Tarybos darbo grupių posėdžiai

2019 m. Tarybos darbo grupių posėdžiai

EKGT sudarytos darbo grupės 2019 metais surengė 11 posėdžių. Iš jų: nuolatinės darbo grupės surengė 8 posėdžius (Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų programos koordinavimo taryba – 4 posėdžius, Etninės kultūros sąvokų grupė – 1 posėdį, Švietimo ir mokslo grupė – 3 posėdžius), o laikinosios darbo grupės – 3 posėdžius (Lietuvos vietovardžių išsaugojimo gairių parengimo grupė – 2 posėdžius, Lietuvos etnografinių regionų vėliavų ir herbų naudojimo tvarkos projekto parengimo darbo grupė – 1 posėdį).

NUOLATINIŲ DARBO GRUPIŲ POSĖDŽIŲ PROTOKOLŲ SANTRAUKOS

ETNINĖS KULTŪROS TĘSTINUMO IR KAITOS TYRIMŲ PROGRAMOS KOORDINAVIMO TARYBA

Pirmasis posėdis įvyko 2019 m. sausio 8 d. Dalyvavo 7 koordinavimo tarybos nariai

Svarstyta: 1. Programos 2018 m. atliktų tyrimų vertinimas. 2. Programos 2018 m. atliktų tyrimų viešinimo renginio organizavimas. 3. Programos 2019 m. tyrimų projektų konkurso paskelbimas.

Nutarta: 1. Programos 2018 m. atliktus tyrimus įvertinti teigiamai. 2. Visus 2018 m. atliktus tyrimus pristatyti konferencijoje Europos informacijos biure. Preliminari renginio data – 2019 m. vasario 25 d., 13.00–17.00 val. Vienam pranešimui skirti 10 min., skirti laiko diskusijoms ir rezoliucijų priėmimui. Konferencijos metu tyrimų autoriams pristatyti savo tyrimus tokia tvarka: 1) Rimantas Astrauskas. „Nematerialaus kultūros paveldo apsauga: tarptautinių ir nacionalinių juridinių dokumentų taikymo Lietuvoje ir kitose šalyse patirtis“. 2)      Rūta Čėsnienė, Asta Valiukevičienė. „Etninės kultūros temos ugdymo programose“. 3) Laimutė Anglickienė, Dalia Senvaitytė. „Etnologijos studijos ir etninės kultūros specialistų rengimas Lietuvoje Europos Sąjungos šalių kontekste“. 4) Gaila Kirdienė. „Etnologijos ir folkloristikos mokslo projektų  finansavimo būklė 2013–2017 m.“ 5) Raimondas Garsonas. „Utenos krašto Peterburgo armonikininkai, armonikų meistrai ir jų darbo armonikos“. 6) Alma Ragauskaitė. „Lietuvos regioninės savimonės teritorinė raiška“. 7) Dovilė Kulakauskienė, Anželika Bylaitė-Žakaitienė. „Etninės kultūros sklaidos Lietuvos regioninėje televizijoje vertinimas“. 8) Rasa Bertašiūtė. „Tradicinė dailidystė Lietuvoje“. 9) Jonas Mardosa. „Raižių totorių etnokultūrinis paveldas“. 10) Giedrė Barkauskaitė. „Tradicinių švenčių tęstinumas ir kaita lietuvių bendruomenėse užsienio šalyse“. 3.1 Konkursą skelbti 2019 m. sausio 11 d. EKGT tinklalapyje. 3.2 Skelbti 5 Programos įgyvendinimo 2019 m. prioritetines tyrimų kryptis (16 temų). 3.3. Nustatyti šiuos tyrimų projektų įgyvendinimo terminus:

Tyrimų projektų paraiškų teikimas

Iki 2019 m. vasario 11 d. (imtinai)

Atrinktų paraiškų sąrašo skelbimas

Iki 2019 m. vasario 25 d.

Projekto vykdymo pradžia

2019 m. kovo 1 d.

Tarpinių ataskaitų pateikimas

Iki 2019 m. birželio 14 d.

Tarpinių ataskaitų vertinimas ir pastabų teikimas

Ne vėliau kaip 2019 m. birželio 28 d.

