Tarybos posėdžiai

2016 metų Tarybos posėdžiai

Pirmasis EKGT posėdis vyko 2016 m. sausio 12 d. Vilniuje. Posėdyje dalyvavo 17 Tarybos narių ir EKGT sekretoriato vyriausioji specialistė Dalia Urbanavičienė.

Svarstyta: 1. Seminarų ciklo „Etninė kultūra bendruomenių gyvenime: tradicijos ir šiandiena“ etnografiniuose regionuose įgyvendinimas. 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės siūlymas Lietuvą suskirstyti į du regionus. 3. Tradicinių amatininkų veiklos perspektyvos (tyrimą pristatė ASU prof. dr. Astrida Miceikienė). 4. 2018-ųjų metų paskelbimo Tautinio drabužio metais inicijavimas. 5. Konferencijos - forumo istorinių vietovardžių išsaugojimo tema surengimas. 6. Kiti klausimai. Tarybos 2016 - 2018 metų strateginis veiklos planas. 

Nutarta: 1. Organizuoti seminarus „Etninė kultūra bendruomenių gyvenime– tradicijos ir šiandiena“ etnografiniuose regionuose, suderinus su Žemės ūkio ministerija ir Lietuvos liaudies kultūros centru. 2. Kreiptis į Vidaus reikalų ministeriją prašant pateikti papildomą informaciją apie parengtą naują dviejų regionų suformavimo projektą. 3.1. EKGT vardu inicijuoti tradicinių amatų mokymo specialistų akreditavimo tvarkos sukūrimą. 3.2. Kreiptis į Švietimo ir mokslo ministeriją, kad moksleivių tradicinių amatų ugdymas būtų vienas iš ugdymo prioritetų. 3.3. Kreiptis į Ūkio ministeriją, siūlant kad prioritetiškai būtų plėtojamas suaugusiųjų ir jaunimo tradicinių amatų mokymas, kartu suteikiant ir vadybos žinias. 4. Siūlyti LR Seimui 2018-uosius metus paskelbti Tautinio drabužio metais. 5. 1. 2016 m. kovo 9 d. surengti konferenciją - forumą dėl istorinių vietovardžių išsaugojimo LR Seime. 5. 2. Parengti rezoliucijos projektą dėl istorinių vietovardžių išsaugojimo. 6. Pritarti Tarybos 2016 - 2018 metų strateginiam veiklos planui bendru sutarimu.

Antrasis EKGT posėdis įvyko 2016 m. vasario 9 d. Vilniuje. Posėdyje dalyvavo 12 Tarybos narių.

Svarstyta: 1. Etninės kultūros priemonės Piliakalnių metų programoje. 2. Vėlinių šventinės dienos statuso įtvirtinimo galimybės. 3. Miestų vietos bendruomenių veiklos etninės kultūros srityje. 4. Kiti klausimai.

Nutarta: 1. 1. Organizuoti istorikų, kultūros ir bendruomenių atstovų diskusiją – apvalų stalą dėl piliakalnių įtraukimo į etnokultūrinę veiklą ir turizmą. 1.2. Surengti seminarų ciklą regionų bendruomenėms dėl piliakalnių pritaikymo šiandieninei etnokultūrinei veiklai. 2. Pritarti praėjusios kadencijos LR Seimo siūlymui dėl švenčių dienos statuso suteikimo Vėlinėms ir bendradarbiauti su šį siūlymą registravusiais Seimo nariais. 3. Siūlyti miestų vietos bendruomenėms diskusiją, kaip būtų galima suaktyvinti kalendorinių ir kitų tradicinių švenčių šventimą.

Trečiasis EKGT posėdis įvyko 2016 m. kovo 8 d. Vilniuje. Dalyvavo 11 Tarybos narių, vyriausioji specialistė Dalia Urbanavičienė ir svečias dr. Žilvytis Šaknys (Lietuvos istorijos institutas vyresnysis mokslo darbuotojas).

Svarstyta: 1. Etnologo prof. Vaclovo Miliaus 90 m. paminėjimo ir konferencijos organizavimo galimybės. 2. Žemaitijos ir Aukštaitijos etninės kultūros globos tarybų sudėtis. 3. Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016 metų programos įgyvendinimas. 4. Etnografinių regionų metų žinių sklaidos problematika informacinėje erdvėje. 5. Kiti klausimai.

