Tarybos posėdžiai

2015 metų Tarybos posėdžiai

Pirmasis EKGT posėdis vyko 2015 m. sausio 27 d. Vilniuje. Posėdyje dalyvavo 16 EKGT narių ir svečias Milda Ričkutė (Vilniaus etninės kultūros centro direktorė).

Svarstyta: 1. Deleguojančių institucijų į naujos kadencijos EKGT regionines tarybas sąrašų patvirtinimas. 2. EKGT 2014 m. veiklos ataskaitos projekto (finansinės dalies) patvirtinimas. 3. EKGT nutarimas „Dėl 2015 metų etninės kultūros plėtros prioritetų sąrašo patvirtinimo“. 4. EKGT 2015 m. kalendorinio veiklos plano patvirtinimas. 5. EKGT siūlomi Lietuvos administracinio suskirstymo reformos modeliai. 6.1. Papildomi EKGT sekretoriato etatai. 6.2. Etninės kultūros plėtros programos 2015–2018 m. projektas. 6.3. Etninės kultūros sklaida Vilniaus Kaziuko mugėje. 

Nutarta: 1.1. Patvirtinti regioninių tarybų pasiūlytų institucijų, teikiančių kandidatus naujai kadencijai, patikslintus sąrašus. 1.2. Išsiaiškinti, ar Dzūkijos regioninės tarybos teikiamos Lietuvos soroptimisčių sąjungos veikla susijusi su etnine kultūra. 2. Patvirtinti EKGT 2014 m. veiklos ataskaitos projekto finansinę dalį. 3.1. Patvirtinti 2015 metų etninės kultūros plėtros prioritetų sąrašą: 1) Etnografinių regionų kultūros savitumo išsaugojimas bei plėtra, šių regionų statuso įvairiuose teisės aktuose ir kultūros politikoje įtvirtinimas; 2) Lietuvos administracinės teritorinės reformos, užtikrinančios etnokultūrinių regionų savitumo išsaugojimą, tolygią kultūrinę, ekonominę ir socialinę raidą, svarstymas ir siūlymų teikimas dėl jos įgyvendinimo; 3) Etninės kultūros specialistų rengimas ir kvalifikacijos kėlimas, etnokultūrinio ugdymo plėtra ir tobulinimas; 4) Bendruomenių etninės kultūros veiklos skatinimas, jų vaidmens ir įtakos, saugant regioninį savitumą, stiprinimas; 5) Lietuvių etninės kultūros raiškos skatinimas etninėse lietuvių žemėse ir lietuvių bendruomenėse užsienio šalyse; 6) Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos teisinės ir materialinės bazės stiprinimas. 3.2. Nutarimo „Dėl 2015 metų etninės kultūros plėtros prioritetų sąrašo patvirtinimo“ preambulėje nurodyti, kam jis skirtas ir kokiu įstatymu remiantis sudarytas. 4.1. Patvirtinti EKGT 2015 m. kalendorinį veiklos planą; 4.2. Priemonę „Rekomendacijų dėl šokių ir žaidimų rengimas“ nukelti į EKGT 2016 metų veiklos planą (nutarta bendru sutarimu). 5. Susitikti su valdžios institucijų atstovais dėl Lietuvos administracinio suskirstymo reformos įgyvendinimo galimybių. 6.1. Pritarti siūlymui prašyti Seimo Valdybos padidinti leistiną EKGT sekretoriato etatų skaičių dėl padidėjusio darbo krūvio. 6.2. Rekomenduoti Kultūros ministerijai rengti Etninės kultūros plėtros programos projektą atsižvelgiant į Etnografinių regionų metų programą, skatinti greitesnį programos parengimą, kad savivaldybės galėtų pagal ją sudaryti savo lokalines programas. 6.3.1. Kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybę rekomenduojant: Etnografinių regionų metus atspindėti Kaziuko mugėje; įsteigti nuolatinę Kaziuko mugės organizavimo tarybą, į kurią įeitų EKGT atstovas; patvirtinti Vilniaus etninės kultūros centrą kaip nuolatinį Kaziuko mugės kultūrinės programos organizatorių. 6.3.2. Kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybę, klausiant ar planuojama teikti sertifikavimui dalį Kaziuko mugės, atitinkančią etninės kultūros paveldo reikalavimus.

