Tarybos siūlymai dėl teisės aktų tobulinimo

2018 m. Tarybos siūlymai dėl teisės aktų tobulinimo

Siūlymai dėl teisės aktų projektų

 1. Atnaujinto užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą modelio projektas (EKGT 2018-02-21 raštas Nr. S-57, adresuotas URM).
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Pasaulio lietuvių metų minėjimo 2019 metais plano patvirtinimo“ projektas (EKGT 2018-06-08 raštas Nr. S-178 „Dėl Pasaulio lietuvių metų minėjimo programos įgyvendinimo priemonių“, adresuotas URM; EKGT raštai 2018-09-03 S-235 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Pasaulio lietuvių metų minėjimo 2019 metais plano patvirtinimo“ projekto derinimo“, adresuotas URM).
 3. Lietuvos Respublikos vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projektas Nr. XIIP-3796 (EKGT 2018-04-16 raštas Nr. S-109 „Dėl Lietuvos Respublikos piliečių asmenvardžių rašybos nelietuviškais rašmenimis“, adresuotas Seimo KK ir ŠMK).
 4. Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. rugpjūčio 2 d. nutarimu Nr. 640, pakeitimo projektаs (EKGT 2018-05-07 raštas Nr. S-135 „Dėl Kultūros ministerijos pateikto Nacionalinės J. Basanavičiaus premijos nuostatų projekto“, adresuotas KM; EKGT 2018-07-02 raštas Nr. S-195 „Dėl Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatų projekto“, adresuotas KM).
 5. Regionų kultūros finansavimo modelis (EKGT 2018-05-08 raštas Nr. S-137 „Dėl siūlymų regionų kultūros finansavimo modeliui“, adresuotas LKT). 
 6. 2019 m. Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių projektas (EKGT 2018-07-19 raštas Nr. S-212 „Dėl 2019 m. Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių projekto“, adresuotas Seimo KK pirmininkui R. Karbauskiui, Kultūros ministrei. L. Ruokytei-Jonsson, LKT pirmininkei D. Urbanavičienei).
 7. Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo keitimo projektas XIIIP-2634 (EKGT 2018-10-31 raštas Nr. S-278 „Dėl Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo keitimo projekto XIIIP-2634“, adresuotas Seimo KK).
 8. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimuo juo įstatymo Nr. VII-729 5, 6, 10, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 24 straipsnių pakeitimo ir 18 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr. XIIIP-2622 (EKGT 2018-11-12 raštas Nr. S-284 „Dėl Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto posėdžio“, adresuotas Seimo VVSK; EKGT 2018-11-19 raštas Nr. S-293 „Dėl galimybės panaudos pagrindais suteikti patalpas etninės kultūros subjektų veiklai“, adresuotas Seimo AK).