Nutarta: 1. 1. Pritarti Skuodo r. savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos iniciatyvai organizuoti renginių ciklą „Išgirskime istoriją, kuri byloja mums“, skirtą įamžinti ir 59 pagerbti iškilaus Lietuvos mokslininko, etnologijos profesoriaus Vaclovo Miliaus atminimą minint jo 90-ąsias gimimo metines; 1. 2. Talkinti organizuojant šių renginių ciklą su Skuodo r. savivaldybės R. Granausko viešąja biblioteka, bendradarbiaujant su Lietuvos nacionaliniu muziejumi ir Lietuvos istorijos institutu. 2. Pakeisti Etninės kultūros globos tarybos 2015 m. balandžio 14 d. nutarimą Nr. TN-4 „Dėl Regioninių etninės kultūros globos tarybų sudėties patvirtinimo“ ir įrašyti vietoj žodžių „Violeta Balčiūnienė“ (Aukštaitijos regioninė etninės kultūros globos taryba) žodžius „Regina Mikštaitė-Čičiurkienė“, vietoj žodžių „Ieva Gembutienė“ (Žemaitijos regioninė etninės kultūros globos taryba) žodžius „Sigutė Viluckytė“. 3.1. Bendru sutarimu patvirtinti Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016–2022 metų programos įgyvendinimo tvarkos aprašą. 3.2. Bendru sutarimu patvirtinti Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016–2022 metų programos koordinavimo tarybos nuostatus. 3. 3. Patvirtinti programos koordinavimo tarybą: pirmininkas Virginijus Jocys, nariai – Tojana Račiūnaitė, Emilija Bugailiškienė, Rasa Paukštytė-Šaknienė ir Algirdas Sakalauskas. 4. 1. Tyrimo išvadą paskelbti Tarybos tinklalapyje ir paviešinti žiniasklaidoje. 4.2. Pasinaudojant tyrimo išvadomis, raginti tradicinę kultūrą pristatančius renginių organizatorius, renginius viešinti ir kūrybingai pristatyti aktyviai išnaudojant žiniasklaidos priemones: regioninę spaudą, savivaldybių, visuomeninių organizacijų el. svetaines, socialinius tinklus, regioninę ir respublikinę televiziją ir radiją. 5. 1. Įpareigoti V. Jocį, N. Balčiūnienę, R. Paukštytę-Šaknienę, J. Vaiškūną, D. Urbanavičienę ir O. Drobelienę parengti Tarybos raštą su pastabomis dėl TV3 projekto tautinių šokių šventės „Kadagys“. 5.2. Bendradarbiauti su Lietuvos televizijomis ir teikti ekspertines išvadas dėl rengiamų programų etninės kultūros srityje.

Ketvirtasis EKGT posėdis įvyko 2016 m. balandžio 12 d. Vilniuje. Dalyvavo 11 Tarybos narių.

Svarstyta: 1. Etninės kultūros plėtros valstybinės programos 2016-2025 m. naujo etapo rengimas ir forumo - konferencijos šiai temai aptarti organizavimas. 2. Konkurso 2015 metais geriausiai etnokultūrines tradicijas puoselėjusių etnografinio regiono seniūnijų finalo organizavimas. 3. Konkursas „Etninės kultūros plėtra kaimo turizme“. 4. Kiti klausimai.

Nutarta: 1.1. Rugsėjo mėnesį surengti forumą – konferenciją etninės kultūros valstybinės globos klausimais. 1.2. Pasirengti konferencijai – forumui sudarant darbo grupę. 1.3. Kitam posėdžiui parengti etninės kultūros pagrindinius strateginius tikslus ir uždavinius ir tartis su partijomis dėl jų įgyvendinimo. 2. 1. Konkurso nugalėtojus pagerbti sostinėje. 2.2. Konkurso nuostatuose numatyti didesnių seniūnijų ir mažesnių seniūnijų vertinimo kriterijus. 2.3. Konkursą organizuoti kas antri metai. 3. Kartu su kaimo turizmo asociacija organizuoti konkursą „Etnokultūriškiausia kaimo turizmo sodyba“. 4. Tarybos nariai teikia ekspertų kandidatus Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016–2022 metų programos įgyvendinimui iki 2016 m. gegužės 9 d.