Antrasis EKGT posėdis vyko 2015 m. vasario 10 d. Vilniuje. Posėdyje dalyvavo 15 EKGT narių.

Svarstyta: 1. EKGT bendradarbiavimas su LRT taryba ir etnokultūrinių renginių, rekomenduojamų 2015 m. transliuoti per LRT, sąrašo pateikimas. 2. EKGT siūlymai Lietuvos valstybės šimtmečio paminėjimo 2018 m. programos projektui. 3. EKGT 2014 m. veiklos ataskaitos projektas. 4. Tautinio paveldo produktų įstatymo keitimo projektas Nr. X-1207. 5. EKGT siūlymas 2017 metus paskelbti Tautinio drabužio metais. 6.1. Etninės kultūros mokytojų, folkloro ansamblių, vadovų poreikis lietuvių bendruomenėse etninėse žemėse užsienyje. 6.2. Konkurso „Geriausiai tradicijas puoselėjusi seniūnija 2015 metais“ nuostatų projektas.  

Nutarta: 1.1. Bendru sutarimu pritarti rekomenduojamų transliuoti 2015 m. per LRT etnokultūrinių renginių sąrašui. 1.2. Patikslinimus dėl šio renginių sąrašo elektroniniu paštu atsiųsti iki vasario 20 d. 2. Pasiūlymus dėl Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio paminėjimo 2018 m. programos atsiųsti iki vasario 17 d. EKGT sekretoriatui. 3.1. Bendru sutarimu patvirtinti EKGT 2014 m. veiklos ataskaitos projektą. 3.2. Pasiūlymus dėl EKGT 2014 m. ataskaitos tobulinimo siųsti iki vasario 26 d. EKGT sekretoriatui. 4. Deleguoti EKGT narius ir EKGT pirmininko pavaduotoją V. Tumėną į susitikimą su LR žemės ūkio ministre Virginija Baltraitiene dėl Tautinio paveldo produktų įstatymo keitimo projekto tobulinimo. 5.1. Tautinio drabužio metais siūlyti skelbti 2018- uosius, atsižvelgiant į tai, kad 2017-uosius siūloma skelbti Piliakalnių metais. 6.1.Vykdyti apklausą dėl Etninės kultūros mokytojų, folkloro ansamblių, vadovų poreikio lietuvių bendruomenėse etninėse žemėse užsienyje. 6.2. Pasiūlymus dėl konkurso „Geriausiai tradicijas puoselėjusi seniūnija 2015 metais“ nuostatų projekto tobulinimo teikti EKGT sekretoriatui elektroniniu paštu ir apsvarstyti kovo mėnesio posėdyje.

Trečiasis EKGT posėdis vyko 2015 m. kovo 10 d. Vilniuje. Posėdyje dalyvavo 12 EKGT narių, svečias (Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos prof. dr. V. Rakutis).

Svarstyta: 1. Bendradarbiavimas su Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija etninės kultūros plėtros srityje. 2. Etninės kultūros globos tarybos ir etninės kultūros plėtros programos Lietuvos savivaldybėse. 3. EKGT raštas „Dėl Etninės kultūros valstybinės plėtros programos“. 4. Etnologinių tyrimų konkursinio programinio finansavimo perspektyvos. 5. Konferencijos „Etninė kultūra etnografinių regionų metais“, vykusios 2014 m. gruodžio 12 d., rezoliucijų įgyvendinimas. 6. Kiti klausimai.

