Tarybos siūlymai dėl teisės aktų tobulinimo

2019 m. Tarybos siūlymai dėl teisės aktų tobulinimo

Siūlymai dėl teisės aktų projektų tobulinimo

1. Lietuvos Respublikos valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymo Nr. I-130 2, 7, 8, 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas – siūlymas pateiktas 2019 m. balandžio 24 d. Tarybos rašte Nr. S-103, adresuotame Seimo VVSK.
2. Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės 2020 m. – pateikti siūlymai šiuose raštuose: 2019 m. birželio 12 d. Taryba kartu su kitomis institucijomis raštu „Dėl etninės kultūros ir mėgėjų meno projektų finansavimo kultūros rėmimo fondo lėšomis 2020 m.“ kreipėsi į Seimo KK pirmininką, kultūros ministrą, LKT pirmininkę; 2019 m. liepos 2 d. Taryba raštu Nr.S-138 „Dėl Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Etninė kultūra“ finansavimo 2020 metais“ kreipėsi į Seimo KK; 2019 m. rugpjūčio 12 d. Taryba raštu Nr. S-172 „Dėl kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių projekto“ kreipėsi į Kultūros ministeriją, 2019 m. lapkričio 6 d. Taryba raštu Nr. S-231 „Dėl nepakankamo etninės kultūros ir mėgėjų meno finansavimo kultūros rėmimo fondo lėšomis“ kreipėsi į Seimo KK.
3. Kultūra 2030. Kultūros politikos kryptys – pateikti siūlymai šiuose Tarybos raštuose: 2019 m. vasario 6 d. Nr. S-42 „Dėl „Kultūra 2030. Kultūros politikos kryptys“ projekto“, adresuotame KM ir Seimo KK; 2019 gegužės 14 d. Nr. S-114 „Dėl „Kultūra 2030. Kultūros politikos kryptys“ projekto“, adresuotame KM.
4. Lietuvos Respublikos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo pakeitimo projektas – siūlymas pateiktas Tarybos 2019 m. birželio 5 d. rašte Nr. S-127 „Dėl Lietuvos Respublikos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo pakeitimo projekto“, adresuotame Seimo KK.
5. Lietuvos Respublikos kultūros pagrindų įstatymo projektas – siūlymai pateikti šiuose Tarybos raštuose: 2019 m. rugpjūčio 19 d. Nr. S-181 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros pagrindų įstatymo projekto“, adresuotame KM; 2019 d. rugsėjo 16 d. Nr. S-189 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros pagrindų įstatymo projekto“, adresuotame KM.
6. Bendrųjų programų atnaujinimo gairių projektas – siūlymai pateikti šiuose Tarybos raštuose: 2019 m. sausio 16 d. Nr. S-9 „Dėl bendrųjų programų atnaujinimo gairių projekto“, adresuotame ŠMSM, Seimo ŠMK ir Seimo KK; 2019 m. spalio 9 d. Nr. S-199 „Dėl bendrųjų programų gairių projekto“, adresuotame ŠMSM, Seimo ŠMK ir Seimo KK.
7. Tautodailės metų veiksmų plano projektas – siūlymai pateikti KM šiuose Tarybos raštuose: 2019 m. rugsėjo 12 d. Nr. S-188 „Dėl tautodailės metų veiksmų plano projekto“; 2019 m. spalio 16 d. Nr. S-206 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl tautodailės metų minėjimo 2020 metais plano patvirtinimo“ projekto“.

Siūlymai dėl esamų teisės aktų tobulinimo

1. Mokslo krypčių sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. V-1457 „Dėl mokslo krypčių patvirtinimo“ – siūlymas pateiktas 2019 m. birželio 7 d. raštu Nr. S-128 „Dėl mokslo krypčių klasifikatoriaus“, adresuotame Lietuvos mokslo tarybai.
2. Studijų krypčių ir krypčių grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašas, patvirtintas 2016 m. gruodžio 1 d. švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-1075 „Dėl studijų krypčių ir krypčių grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašo, jo keitimo tvarkos, kvalifikacinių laipsnių sąrangos ir studijų programų pavadinimų sudarymo principų patvirtinimo“ – siūlymas pateiktas 2019 m. spalio 17 d. Tarybos rašte Nr. S-218 „Dėl etnologijos ir folkloristikos studijų krypties grąžinimo“, adresuotame Seimo ŠMK.
3. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas – siūlymas pateiktas Tarybos raštuose: 2019 m. birželio 13 d. raštas Nr. S-130 „Dėl Siūlymų tobulinti etninės kultūros valstybinės globos teisinį reglamentavimą savivaldybėse“, adresuotame Seimo KK ir VVSK; 2019 m. rugsėjo 11 d. raštas Nr. S-187 „Dėl siūlymo tobulinti etninės kultūros valstybinės globos savivaldybėse reglamentavimą“, adresuotame Seimo KK).
4. Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatymas – pateiktas siūlymas svarstyti Tarybos parengtą Atmintinų dienų įstatymo naujos redakcijos projektą 2019 m. balandžio 10 d. Tarybos rašte Nr. S-90 „Dėl atmintinų dienų įstatymo naujos redakcijos projekto“, adresuotame Seimo KK.
5. Lietuvos Respublikos muziejaus įstatymas – siūlymas dėl termino „gyvasis muziejus“ suderinimo pateiktas 2019 m. lapkričio 6 d. Tarybos rašte Nr. S-234 „Dėl termino „Gyvasis muziejus“, adresuotame VLKK.
6. Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. XIII-887 „Dėl Etninės kultūros globos tarybos sudėties“ – siūlymai pateikti Tarybos rašte „Dėl EKGT sudėties pakeitimo“ 2019-12-06 raštas Nr. S-256, adresuotame Seimo KK.
7. Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymas – siūlymas dėl Tarybos sudėties keitimo pateiktas Tarybos 2019-10-15 rašte Nr. S-205 „Dėl Manto Adomėno siūlymo keisti Etninės kultūros globos tarybos sudėtį“, adresuotame Seimo KK.

Siūlymai dėl naujų teisės aktų rengimo

1. Etninės kultūros ugdymo samprata – siūlymas patvirtinti pateiktas 2019 m. vasario 14 d. Tarybos raštu Nr. S-49 „Dėl etninės kultūros ugdymo sampratos“, kreipiantis į ŠMSM.
2. Dėl 2020 metų paskelbimo Eugenijos Šimkūnaitės metais – siūlymas pateiktas 2019 m. balandžio 9 d. Tarybos raštu Nr. S-87 „Dėl 2020 metų paskelbimo Eugenijos Šimkūnaitės metais“, kreipiantis į Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisiją.

X