Penktasis EKGT posėdis įvyko 2016 m. gegužės 10 d. Dalyvavo 11 Tarybos narių ir svečiai dr. Violeta Meiliūnaitė (Lietuvių kalbos instituto direktoriaus pavaduotoja mokslo reikalams, Tarmių archyvo vadovė) ir dr. Albina Auksoriūtė (Lietuvių kalbos instituto Terminologijos centro vadovė).

Svarstyta: Dzūkijos, Mažosios Lietuvos ir Žemaitijos regioninių etninės kultūros globos tarybų sudėties pakeitimo patvirtinimas. 2. Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo 60 pakeitimo projektas. 3. Lietuvių kalbos institutui nacionalinio statuso suteikimas. 4. Etninės kultūros plėtros gairės. 5. Kiti klausimai.

Nutarta: 1. Pakeisti Etninės kultūros globos tarybos 2015 m. balandžio 14 d. nutarimą Nr. TN-4 „Dėl Regioninių etninės kultūros globos tarybų sudėties patvirtinimo“ ir narę Martą Šliumpienę (Dzūkijos (Dainavos) regioninė etninės kultūros globos taryba) pakeisti nare Greta Jonkute, narę Birutę Gedminaitę (Žemaitijos regioninė etninės kultūros globos taryba) pakeisti nare Aida Liutikiene, papildyti Mažosios Lietuvos regioninės etninės kultūros globos tarybos sudėtį nauju nariu Edmondu Mažrimu. 2.Išsamesnį klausimo svarstymą atidėti birželio mėn. posėdžiui. 3. Siūlyti LR Seimui suteikti Lietuvių kalbos institutui nacionalinio instituto statusą. 4. Supažindinti plačiąją visuomenę su pagrindinėmis etninės kultūros gairėmis.

Šeštasis EKGT posėdis įvyko 2016 m. birželio 14 d. Vilniuje. Dalyvavo 14 Tarybos narių ir svečiai Žygintas Pečiulis (LRT tarybos pirmininkas), Rimvydas Paleckis (LRT generalinio direktoriaus pavaduotojas) ir Ramunė Vėliuviėnė (grafikė).

Svarstyta: 1. Aukštaitijos, Žemaitijos ir Dzūkijos (Dainavos) etninės kultūros globos tarybų sudėties patvirtinimas. 2. Tautinio kostiumo metų veiksmų programa. 3. Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo pakeitimo projektas. 4. Etninės kultūros sklaida LRT. 5. Kiti klausimai.

Nutarta: Pakeisti Etninės kultūros globos tarybos 2015 m. balandžio 14 d. nutarimą Nr. TN-4 „Dėl Regioninių etninės kultūros globos tarybų sudėties patvirtinimo“ ir Aukštaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos narę Liuciją Bertulienę pakeisti nare Erika Šivickaite, Dzūkijos (Dainavos) regioninės etninės kultūros globos tarybos narę Almą Purvinytę pakeisti nare Jurgita Osinskiene, Žemaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos narę Aušrą Brijūnienę pakeisti nare Birute Poškiene. 2. Dalyvauti Tautinio kostiumo metų veiksmų programos įgyvendinime. 3. Kreiptis į Kultūros ministeriją prašant pateikti argumentus dėl naujo įstatymo projekto rengimo būtinumo ir informacijos apie jo turinį. 4. 1. Iš anksto pateikti LRT generalinio direktoriaus pavaduotojui Rimvydui Paleckiui ir laidų rengėjams informaciją apie etninei kultūrai svarbius renginius ir reiškinius. 4.2. Oficialiai pateikti rekomendacijas LRT dėl etninės kultūros laidų rengimo bei susitikti su laidų rengėjais. 4.3. Tęsti bendradarbiavimą su LTR taryba ir LRT etninės kultūros sklaidos klausimais. 5. Organizuoti ir dalyvauti renginiuose, skirtuose Norberto Vėliaus atminimui, paminėti ir įamžinti.

Septintasis EKGT posėdis įvyko 2016 m. rugsėjo 13 d. Vilniuje. Dalyvavo 14 Tarybos narių.

Svarstyta: 1. Tautinio kostiumo metų veiksmų plano 2017 m. įgyvendinimas. 2. Tautinio kostiumo metų renginių gido sudarymas. 3. Piliakalnių metų minėjimo 2017 metais įgyvendinimo planas. 4. Išplėstinis EKGT ir regioninių tarybų posėdis. 5. Kiti klausimai.