Nutarta: 1.1. Sudaryti darbo grupę iš EKGT narių ir Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos atstovų bendradarbiavimo sutarties gairėms aptarti. 1.2. Išanalizuoti etninės kultūros įtraukimo į kariūnų renginius ir neformalųjį ugdymą galimybes (pvz., apimant liaudies karines dainas, liaudies sportinius žaidimus, kalendorinius renginius, etnokultūrines ekskursijas ir pan.). 2. Praplėsti tyrimą „Etninės kultūros globos tarybos ir Etninės kultūros plėtros programos Lietuvos savivaldybėse“ pagal posėdyje pateiktus EKGT narių siūlymus (įtraukti duomenis apie etninės kultūros integravimą į savivaldybių bendrąsias Kultūros programas ir Kultūros tarybas, apie savivaldybių įsteigtus Etninės kultūros centrus ir etninės kultūros skyrius Kultūros centruose, apie savivaldybių skiriamas lėšas etninės kultūros programoms ir etninės kultūros centrų veiklai, be to, kiekybinį tyrimą papildyti kokybine analize). 3. Bendru sutarimu pritarti EKGT raštui „Dėl Etninės kultūros valstybinės plėtros programos“, skirtam LR Vyriausybei. 4.1. Kreiptis į Lietuvos mokslo tarybą prašant pateikti duomenis, kiek pagal Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009-2015 m. programą buvo finansuota etnologinių tyrimų projektų, kiek projektų 2015 m. gavo finansavimą atsižvelgiant į Etnografinių regionų metų prioritetą, kiek etnokultūrinės srities mokslininkų yra projektus vertinusių ekspertų tarpe. 4.2. Organizuoti susitikimą su Lietuvos mokslo tarybos atstovais siekiant išsiaiškinti etnologinių tyrimų konkursinio programinio finansavimo perspektyvas. 5.1. Sudaryti darbo grupę vietovardžių išsaugojimo klausimams spręsti. 5.2. Supažindinti aukštąsias mokyklas su Švietimo ir mokslo ministerijos atsakymu į rezoliuciją „Dėl etnologinės krypties specialybių studijų tęstinumo“. 6. Patvirtinti Suvalkijos (Sūduvos) tarybos personalinę sudėtį.

Ketvirtasis EKGT posėdis vyko 2015 m. balandžio 14 d. Vilniuje. Posėdyje dalyvavo 15 EKGT narių ir svečias Jolanta Marija Malinauskaitė (Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos tarybos narė).

Svarstyta: 1. Naujos kadencijos EKGT regioninių tarybų narių tvirtinimas. 2. Etninei kultūrai iš valstybės biudžeto skiriamas konkursinis finansavimas. 3. Bendruomenių etninės kultūros veiklos skatinimas. 4. Etninės kultūros plėtra kaimo turizmo srityje. 5. Bendradarbiavimas su LRTK ir kitomis žiniasklaidos priemonėmis, institucijomis dėl etninės kultūros sklaidos. 

Nutarta: 1.1. Bendru sutarimu patvirtinti visų EKGT regioninių tarybų personalinę sudėtį. 1.2. Gavus iš EKGT regioninių tarybų trūkstamų atstovų patvirtinimą, visus regioninių tarybų naujos kadencijos narių sąrašus įkelti į EKGT svetainę iki balandžio 21 d. 2.1. Atlikti išsamesnį tyrimą apie etninės kultūros konkursinį finansavimą iš valstybės biudžeto. 2.2. Kreiptis į Kultūros ministeriją ir Lietuvos kultūros tarybą siūlant skirti didesnę konkursinio finansavimo kvotą etninės kultūros projektams, atsižvelgti į proporcingumo principą lyginant su kitomis kultūros sritimis, taip pat pagal regionus, tobulinti etninės kultūros projektams nustatytus vertinimo prioritetus, kriterijus ir balus, juos suderinant su numatomų finansuoti veiklų sąrašu. 3.1. Kviesti Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos atstovus į EKGT regioninių tarybų posėdžius siekiant bendradarbiauti regionuose dėl etninės kultūros plėtros. 3.2. Kreiptis į Žemės ūkio ministeriją prašant paskatinti Vietos veiklos grupes etninės kultūros plėtros priemones įtraukti į rengiamas naujas „Leader“ programos strategijas. 3.3. Pritarti siūlymui, kad Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos atstovas būtų įtrauktas į valstybinės Etninės kultūros plėtros programos rengėjų darbo grupę. 3.4. Siūlyti Kultūros ministerijai parengti Regionų kultūros plėtros 2011–2020 metų programos įgyvendinimo priemonių 2015–2020 m. planą, į jį įtraukiant etninės kultūros plėtrą bendruomenėse. 4.1. Norint suaktyvinti etninės kultūros plėtrą kaimo turizmo sodybų veikloje, siūlyti Lietuvos kaimo turizmo asociacijos atstovams aktyviai dalyvauti EKGT regioninių tarybų posėdžiuose. 4.2. Kiekviename etnografiniame regione surengti po renginį, skirtą etninės kultūros plėtrai kaimo turizmo sodybose. 5.1. Siūlyti LRTK pasirašyti LRTK ir EKGT bendradarbiavimo sutartį dėl nominacijos už etninės kultūros sklaidą teikimo „Pragiedrulių“ konkurse. 5.2. Parengti konkurso, skirto regioninių laidų ir filmų apie etninę kultūrą kūrėjams, nuostatus. 5.3. Siūlyti kiekvienai EKGT regioninei tarybai sudaryti regiono komisiją, kuri vertintų regioninių televizijų laidų ir filmų apie etninę kultūrą kūrėjų paraiškas, skirtų nominacijas.