Atliktų tyrimų tekstų teikimas

Iki 2019 m. spalio 1 d.

Atliktų tyrimų tekstų vertinimas ir pastabų teikimas

Iki 2019 m. spalio 15 d.

Atliktų tyrimų tekstų tikslinimas ir projektų įgyvendinimo ataskaitų teikimas

Iki 2019 m. lapkričio 15 d.

 

Antrasis posėdis įvyko 2019 m. kovo 4 d. Dalyvavo 6 koordinavimo tarybos nariai.

Svarstyta: 1. Programos 2019 m. konkursui pateiktų paraiškų vertinimas. 2. Atrinktų paraiškų finansavimas.

Nutarta: 1.1 Iš 8 pateiktų paraiškų patvirtinti 7 (septynias): dr. R. Mikštaitės-Čičiurkienės projektas „Etnokultūrinių projektų finansavimo būklė bendrojo kultūros konkursinio finansavimo kontekste Vilniaus apskrityje“, dr. J. Pabrėžos projektas „Žemaičių kalbos garbinga praeitis ir gyva dabartis“, R. Čėsnienės ir A. Valiukevičienės projektas „Kiekybiniai ir kokybiniai etninės kultūros ugdymo, etnokultūros specialistų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo tyrimai“, dr. A. Juškevičienės projektas „Paauglių tautinio identiteto formavimasis taikant vaizduotės ugdymąsi“, V. Tumėno projektas „Lietuvos medžio drožybos ansamblių klasifikacija ir plėtros bei globos perspektyvos“, R. Laivytės projektas „Ornamentinės medinės puošybos tradicijos namų išorės architektūroje būklės ir tendencijų analizė Šiaurės Vakarų Žemaitijoje“, R. Balkutės projektas „Etnokultūrinių tradicijų tęstinumo lietuvių bendruomenėse ir (ar) šeimose būklės tyrimas“ 1.2 2019 m. kovo 4 d. EKGT tinklalapyje pateikti tokią informaciją: „2019 m. kovo 4 d. Etninės kultūros globos tarybos patalpose (J. Tumo-Vaižganto g. 4-1, Vilnius) įvyko Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų programos (toliau – Programa) koordinavimo tarybos posėdis, kurio metu buvo peržiūrėtos Programos 2019 m. konkursui pateiktos paraiškos. Iš 8 pateiktų paraiškų buvo patvirtintos 7 šių autorių paraiškos: 1) dr. Reginos Mikštaitės-Čičiurkienės, 2) dr. Juozo Pabrėžos, 3) Rūtos Čėsnienės ir Astos Valiukevičienės (bendra paraiška), 4) dr. Agnės Juškevičienės, 5) Vytauto Tumėno, 6) Renatos Laivytės, 7) Ritos Balkutės. Tikslesnė informacija atrinktų paraiškų autoriams bus pateikiama individualiai.“ 1.3 Atrinktų paraiškų autoriams pateikti pastabas (telefonu ir el. paštu), suteikti dvi dienas (iki kovo 6 d.) paraiškoms patikslinti. 1.4 Patikslintas paraiškas pateikti vertinti ekspertams el. paštu. 1.5 Pateikti paraiškų ekspertinio įvertinimo anketas iki kovo 8 d. 2.1 Tyrimams vykdyti skirtas lėšas autoriams paskirstyti po lygiai. 2.2 Apie skirtas lėšas informuoti autorius individualiai, gavus patikslintas paraiškas. 2.3 Peržiūrėti ir patobulinti ekspertinio vertinimo anketą (2020 m. paraiškoms vertinti).

 

Trečiasis posėdis įvyko 2019 m. spalio 16 d. Dalyvavo 5 koordinavimo tarybos nariai.

Svarstyta. Dėl Programos 2019 m. tyrimų preliminaraus vertinimo.

Nutarta. Posėdžio metu išsakytas ir el. paštu koordinavimo tarybos narių pateiktas pastabas bei rekomendacijas išsiųsti autoriams el. paštu.

 

Ketvirtasis posėdis įvyko 2019 m. gruodžio 11 d. Dalyvavo 6 koordinavimo tarybos nariai.

