Dėl galimybės panaudos pagrindais suteikti patalpas etninės kultūros subjektų veiklai“, adresuotas Seimo AK).

Siūlymai dėl esamų teisės aktų tobulinimo

 1. Simono Daukanto atmintinų metų 2018-aisiais minėjimo plano projektas (EKGT 2018-01-08 raštas Nr. S-1 Dėl Simono Daukanto atmintinų metų programos rengimo“, adresuotas LRV; EKGT 2018-01-30 raštas Nr. S-34 „Dėl Simono Daukanto atmintinų metų minėjimo plano“, adresuotas KM).
 2. Studijų krypčių ir krypčių grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašas, patvirtintas 2016-12-01 švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-1075 „Dėl studijų krypčių ir krypčių grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašo, jo keitimo tvarkos, kvalifikacinių laipsnių sąrangos ir studijų programų pavadinimų sudarymo principų patvirtinimo“ (EKGT 2018-04-09 raštas Nr. S-101 „Dėl lituanistikos prioriteto užtikrinimo bei etnologijos ir folkloristikos studijų krypties grąžinimo“, adresuotas Seimo ŠMK, KK ir laikinajai Etninės kultūros grupei).
 3. Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatai, patvirtinti 2017-08-02 Vyriausybės nutarimu Nr. 640 „Dėl Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos įsteigimo ir Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatų patvirtinimo“ (EKGT 2018-02-02 raštas Nr. S-48 „Dėl Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatų suderinimo su Etninės kultūros globos taryba“, adresuotas Seimo KK).
 4. Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės, patvirtintos 2018-08-20 kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-629 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 904 „Dėl Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių patvirtinimo“ pakeitimo“ (EKGT 2018-09-12 raštas S-235 „Dėl 2019 m. Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių“, adresuotas Seimo KK pirmininkui R. Karbauskiui).
 5. Seimo 2018-05-31 nutarimas Nr. XIII-1225 „Dėl Letuvos Respublikos Seimo 2017 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. XIII-887 „Dėl Etninės kultūros globos tarybos sudėties“ (EKGT 2018-05-14 raštai „Dėl EKGT sudėties pakeitimo“ Nr. S-140 ir 2018-05-14 raštas Nr. S-140, adresuoti Seimo KK).
 6. „Dėl EKGT sudėties pakeitimo“ (EKGT 2018-10-15 raštas Nr. S-253, adresuotas Seimo KK).
 7. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 2 priedas „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų skirstymo į grupes kriterijai“ (EKGT 2018-10-29 raštas Nr. S-274 „Dėl EKGT perkėlimo į II institucijų ir įstaigų grupę“, adresuotas Seimo KK).
 8. Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymas (EKGT 2018-10-29 raštas Nr. S-275 „Dėl EKGT valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo“, adresuotas Seimo KK).
 9. Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatymas (EKGT 2018-11-14 raštas Nr. S-286 „Dėl atmintinų dienų įstatymo naujos redakcijos projekto“, adresuotas Seimo Valstybės istorinės atminties komisijai).
 10. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (EKGT 2018-12-03 raštas Nr. S-299 „Dėl savivaldybių funkcijos užtikrinti etninės kultūros valstybinę globą reglamentavimo“, adresuotas Seimo KK ir VVSK).

 Siūlymai dėl naujų teisės aktų rengimo

 1. 2019-ųjų metų paskelbimas Vietovardžių metais (EKGT 2018-01-10 raštas Nr. S-4 „Dėl 2019 metų paskelbimo Vietovardžių metais“, adresuotas Seimo KK, ŠMK, VVSK ir Valstybės istorinės atminties komisijai).
 2. Valstybinė Etninės kultūros plėtros programa 2019–2027 m. (EKGT 2018-02-02 raštas Nr. S-47 „Dėl valstybinės Etninės kultūros plėtros programos 2019–2027 m. rengimo“, adresuotas Seimo KK).
 3. Etninės kultūros plėtros valstybinės 2019–2027 metų programos koncepcija (EKGT 2018-09-20 raštas Nr. S-239 „Dėl Etninės kultūros plėtros valstybinės 2019–2027 metų programos koncepcijos projekto“, adresuotas Seimo KK).
 4. Etninės kultūros ugdymo samprata (EKGT 2018-04-10 raštas Nr. S-104 „Dėl Žvėryno gimnazijos parengtos etninės kultūros ugdymo sampratos“ Vilniaus m. savivaldybės tarybai; 2018-06-12 raštas Nr. S-183 „Dėl etninės kultūros ugdymo sampratos“, adresuotas ŠMM).
 5. Programos „Etninė kultūra ir tautodailė“ aprašas (EKGT 2018-04-20 raštas Nr. S-124, adresuotas LKT).
 6. Programos „Tęstiniai etninės kultūros ir tautodailės renginiai“ aprašas (EKGT 2018-04-20 raštas Nr. S-124, adresuotas LKT).
 7. Lietuvos moksleivių etninės kultūros olimpiados sąlygos (EKGT 2018-06-20 raštas Nr. S-186 „Dėl etninės kultūros olimpiados organizavimo“, adresuotas ŠMM). 
 8. 2020-ųjų metų paskelbimas Tautodailės metais (EKGT 2018-12-10 raštas Nr. S-303 „Dėl 2020 metų paskelbimo Tautodailės metais“, adresuotas Seimo Valstybės istorinės atminties komisijai).