Penktasis EKGT posėdis įvyko 2015 m. gegužės 12 d. Vilniuje. Posėdyje dalyvavo 13 EKGT narių.

Svarstyta: 1. Etnokultūrinės tematikos vaikų vasaros poilsio stovyklų stebėsena ir plėtra. 2. Folkloro audiovizualinių archyvų statusas, tokio pobūdžio archyvams skirto naujo įstatymo inicijavimas. 3. Lietuvos kultūros tarybos politika etninės kultūros atžvilgiu (skirtingų sričių finansavimo rezultatų pristatymas). 4. Etnokultūros srities darbuotojų poreikių nustatymas regionuose. 5. EKGT 2016–2018 m. strateginio veiklos plano projektas ir „Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016–2022 metų programa“.

Nutarta: 1. Inicijuoti naują tyrimą, siekiant surinkti pastarųjų metų duomenis apie etnokultūrinio pobūdžio vaikų vasaros poilsio stovyklas. 2. Inicijuoti forumą dėl audiovizualiniams archyvams skirto įstatymo poreikio. 3. Pritarti rašto, skirto Lietuvos kultūros tarybai, projektui. 4. Sudaryti darbo grupę iš EKGT ir Lietuvos liaudies kultūros centro narių, kuri parengtų ir išplatintų klausimyną apie etninės kultūros srities specialistų rengimą Lietuvos aukštosiose mokyklose. 5.1. Pritarti EKGT 2016–2018 m. strateginio veiklos plano projektui, galutinę redakciją suderinant elektroniniu būdu. 5.2. Pritarti „Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016–2022 metų programos“ parengimui.

Šeštasis EKGT posėdis įvyko 2015 m. birželio 9 d. Posėdyje dalyvavo 13 EKGT narių ir svečias Rūta Čėsnienė (Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjungos pirmininkė).

Svarstyta: 1. Lietuvos kultūros tarybos konkursinio finansavimo rezultatai ir projektų vertinimo problematika. 2. Etninės kultūros ugdymo teisinė padėtis bendrojo lavinimo mokyklų formaliajame ir neformaliajame ugdyme. 3. Bendro EKGT ir regioninių tarybų posėdžio organizavimas. 4. Konferencijos „Etninė kultūra šiuolaikinių formų fone“ surengimas rugsėjo mėn. Panemunėje. 5. Renginiai, skirti EKGT įkūrimo 15 metų sukakčiai paminėti. 6. Aplinkos apsaugos ministerijos organizuojamas Etnografinio regiono kraštovaizdžio konkursas (pristatė V. Bezaras).

Nutarta: 1.1. Apsvarstyti Lietuvos kultūros tarybos konkursinio finansavimo rezultatus regioninių tarybų posėdžiuose, atlikti etninės kultūros projektų konkursinio finansavimo stebėseną, kokybinius vertinimus ir pateikti išvadas. 1.2. Paraginti etninės kultūros specialistus iš visų regionų 76 aktyviai dalyvauti Lietuvos kultūros tarybos skelbiamuose projektų vertinimo ekspertų atrankos konkursuose. 1.3. Priminti Lietuvos kultūros tarybai, kad dar negautas atsakymas į EKGT 2015-05- 13 raštą Nr. S-214 „Dėl etninės kultūros projektų finansavimo ir atitikties Lietuvos kultūros tarybai keliamiems reikalavimams“. 1.4. Lietuvos kultūros tarybai pateikti siūlymus dėl etninės kultūros projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų tobulinimo bei siūlyti numatyti lėšas LR Seimo patvirtintiems atmintiniems metams skirtų projektų įgyvendinimui. 2. Parengti raštą „Dėl 2015– 2016 ir 2017–2018 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų“, jį elektroniniu būdu suderinti su EKGT nariais ir pateikti Švietimo ir mokslo ministrei A. Pitrėnienei bei LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui. 3. Surengti EKGT ir regioninių tarybų bendrą posėdį 2015 m. rugsėjo 23 d. Panemunės pilyje (Jurbarko r.), skirtą paminėti EKGT 15 m. sukaktį. 4. Surengti konferenciją „Etninė kultūra šiuolaikinių formų fone“ su Vilniaus dailės akademija 2015 m. rugsėjo 23 d. Panemunės pilyje kartu su EKGT ir regioninių tarybų bendru posėdžiu. 5.1. Pagrindinį oficialų renginį – konferenciją, skirtą EKGT įkūrimo 15 metų sukakčiai paminėti, surengti 2015 m. lapkričio mėn. 5.2. Konferencijos, skirtos EKGT įkūrimo 15 metų sukakčiai paminėti, metu pristatyti naują žurnalo „Etninė kultūra“ numerį.

