Tarybos siūlymai dėl teisės aktų tobulinimo

2015 m. Tarybos siūlymai dėl teisės aktų tobulinimo

Siūlymai dėl teisės aktų tobulinimo 

 1. Dėl Atmintinų dienų įstatymo papildymo įtraukiant Užgavėnes ir Sekmines į atmintinų dienų sąrašą (EKGT raštas 2015-02-11 Nr. S-28).
 2. Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo teikiant siūlymus dėl galimų teritorinės administracinės reformos modelių (EKGT raštas 2015-02-11 Nr. S-27).
 3. Dėl 2015–2016 ir 2017–2018 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų tobulinimo atsižvelgiant į Etninės kultūros ugdymo pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas (EKGT raštas 2015-06-09 Nr. S-223).

Siūlymai dėl teisės aktų projektų tobulinimo 

 1. Dėl Etninės kultūros plėtros valstybinės programos 2015–2018 m. projekto, kuris Kultūros ministerijos iniciatyva buvo paverstas Etninės kultūros plėtros 2015–2018 metų veiksmų plano projektu (dalyvaujant darbo grupėje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu 2014 m. balandžio 17 d. Nr. ĮV-296, siūlymai teikti 5-iuose EKGT raštuose: 2015-03-12 Nr. S-163, 2015-03-31 Nr. S-171, 2015-04-03 Nr. S-172, 2015-06-19 Nr. S-239, 2015-06-19 Nr. S-240).
 2. Dėl Valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto (EKGT raštas 2015-04-30 Nr. S-200).
 3. Dėl Tautinio paveldo produktų įstatymo Nr. X-1207 naujos redakcijos projekto (EKGT raštai 2015-09-22 Nr. S-272, 2015-10-09 Nr. S-282).
 4. Dėl Kultūros ministerijos rengiamo Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo keitimo įstatymo projekto (dalyvaujant darbo grupėje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu 2014 m. balandžio 17 d. Nr. ĮV-296).
 5. Dėl Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio paminėjimo 2018 m. programos projekto (EKGT aptartus siūlymus Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui pateikė EKGT narė N. Balčiūnienė, Seimo nario R. Kupčinsko patarėja).
 6. Dėl Vietos bendruomenių metų programos (veiksmų plano) projekto (dalyvaujant darbo grupėje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos kultūros socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. A1-321).
 7. Dėl Piliakalnių metų programos projekto (dalyvaujant darbo grupėje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu 2015 m. spalio 6 d. Nr. ĮV-682).
 8. Dėl Sveikatos ugdymo bendrosios programos, integruojant Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programą (dalyvaujant darbo grupėje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu 2015 m. sausio 15 d. Nr. V-16). 

Iniciatyvos dėl naujų teisės aktų parengimo 

 1. Dėl Lietuvos gyvenamųjų vietovių vardų išsaugojimo (2015-02-04 raštas Nr. S-15).
 2. Dėl 2017 metų paskelbimo tautinio drabužio metais (2015-02-11 raštas Nr. S-23).
X