2017 m. Tarybos siūlymai dėl teisės aktų tobulinimo

Siūlymai dėl teisės aktų projektų tobulinimo

 1. Dėl etninės kultūros ugdymo 2017–2018 ir 2019–2020 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendruosiuose ugdymo planuose (EKGT 2017-02-09  raštas Nr. S-27 Švietimo ir mokslo ministerijai).
 2. Dėl Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatų (EKGT 2017-03-08 raštas Nr. S-44, 2017-11-06 raštas Nr. S-184 LR Seimo Kultūros komitetui, LR Vyriausybei, Kultūros ministerijai).
 3. Dėl Vilniaus atminties kultūros puoselėjimo programos (EKGT 2017-04-07 raštas Nr. S-69 Vilniaus miesto savivaldybei).
 4. Dėl škudžių avių įtraukimo į Lietuvos tautinio paveldo produktų registrą ir į Lietuvos genetinių išteklių sąrašą (EKGT 2017-06-14 raštas Nr. S-114 LR Žemės ūkio ministerijai, Veterinarijos akademijos Gyvulininkystės institutui).
 5. Dėl profesijų klasifikatoriaus papildymo (EKGT 2017-06-16 Nr. S-116 LR Ūkio ministerijai).
 6. Dėl valstybinių universitetų tinklo optimizavimo plano patvirtinimo projekto Nr. XIIIP-717 (EKGT 2017-06-16 raštas Nr. S-118).
 7. Dėl Lietuvos regioninės politikos gairių (baltosios knygos)  (EKGT 2017-10-31 raštas Nr. S-183 LR Vidaus reikalų ministerijai).
 8. Dėl Palyginamojo ekspertinio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vertinimo reglamento (EKGT 2017-12-29 raštas Nr. S-225 LR Seimo Švietimo ir mokslo komitetui, Seimo kultūros komitetui, Švietimo ir mokslo ministerijai).

Siūlymai dėl naujų teisės aktų parengimo

 1. Dėl nacionalinio muziejaus statuso suteikimo Lietuvos liaudies buities muziejui (EKGT 2017-03-10 raštas Nr. S-48 LR Seimo Kultūros komitetui, LR kultūros ministerijai).
 2. Dėl Etninių žemių lietuvių kultūros bei švietimo rėmimo programos sukūrimo (EKGT 2017-06-15 raštas Nr. S-113 LR Vyriausybei).
 3. Dėl atmintinų metų skelbimo 2018–2021 m. (EKGT 2017-11-08 raštas Nr. S-188 LR Seimo Valstybės istorinės atminties komisijai).
 4. Dėl 2019 metų paskelbimo vietovardžių atmintinais metais (EKGT 2017-11-24 raštas S-206 Valstybinei lietuvių kalbos komisijai, Lietuvių kalbos institutui, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutui, Lietuvos istorijos institutui).
 5. Dėl 2020 metų paskelbimo tautodailės metais (EKGT 2017-11-24 raštas S-205 Lietuvos tautodailininkų sąjungai).