Nutarta: 1. Įgyvendinti Tautinio kostiumo metų 2017 m. veiksmų planą pagal savo veiklos sritis. 2. Bendradarbiaujant su Kultūros ministerija ir LLKC rengiant Tautinio kostiumo metų renginių gidą. 3. Įgyvendinti Piliakalnių metų minėjimo 2017 m. veiksmų planą pagal savo veiklos sritis. 4. Išplėstinis EKGT ir regioninių tarybų posėdis vyks Šilutėje H. Šojaus dvare 2016 m. rugsėjo 29 d. 5. Kreiptis į bibliotekas siūlant formuoti teminius fondus iš knygų ir elektroninių leidinių, parengtų ir išleistų vietos bendruomenių, draugijų, kitų leidėjų, pristatančių rajonų ar etnografinių regionų istoriją ir etnokultūrą. 61

Aštuntasis EKGT posėdis įvyko 2016 m. spalio 11 d. Vilniuje. Dalyvavo 13 Tarybos narių.

Svarstyta: 1. Lietuvos šimtmečio metų veiksmų planas 2018 m. 2. Atmintinų metų skelbimas ir veiksmų planų sudarymas. 3. Etninės kultūros srities atstovavimas Lietuvos kultūros taryboje. 4. Etninės kultūros globos tarybos narių ir kviestinių ekspertų darbo apmokėjimo tvarkos patvirtinimas. 5. Kiti klausimai.

Nutarta: 1.1. Siūlyti į Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos įgyvendinimo koordinavimo komisiją įtraukti Etninės kultūros globos tarybos atstovą. 1.2. Gyvenamųjų vietovių vardų (istorinių vietovardžių) išsaugojimo galimybių klausimą įtraukti į Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programą. 2. 1. Siūlyti LR Seimui riboti skelbiamų metų temų skaičių. 2. 2. Numatyti LR Vyriausybei paskelbtų metų tikslinį finansavimą. 3. Teikti LR Seimui Lietuvos kultūros tarybos įstatymo 8 straipsnio 3 punkto papildymo projektą dėl Etninės kultūros globos tarybos teisės Kultūros ministerijai deleguoti 2 rinkėjus. 4. Patvirtinti Etninės kultūros globos tarybos narių ir kviestinių ekspertų darbo apmokėjimo tvarką.

Devintasis EKGT posėdis įvyko 2016 m. lapkričio 8 d. Vilniuje. Dalyvavo 10 Tarybos narių ir svečiai - Violeta Reipaitė (Lietuvos liaudies buities muziejaus direktorė) ir Eligijus Juvencijus Morkūnas (Lietuvos liaudies buities muziejaus direktorės pavaduotojas)

Svarstyta: 1. Žemaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos sudėties pakeitimo patvirtinimas. 2. Lietuvos liaudies buities muziejaus statusas. 3. 2017 metų etninės kultūros plėtros prioritetų nustatymas. 4. Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016–2022 m. programos įgyvendinimo 2017 m. temos.

Nutarta: 1. Pakeisti Etninės kultūros globos tarybos 2015 m. balandžio 14 d. nutarimą Nr. TN-4 „Dėl Regioninių etninės kultūros globos tarybų sudėties patvirtinimo“ ir narę Rasą Čiutienę (Žemaitijos regioninė etninės kultūros globos taryba) pakeisti nare Marija Staponkute. 2. Siūlyti Lietuvos liaudies buities muziejui suteikti nacionalinio muziejaus statusą. 3. Iki 2016 m. gruodžio 13 d. teikti siūlymus dėl 2017 m. etninės kultūros plėtros prioritetų sąrašo. 4. Iki 2016 m. gruodžio 13 d. teikti siūlymus dėl Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016–2022 m. programos įgyvendinimo 2017 m. temų.

Dešimtasis EKGT posėdis įvyko 2016 m. gruodžio 13 d. Vilniuje. Dalyvavo 10 Tarybos narių ir svečiai – Teresė Jurkuvienė (Lietuvos nacionalinio kultūros centro Tautodailės poskyrio vadovė), Vida Šatkauskienė (LNKC direktoriaus pavaduotoja, Etninės kultūros skyriaus vedėja), Rimantas Astrauskas (LMTA docentas), Zenonas Ripinskis (ŠU „Saulės“ ansamblio vadybininkas).