Svarstyta: 1. Dėl Programos 2019 m. atliktų tyrimų vertinimo. 2. Dėl Programos įgyvendinimo 2020 m. prioritetinių tyrimų krypčių ir jų temų. 3. Dėl Programos 2020 m. tyrimų projektų konkurso paskelbimo.

Nutarta: 1. Programos 2019 m. atliktus tyrimus įvertinti teigiamai. 2.1 Peržiūrėjus tyrimų kryptis ir jų temas nutarta skelbti 5 kryptis (15 temų). 2.2 Dar kartą peržiūrėti kryptis ir temas bei projektų įgyvendinmo terminus ir pastabas pateikti iki sausio 10 d. el. paštu. 3. Programos 2020 m. tyrimų projektų konkursą paskelbti EKGT puslapyje iki 2020 m. sausio 14 d.


ETNINĖS KULTŪROS SĄVOKŲ NUOLATINĖ DARBO GRUPĖ

Posėdis įvyko 2019 m. lapkričio 29 d. Dalyvavo 7 šios grupės nariai.

Svarstyta. Diskusijos dėl etninės kultūros sąvokos kitų kultūros sričių kontekste surengimas.

Nutarta. Diskusiją „Etninės kultūros samprata“ surengti gruodžio 16 d. 11 val. Lietuvos nacionaliniame kultūros centre. 1) Numatyti šiuos įvadinius pasisakymus (po 20 min.): dr. Petras Kalnius „Etninės kultūros samprata etnoso teorijoje ir jos interpretacijos Lietuvoje“; dr. Dalios Urbanavičienės pranešimas apie  etninės kultūros sampratos įvairovę, jos sąveiką su mėgėjų ir profesionaliuoju menu; LNKC ir Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos atstovų pranešimai apie nematerialiojo kultūros paveldo sampratą tarptautiniuose teisiniuose dokumentuose; Prigimtinės kultūros instituto atstovo pranešimas apie prigimtinės kultūros sąvoką ir sampratą. 2) Diskusijų dalyje, kuri vyks 14:00–17:00 val., orientuotis į šiuos probleminius klausimus: etninės kultūros aprėptis; etninės kultūros ir nematerialiojo kultūros paveldo sąsajos; etninės kultūros, mėgėjų meno ir profesionaliojo meno sąsajos; etninė kultūra praeities ir dabarties, kaimo ir miesto kultūrų sankirtose. 3) Į diskusiją pakviesti EKGT, LLTI, LNKC, LII Etnologijos ir antropologijos skyriaus, VDU, KU, ŽŪM, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos atstovus.


ŠVIETIMO IR MOKSLO DARBO GRUPĖ

Pirmasis posėdis įvyko 2019 m. sausio 16 d. Dalyvavo 4 šios darbo grupės nariai.

Svarstyta: 1. Siūlymas teikti Jono Pauliaus II gimnazijos mokytojų A. Sinkevičiaus ir D. Juškos kandidatūras Metų mokytojo premijai gauti. 2. Pirmosios Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados (toliau – Olimpiada) 1-ojo etapo rezultatai. 3. Olimpiados 2-ojo etapo etnografiniuose regionuose organizavimas. 4. Olimpiados 2-ojo etapo antrosios užduoties (kūrybinės raiškos) vertinimo kriterijai. 5. Olimpiados 2-ojo etapo pirmosios užduoties klausimyno sudarymas.