Siūlymai dėl esamų teisės aktų tobulinimo

 1. Simono Daukanto atmintinų metų 2018-aisiais minėjimo plano projektas (EKGT 2018-01-08 raštas Nr. S-1 Dėl Simono Daukanto atmintinų metų programos rengimo“, adresuotas LRV; EKGT 2018-01-30 raštas Nr. S-34 „Dėl Simono Daukanto atmintinų metų minėjimo plano“, adresuotas KM).
 2. Studijų krypčių ir krypčių grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašas, patvirtintas 2016-12-01 švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-1075 „Dėl studijų krypčių ir krypčių grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašo, jo keitimo tvarkos, kvalifikacinių laipsnių sąrangos ir studijų programų pavadinimų sudarymo principų patvirtinimo“ (EKGT 2018-04-09 raštas Nr. S-101 „Dėl lituanistikos prioriteto užtikrinimo bei etnologijos ir folkloristikos studijų krypties grąžinimo“, adresuotas Seimo ŠMK, KK ir laikinajai Etninės kultūros grupei).
 3. Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatai, patvirtinti 2017-08-02 Vyriausybės nutarimu Nr. 640 „Dėl Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos įsteigimo ir Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatų patvirtinimo“ (EKGT 2018-02-02 raštas Nr. S-48 „Dėl Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatų suderinimo su Etninės kultūros globos taryba“, adresuotas Seimo KK).
 4. Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės, patvirtintos 2018-08-20 kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-629 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 904 „Dėl Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių patvirtinimo“ pakeitimo“ (EKGT 2018-09-12 raštas S-235 „Dėl 2019 m. Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių“, adresuotas Seimo KK pirmininkui R. Karbauskiui).
 5. Seimo 2018-05-31 nutarimas Nr. XIII-1225 „Dėl Letuvos Respublikos Seimo 2017 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. XIII-887 „Dėl Etninės kultūros globos tarybos sudėties“ (EKGT 2018-05-14 raštai „Dėl EKGT sudėties pakeitimo“ Nr. S-140 ir 2018-05-14 raštas Nr. S-140, adresuoti Seimo KK).
 6. „Dėl EKGT sudėties pakeitimo“ (EKGT 2018-10-15 raštas Nr. S-253, adresuotas Seimo KK).
 7. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 2 priedas „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų skirstymo į grupes kriterijai“ (EKGT 2018-10-29 raštas Nr. S-274 „Dėl EKGT perkėlimo į II institucijų ir įstaigų grupę“, adresuotas Seimo KK).
 8. Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymas (EKGT 2018-10-29 raštas Nr. S-275 „Dėl EKGT valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo“, adresuotas Seimo KK).
 9. Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatymas (EKGT 2018-11-14 raštas Nr. S-286 „Dėl atmintinų dienų įstatymo naujos redakcijos projekto“, adresuotas Seimo Valstybės istorinės atminties komisijai).
 10. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (EKGT 2018-12-03 raštas Nr. S-299 „Dėl savivaldybių funkcijos užtikrinti etninės kultūros valstybinę globą reglamentavimo“, adresuotas Seimo KK ir VVSK).

 Siūlymai dėl naujų teisės aktų rengimo

 1. 2019-ųjų metų paskelbimas Vietovardžių metais (EKGT 2018-01-10 raštas Nr. S-4 „Dėl 2019 metų paskelbimo Vietovardžių metais“, adresuotas Seimo KK, ŠMK, VVSK ir Valstybės istorinės atminties komisijai).
 2. Valstybinė Etninės kultūros plėtros programa 2019–2027 m. (EKGT 2018-02-02 raštas Nr. S-47 „Dėl valstybinės Etninės kultūros plėtros programos 2019–2027 m. rengimo“, adresuotas Seimo KK).
 3. Etninės kultūros plėtros valstybinės 2019–2027 metų programos koncepcija (EKGT 2018-09-20 raštas Nr. S-239 „Dėl Etninės kultūros plėtros valstybinės 2019–2027 metų programos koncepcijos projekto“, adresuotas Seimo KK).
 4. Etninės kultūros ugdymo samprata (EKGT 2018-04-10 raštas Nr. S-104 „Dėl Žvėryno gimnazijos parengtos etninės kultūros ugdymo sampratos“ Vilniaus m. savivaldybės tarybai; 2018-06-12 raštas Nr. S-183 „Dėl etninės kultūros ugdymo sampratos“, adresuotas ŠMM).
 5. Programos „Etninė kultūra ir tautodailė“ aprašas (EKGT 2018-04-20 raštas Nr. S-124, adresuotas LKT).
 6. Programos „Tęstiniai etninės kultūros ir tautodailės renginiai“ aprašas (EKGT 2018-04-20 raštas Nr. S-124, adresuotas LKT).
 7. Lietuvos moksleivių etninės kultūros olimpiados sąlygos (EKGT 2018-06-20 raštas Nr. S-186 „Dėl etninės kultūros olimpiados organizavimo“, adresuotas ŠMM). 
 8. 2020-ųjų metų paskelbimas Tautodailės metais (EKGT 2018-12-10 raštas Nr. S-303 „Dėl 2020 metų paskelbimo Tautodailės metais“, adresuotas Seimo Valstybės istorinės atminties komisijai).
X