Septintasis EKGT posėdis įvyko 2015 m. rugsėjo 15 d. Posėdyje dalyvavo 12 EKGT narių ir svečias Gintaras Songaila (Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo direktorius).

Svarstyta: 1. Tautinio paveldo produktų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr. X-1207. 2. Etninės kultūros sklaidos galimybės žiniasklaidoje. 3. Etnografinių regionų metų baigiamojo renginio (2015 m. lapkričio mėn.) prezidentūroje programos projektas. 4. Bendro išplėstinio Tarybos ir regioninių tarybų posėdžio darbotvarkės sudarymas ir tvirtinimas. 5. Tarptautinės konferencijos „Regioniniai muzikinio folkloro tyrimai“ programos projektas. 6. Etninės kultūros plėtros programos projekto rengimas.

Nutarta: 1. Pateikti Seimui siūlymus dėl Tautinio paveldo produktų įstatymo naujos redakcijos projekto Nr. X-1207 tobulinimo. 2. 1. Inicijuoti regionų kultūrinių leidinių parodas šalies bibliotekose. 2.2. Pritarti Spaudos, radijo ir televizijos fondo įstatų pataisoms dėl užsienio lietuvių žiniasklaidos finansavimo; 2.3. Skatinti regionines tarybas bendradarbiauti su vietos žiniasklaida siekiant sklaidos etninės kultūros srityje ir informuoti apie Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo galimybes tokių leidinių finansavimui. 3. Koreguoti Etnografinių regionų metų baigiamojo renginio (2015 m. lapkričio mėn.) programą. 4. Patvirtinti sudarytą bendro išplėstinio EKGT ir regioninių tarybų posėdžio darbotvarkę. 5. Pritarti tarptautinės konferencijos „Regioniniai muzikinio folkloro tyrimai“ programos projektui. 6. Pritarti siūlymui EKGT inicijuoti naują Etninės kultūros plėtros programos projekto rengimą.

Aštuntasis EKGT posėdis įvyko 2015 m. spalio 13 d. Posėdyje dalyvavo 13 EKGT narių ir svečiai – Gintautas Zabiela (Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas), Juozas Markauskas (Baltijos audiovizualinių archyvų tarybos viceprezidentas) ir Marina Statkutė-Mitiukėvič (Lydos lietuvių bendruomenės pirmininkė).

Svarstyta: 1. Piliakalnių metų programos rengimas. 2. Siūlymai dėl Tautinio paveldo produktų įstatymo pakeitimo projekto Nr. X-1207 tobulinimo. 3. Bendradarbiavimas su UNESCO nacionaline komisija ir kitomis institucijomis dėl audiovizualinių archyvų įstatymo projekto inicijavimo. 4. Bendro išplėstinio EKGT ir regioninių tarybų posėdžio nutarimų įgyvendinimas. 5. Kiti klausimai: 5.1. Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo projekto tobulinimas; 5.2. Etnografinių regionų metų baigiamasis renginys; 5.3. Lydos lietuvių bendruomenės kvietimas spalio 25 d. dalyvauti Lietuvių sekmadieninės mokyklos naujų mokslo metų atidarymo šventėje; 5.4. Tarptautinės konferencijos „Regioniniai muzikinio folkloro tyrimai“ programos pristatymas.