Nutarta: 1. Siūlyti Jono Pauliaus II gimnazijai teikti šios gimnazijos mokytojų A. Sinkevičiaus ir D. Juškos kandidatūras Metų mokytojo premijai gauti. Parengtą raštą išsiųsti Jono Pauliaus II gimnazijai, kopiją – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai. 2. 2019 m. rugėjo pabaigoje – spalio pradžioje Kaune kartu su LEKUS surengti seminarą mokytojams. Pasirūpinti seminaro internetine transliacija ir seminaro medžiagos paskelbimu internete. 3. Patikslintą 2-ojo etapo grafiką skelbti EKGT internetiniame puslapyje. 4.1 2-ojo Olimpiados etapo antrąją užduotį (kūrybinė raiška) vertinti remiantis šiais kriterijais: atitiktis tradicijai; meniškumas ir meistriškumas; kūrybiškumas ir originalumas; kalbos (ir / ar tarmės) ir rašto kultūra; oratoriniai gebėjimai pristatant etnokultūrinę raišką; komunikabilumas ir aktyvumas. Daugiausia balų skirti pirmiems dviem kriterijams: atitiktis tradicijai; meniškumas ir meistriškumas. 4.2 Prieš antrąją Olimpiadą paruošti rekomendacijas dėl: antrosios užduoties (kūrybinės raiškos) vertinimo kriterijų koregavimo; trumpo (1–2 min.) žodinio kūrybinės užduoties pristatymo įvedimo; laureatų delegavimo į aukštesnį turą koregavimo. 5.1 Sudaryti testą iš maždaug 20 klausimų. 5.2 Dalis klausimų turi būti susiję su regionų specifika. 5.3 Numatyti kiekvieno klausimo didžiausią galimą balų skaičių ir kiekvieno teisingo atsakymo vertinimą balais. 5.4 Pirmos ir antros užduoties vertinimo balų skaičius turi būti vienodas. 5.5 Pagal amžiaus grupes parengtus klausimynus kaip rekomendacinius perduoti vertinimo komisijoms regionuose. 

 

Antrasis posėdis įvyko 2019 m. rugsėjo 25 d. Dalyvavo 4 šios darbo grupės nariai ir 2 kviestiniai ekspertai.

Svarstyta: 1. Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados sąlygų keitimas. 2. Seminaro olimpiados rengėjams, vertintojams ir mokytojams, ruošiantiems mokinius olimpiadai, surengimas. 3. Bendrojo ugdymo bendrųjų programų atnaujinimo gairių projektas. 4. Etnologijos grąžinimas į studijų krypčių sąrašą.

Nutarta: 1.1 Pagal pateiktus pasiūlymus parengti naują Sąlygų redakciją. 1.2 Elektroniniu paštu galutinai suderinti Sąlygų keitimus iki rugsėjo 30 d. 1.3 Suderintą Sąlygų redakciją pateikti pasirašyti Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro direktoriui iki 2019 m. spalio 10 d. 1.4 Patvirtintas Sąlygas pristatyti seminaro, vyksiančio spalio 11 d., dalyviams. 2.1 2019 m. spalio 11 d. (penktadienį) surengti vienos dienos seminarą Kauno tautinės kultūros centre. 2.2 Pritarti preliminariai seminaro darbotvarkei. 2.3 Parengti Olimpiados užduočių sudarymo, atlikimo ir vertinimo rekomendacijų projektą ir jį pristatyti seminaro dalyviams. 2.4 Parengti antrosios užduoties atlikimo pavyzdį, remiantis Dailės olimpiados užduotimis (įpareigoti Daivą Briedienę). 2.5 Parengti užduočių banką pagal Pirmosios olimpiados užduotis. 2.6 Pakviesti doc. dr. Dalią Senvaitytę ir doc. dr. Arūną Vaicekauską perskaityti paskaitas apie kalendorines šventes. 2.7 Parengti leidinių apie kalendorines šventes parodėlę, kuri veiktų seminaro metu. 3. Rengti raštą Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai EKGT vardu su pasiūlymais: etninę kultūrą perkelti iš Kalbinio ugdymo srities į Socialinio ugdymo sritį; etninę kultūrą pradinėse klasėse padaryti pagrindiniu privalomu dalyku, o nuo 5 kl. – pasirenkamuoju dalyku Socialinio ugdymo srityje.  4.1 Kreiptis į Seimo Švietimo ir mokslo bei Kultūros komitetus su pasiūlymu inicijuoti Švietimo įstatymo keitimus dėl prioritetinių studijų programų. 4.2 Pasiūlyti VDU rektoriui rašyti raštą dėl etnologijos studijų programų ir papildomų kreditų finansavimo galimybių, adresuoti jį EKGT, Seimo Švietimo ir mokslo bei Kultūros komitetams.