2016 m. Tarybos siūlymai dėl teisės aktų tobulinimo

Siūlymai dėl teisės aktų projektų tobulinimo

 1. Dėl Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo Nr. VIII-1328 5 straipsnio ir 8 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 61 straipsniu įstatymo projekto (XIIP-585(3)) (EKGT 2016-10-12 raštas Nr. 170). 
 2. Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2004 m. lapkričio 2 d. nutarimo Nr. IX-2532 „Dėl Etninės kultūros globos tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo projekto (XIIP-584(3)) (EKGT 2016-10-12 raštas Nr. 171). 
 3. Dėl Piliakalnių metų minėjimo 2017 metais plano projekto (EKGT 2016-04-28 raštas Nr. S-82 Kultūros ministerijai). 
 4. Dėl etninės kultūros ugdymo sampratos (EKGT 2016-05-24 raštas Nr. S-102 Švietimo ir mokslo ministerijai). 
 5. Dėl Tautinio kostiumo metų komisijos sudėties projekto (EKGT 2016-05-09 raštas Nr. S-86 LR Vyriausybei). 
 6. Dėl Tautinio kostiumo metų veiksmų plano patvirtinimo projekto (EKGT 2016-08-22 raštas Nr. S-145 Kultūros ministerijai). 
 7. Dėl Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio paminėjimo 2018 m. programos projekto (2016-10-12 pateikti pasiūlymai Seimo ŠMKK vykusiame posėdyje).

Iniciatyvos dėl naujų teisės aktų parengimo

 1. Dėl 2017 metų paskelbimo tautinio drabužio metais (2016-04-18 raštas Nr. S-76). 
 2. Dėl nacionalinio statuso suteikimo Lietuvių kalbos institutui (2016-05-16 raštas Nr. S-96). 

2015 m. Tarybos siūlymai dėl teisės aktų tobulinimo

Siūlymai dėl teisės aktų tobulinimo 

 1. Dėl Atmintinų dienų įstatymo papildymo įtraukiant Užgavėnes ir Sekmines į atmintinų dienų sąrašą (EKGT raštas 2015-02-11 Nr. S-28).
 2. Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo teikiant siūlymus dėl galimų teritorinės administracinės reformos modelių (EKGT raštas 2015-02-11 Nr. S-27).
 3. Dėl 2015–2016 ir 2017–2018 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų tobulinimo atsižvelgiant į Etninės kultūros ugdymo pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas (EKGT raštas 2015-06-09 Nr. S-223).

Siūlymai dėl teisės aktų projektų tobulinimo 

 1. Dėl Etninės kultūros plėtros valstybinės programos 2015–2018 m. projekto, kuris Kultūros ministerijos iniciatyva buvo paverstas Etninės kultūros plėtros 2015–2018 metų veiksmų plano projektu (dalyvaujant darbo grupėje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu 2014 m. balandžio 17 d. Nr. ĮV-296, siūlymai teikti 5-iuose EKGT raštuose: 2015-03-12 Nr. S-163, 2015-03-31 Nr. S-171, 2015-04-03 Nr. S-172, 2015-06-19 Nr. S-239, 2015-06-19 Nr. S-240).
 2. Dėl Valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto (EKGT raštas 2015-04-30 Nr. S-200).
 3. Dėl Tautinio paveldo produktų įstatymo Nr. X-1207 naujos redakcijos projekto (EKGT raštai 2015-09-22 Nr. S-272, 2015-10-09 Nr. S-282).
 4. Dėl Kultūros ministerijos rengiamo Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo keitimo įstatymo projekto (dalyvaujant darbo grupėje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu 2014 m. balandžio 17 d. Nr. ĮV-296).
 5. Dėl Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio paminėjimo 2018 m. programos projekto (EKGT aptartus siūlymus Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui pateikė EKGT narė N. Balčiūnienė, Seimo nario R. Kupčinsko patarėja).
 6. Dėl Vietos bendruomenių metų programos (veiksmų plano) projekto (dalyvaujant darbo grupėje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos kultūros socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. A1-321).
 7. Dėl Piliakalnių metų programos projekto (dalyvaujant darbo grupėje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu 2015 m. spalio 6 d. Nr. ĮV-682).
 8. Dėl Sveikatos ugdymo bendrosios programos, integruojant Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programą (dalyvaujant darbo grupėje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu 2015 m. sausio 15 d. Nr. V-16). 

Iniciatyvos dėl naujų teisės aktų parengimo 

 1. Dėl Lietuvos gyvenamųjų vietovių vardų išsaugojimo (2015-02-04 raštas Nr. S-15).
 2. Dėl 2017 metų paskelbimo tautinio drabužio metais (2015-02-11 raštas Nr. S-23).
X