Nutarta: 1. Kartu su Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu siūlyti bendras priemones Piliakalnių metų programai. 2. Pateikti EKGT siūlymus (raštas 2015-09-22 Nr. S-272) LR Seimo Kaimo reikalų komitetui, juos išsamiau paaiškinti dalyvaujant EKGT atstovams Kaimo reikalų komiteto posėdyje. 3. 1. Kreiptis į LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetą dėl audiovizualinių archyvų įstatymo rengimo inicijavimo; 3. 2. Siūlyti LR Seimo Švietimo, mokslo ir 77 kultūros komitetui iš suinteresuotų institucijų atstovų sudaryti darbo grupę įstatymo projektui parengti. 4. Siūlyti Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatyme įtvirtinti Aukštaitijos, Dzūkijos, Suvalkijos, Mažosios Lietuvos ir Žemaitijos etnografinių regionų pavadinimus. 5. 1. EKGT nariams elektroniniu paštu išsiųsti Kultūros ministerijos sudarytos darbo grupės parengtą Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo pakeitimo projektą pasiūlymams ir pastaboms teikti; 5. 2. Sudaryti darbo grupę dėl Etnografinių regionų metų baigiamojo renginio organizavimo.

Devintasis EKGT posėdis įvyko 2015 m. lapkričio 10 d. Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje. Posėdyje dalyvavo 12 EKGT narių ir EKGT vyriausieji specialistai - Dalia Urbanavičienė ir vyresnioji specialistė Jolita Eidikonienė.

Svarstyta: 1. Etninės kultūros prioritetai 2016 m. 2. EKGT 2016 m. kalendorinio darbo plano projektas. 3. Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016-2022 m. programos projektas. 4. Siūlymai dėl Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo tobulinimo. 5.Kiti klausimai.

Nutarta: 1. Įpareigoti EKGT narius siūlymus dėl 2016 m. etninės kultūros prioritetų pateikti paštu EKGT sekretoriatui iki 2015 m. lapkričio mėn. 20 d. 2. Įpareigoti EKGT narius siūlymus dėl EKGT 2016 m. kalendorinio veiklos plano projekto tobulinimo elektroniniu paštu pateikti iki 2015 m. lapkričio mėn. 20 d. 3.1. Patvirtinti Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016-2022 m. programą; 3.2. Parengti papildomus dokumentus dėl programos Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016-2022 m. įgyvendinimo. 4. Išnagrinėti KM parengtą Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo projektą, jį palyginant su Seime registruotu Etninės kultūros globos tarybos nuostatų pakeitimo projektu Nr. XIIP-584(2) bei Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo Nr. VIII-1328 5 straipsnio pakeitimo, 8 straipsnio papildymo ir Įstatymo papildymo 6(1) straipsniu įstatymo projektu Nr. XIIP-585(20), kitame posėdyje priimti sprendimą. 5. Skleisti informaciją dėl tarptautinės konferencijos „Regioniniai muzikinio folkloro tyrimai“, Etnografinių regionų metų baigiamojo ir EKGT 15 metų sukakties renginių.

Dešimtasis EKGT posėdis įvyko 2015 m. gruodžio 15 d. Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje. Posėdyje dalyvavo 8 EKGT nariai.

Svarstyta: 1. Etninės kultūros plėtros prioritetų 2016 metais patvirtinimas. 2. EKGT 2016 m. kalendorinio veiklos plano patvirtinimas. 3. Kiti klausimai.

Nutarta: 1. Patvirtinti etninės kultūros plėtros 2016 metais prioritetų sąrašą: 1) Etninės kultūros veiklos skatinimas bendruomenėse, jų vaidmens ir įtakos, saugant regioninį savitumą, vertybių suvokimo visuomenėje stiprinimas; 2) Etninės kultūros ugdymo programų tobulinimas ir jų taikymas ikimokyklinių ir mokyklinių įstaigų ugdymo procese, siekiant aktyviau įtraukti šeimos narius; 3) Etninės kultūros specialistų rengimo ir kvalifikacijos kėlimo užtikrinimas ir tobulinimas. 4) Lietuvių etninės kultūros raiškos skatinimas etninėse lietuvių žemėse ir lietuvių bendruomenėse užsienio šalyse; 5) Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos stiprinimas tobulinant teisinę bazę. 2. Pritarti EKGT 2016 m. veiklos planui bendru sutarimu. 3. Įtraukti klausimo dėl Sūduvos pavadinimo svarstymą į artimiausių EKGT posėdžių darbotvarkę.

X