 

Trečiasis posėdis įvyko 2019 m. lapkričio 14 d. Dalyvavo 3 šios darbo grupės nariai ir 2 kviestiniai ekspertai.

Svarstyta: 1. Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados (toliau – Olimpiada) testo klausimų banko sudarymas. 2. Pasitarimas 2019 m. lapkričio 25 d. Kauno tautinės kultūros centre.

Nutarta: 1.1 Peržvelgus pirmosios Olimpiados visų trijų turų testų klausimus, jų pagrindu parengti klausimų banką. 1.2 Iki pasitarimo lapkričios 25 d. apgalvoti ir paruošti naujų klausimų kalendorinių švenčių tema. 1.3 Įpareigoti: R. Čėsnienę parengti literatūrinių klausimų; M. Liugienę – klausimų apie šiaudinių sodų rišimo tradicijas, kalėdinių žaisliukų gamybą; G. Kadžytę – parengti klausimų iš E. Šimkūnaitės nagrinėtų temų. 2.1 Iki pasitarimo sugalvotus klausimus pristatyti ir aptarti su kitais pasitarimo dalyviais; aptarti kitų pasitarimo dalyvių iš anksto atsiųstus arba į pasitarimą atsivežtus klausimus ir tinkamus įtraukti į klausimų banką. 2.2 Parengti Olimpiados testo klausimų banką kalendorinių švenčių ir papročių tema ir iki 2019 m. lapkričios 28 d. pateikti savivaldybių komisijoms.LAIKINŲJŲ DARBO GRUPIŲ POSĖDŽIŲ PROTOKOLŲ SANTRAUKOS

LIETUVOS ETNOGRAFINIŲ REGIONŲ VĖLIAVŲ IR HERBŲ NAUDOJIMO TVARKOS PROJEKTO  PARENGIMO DARBO GRUPĖ

Posėdis įvyko 2019 m. rugsėjo 6 d. Dalyvavo 4 šios darbo grupės nariai ir 1 svečias.

Svarstyta. Etnografinio regiono vėliavos naudojimo tvarkos ir Etnografinio regiono herbo naudojimo tvarkos projektai.

Nutarta. Pakoreguoti Etnografinio regiono vėliavos naudojimo tvarkos ir Etnografinio region herbo naudojimo tvarkos projektus pagal išsakytas pastabas.


LIETUVOS VIETOVARDŽIŲ IŠSAUGOJIMO GAIRIŲ PARENGIMO GRUPĖ

Pirmasis posėdis įvyko 2019 m. spalio 21 d. Dalyvavo 6 šios darbo grupės nariai.

Svarstyta: 1. Lietuvos vietovardžių išsaugojimo gairių rengimas. 2. Vietovardžių bylos parengimo Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadui.

Nutarta: 1.1 Lietuvos vietovardžių išsaugojimo gairių projektą parengti iki lapkričio 12 d. Jį suderinti su posėdžio nariais el. paštu. 1.2 Per EKGT regionines tarybas surinkti informaciją apie pastaraisiais metais įgyvendintus vietovardžių įpaminklinimo projektus. 2.1 Iki lapkričio 1 d. parengti Vietovardžių bylos Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadui projektą. 2.2 Bylą rengti apie visus vietovardžius, daugiausia dėmesio skiriant gyvenamųjų vietovių vardams.

 

 Antrasis posėdis įvyko 2019 m. lapkričio 8 d. Dalyvavo 6 šios darbo grupės nariai.

Svarstyta: 1. Lietuvos vietovardžių išsaugojimo gairių rengimas. 2. Vietovardžių bylos parengimas Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadui.

Nutarta: 1.1 Lietuvos vietovardžių išsaugojimo gairių projektą toliau derinti el. paštu su EKGT, LNKC, Lietuvos geografų draugijos, VĮ Registrų centro, LKI, VLKK, NZT, LLTI atstovais. 1.2 Lapkričio 13 d. Seime vyksiančioje konferencijoje pristatyti esmines Gairių idėjas: tikslą ir uždavinius bei su vietovardžių apsauga susijusias institucijas. 2. Vietovardžių bylos Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadui parengimą aptarti atskirame posėdyje arba el. paštu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X