Svarstyta: 1. IOV (Tarptautinės liaudies meno organizacijos) veikla nematerialaus kultūros paveldo apsaugos srityje ir galimas bendradarbiavimas su EKGT. 2. 2017 metų etninės kultūros plėtros prioritetų nustatymas. 3. EKGT 2017 m. kalendorinio veiklos plano projektas. 4. EKGT rengiamos Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016–2022 m. programos įgyvendinimo 2017 m. temos. 5. EKGT nuomonės apie viešoje erdvėje politikų paskelbtas naujas iniciatyvas populiarinti tautinį kostiumą. 6. Kiti klausimai: 6. 1. EKGT organizuojamas Vietos bendruomenių metų baigiamasis renginys ir įžanginis Tautinio kostiumo metų renginys-seminaras „Iš ko verpsim, ausim, kuom pasirėdysim....“ Rumšiškėse. 6. 62 2. Informacija apie 2016-12-08 Raudondvaryje įvykusį renginį „Tautinis paveldas Lietuvoje – iššūkiai ir perspektyvos“.

Nutarta: 1.1. Parengti medžiagą apie IOV veiklą sklaidai Lietuvoje ir platinti ją per EKGT. 1. 2. Paraginti festivalių Lietuvoje organizatorius dalyvauti IOV veikloje. 1. 3. Parengti EKGT veiklos pristatymą IOV organizacijai. 2. Patvirtinti 2017 metų etninės kultūros plėtros prioritetus pagal šią redakciją: 1) Ugdyti pagarbą tautiniam kostiumui, skatinti tradicinės dėvėsenos pažinimą ir sklaidą; 2) Skatinti įvairias etnokultūrinės veiklos būdus, padedančius pažinti piliakalnių istorinę ir kultūrinę reikšmę, stiprinant lietuvišką tapatybę; 3) Plėtoti etnokultūrinį ugdymą visose švietimo įstaigose, skatinti etninės kultūros specialistų aukštosiose mokyklose rengimą, užtikrinant su etnine kultūra susijusių mokslo sričių išlikimą; 4) Aktyviau remti lietuvių etninės kultūros raišką etninėse lietuvių žemėse ir lietuvių bendruomenėse užsienio šalyse, užtikrinant artimesnius ryšius su Lietuva; 5) Skatinti etnografinių regionų savitumo išsaugojimą ir šių regionų administracinio statuso įtvirtinimą. 3. 1. Rengti EKGT informacinio leidinio „Etninė kultūra“ elektroninę versiją. 3. 2. Iš esmės pritarti 2017 m. EKGT kalendorinio veiklos plano projektui, užbaigti jo redagavimą atsižvelgiant į el. paštu atsiųstas EKGT narių pastabas. 4. Patvirtinti Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016–2022 m. programos įgyvendinimo 2017 m. temas: 1) Analizuoti etninės kultūros plėtros bei integravimo į bendrąją kultūros politiką Lietuvoje situaciją; 2) Nagrinėti etnografinių regionų savitumo išsaugojimo problemas ir plėtros galimybes; 3) Atlikti etninės kultūros ugdymo specialistų poreikio ir rengimo analizę; 4) Analizuoti nematerialaus etnokultūrinio paveldo valstybinės globos situaciją; 5) Tirti etninės kultūros būklę bendruomenėse Lietuvoje ir lietuvių etninėse žemėse bei kitose užsienio šalyse. 5. 1. Teigiamai vertinti R. Karbauskio iniciatyvą padovanoti ikimokyklinio amžiaus vaikams tautinius drabužius. 5. 2. Surengti etninės kultūros specialistų pasitarimą dėl požiūrio į šią iniciatyvą ir siūlymams parengti. 5. 3. Siūlyti Seimo Kultūros komitetui surengti diskusijas ir aptarti, kokiomis priemonėmis įgyvendinti tautinio drabužio populiarinimą visuomenėje. 6. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 6.1. Dalyvauti Tautinio kostiumo metų renginyjediskusijoje 2016 m. gruodžio 14 d. ir Geriausiai tradicijas puoselėjusių etnografinių regionų seniūnijų konkurso laimėtojų pagerbime, skleisti informaciją apie jo rezultatus. 6.2. Teigiamai vertinti šį renginį ir skleisti apie jį informaciją.

X