Tarybos posėdžiai

2018 metų Tarybos posėdžiai

Pirmasis Tarybos posėdis vyko 2018 m. sausio 23 d. Vilniuje. Posėdyje dalyvavo 17 Tarybos narių ir svečiai – Robertas Šarknickas (Seimo narys, Laikinosios Etninės kultūros grupės pirmininkas), Valdas Voveris.

Svarstyra: 1. Tarybos narių ir Tarybos administracijos darbuotojų susipažinimas. 2. EKGT darbo reglamento keitimas. 3. EKGT 2018 metų veiklos planas. 4. Siūlymai tobulinti etninės kultūros konkursinį finansavimą per Lietuvos kultūros tarybą. 5. Nacionalinės J. Basanavičiaus premijos nuostatų suderinimas su Taryba. 6. Tarybos pirmininkės pavaduotojo rinkimas. 7. Etninės kultūros kaitos ir tęstinumo tyrimų 2016 – 2022 m. programos koordinacinės tarybos sudarymas. 8. S. Daukanto atmintinų metų programos rengimo grupės sudarymas.

Nutarta: 2. 1. Patvirtinti Tarybos darbo reglamento projektą, išskyrus V skyrių (Apklausa elektroniniu paštu); 2.2. Reglamento punktą dėl posėdžio valandos pakeisti nuo rugsėjo mėn., paankstinant posėdžio laiką. 2.3. Dėl Reglamento V skyriaus konsultuotis su teisininku; klausimą svarstyti kitame Tarybos posėdyje; 2.4. Į du Tarybos posėdžius per metus kviesti Tarybos specialistus regionams. 3.1. Pritarti Etninės kultūros globos tarybos 2018–2020 metų strateginiam veiklos planui. 3.2. Pritarti pagal pateiktas pastabas patobulintam Etninės kultūros globos tarybos 2018 metų veiklos plano projektui. 4. Sudaryti darbo grupę išvadų ir siūlymų rengimui dėl etninės kultūros konkursinio finansavimo per Lietuvos kultūros tarybą; į ją įtraukti Tarybos narius Mildą Ričkutę, Nijolę Balčiūnienę, Dalią Urbanavičienę, Joną Rudzinską. 5.1. Klausimui “Ar pritariate, kad Premijos nuostatuose būtų aiškiai įvardyta, kad Nacionalinė Jono Basanavičiaus premija pratęsia valstybinės Jono Basanavičiaus premijos tradicijas?“ pritarti bendru sutarimu; 5.2. Klausimui „Ar pritariate, kad ši premija asmeniui gali būti teikiama tik kartą, todėl valstybinės Jono Basanavičiaus premijos laureatai negali būti teikiami Nacionalinei Jono Basanavičiaus premijai gauti?“ pritarti bendru sutarimu; 5.3. Klausimui „Ar pritariate, kad Premijos laureatus išrenkanti komisija būtų steigiama Vyriausybės, kaip ir pati Premija, kaip yra ir pagal Nacionalinių kultūros ir meno premijų nuostatus?“ pritarti bendru sutarimu; 5.4. Klausimą „Ar pritariate, kad į šią komisiją narius siūlytų etninės kultūros srityje veikiančios nevyriausybinės organizacijos (3), kultūros institucijos (3) ir mokslo bei studijų institucijos (3), atsisakant 3-jų Jono Basanavičiaus premijos laureatų, kuriuos skiria kultūros ministras (kadangi Premijos laureatai gali būti pasiūlyti ir minėtų etninės kultūros srityje veikiančių organizacijų bei institucijų; be to, įvedant 3 narių kvotą Jono Basanavičiaus premijos laureatams yra mažinama minėtų organizacijų ir institucijų kvota – po 2)“ palikti atvirą. Šio klausimo analizę pavesti darbo grupei; 5.5. Klausimą „Ar pritariate, kad Premija būtų įteikiama kartu su kitomis Nacionalinėmis kultūros ir meno premijomis Lietuvos Nepriklausomybės dieną vasario 16-ąją?“ palikti atvirą. Šio klausimo analizę pavesti darbo grupei; 5.6. Klausimui „Ar pritariate, kad paraiškų Premijai gauti teikimo data išliktų tradicinė iki spalio 1 d., o ne iki rugsėjo 1 d.?” pritarti bendru sutarimu; 5.7. Klausimui „Ar pritariate, kad gali būti siūlomi kandidatai Premijai gauti už lietuvių etninės kultūros plėtrą, gyvenantys ne tik Lietuvoje, bet ir lietuvių bendruomenėse užsienyje?“ pritarti bendru sutarimu;  5.8. Klausimą „Ar pritariate, kad kandidatus Premijai gauti už lietuvių etninės kultūros plėtrą gali siūlyti tik Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys (o ne juridiniai ir fiziniai asmenys, registruoti ne tik Lietuvoje, bet ir kitose ES šalyse bei trečiosiose šalyse)?“ palikti atvirą. Šio klausimo analizę pavesti darbo grupei; 5.9. Nacionalinės J. Basanavičiaus premijos nuostatų derinimui sudaryti darbo grupę, į kurią įtraukti Dalią Urbanavičienę, Joną Rudzinską, Nijolę Balčiūnienę. 6. Klausimą nukelti į kitą posėdį. 7. Į Etninės kultūros kaitos ir tęstinumo tyrimų 2016 – 2022 m. programos koordinacinę tarybą įtraukti Dalią Urbanavičienę, Rasą Šaknienę, Virginijų Jocį, Loretą Sungailienę, Joną Rudzinską, Daivą Vyčinienę, Dalią Senvaitytę. 8. Sudaryti S. Daukanto atmintinų metų programos rengimo grupę, į ją įtraukiant Virginijų Jocį, Joną Rudzinską, Juozą Šorį ir Rasą Šaknienę.

2018 m. sausio 23 d. posėdžio pilnas protokolas >>>

Antrasis Tarybos posėdis vyko 2018 m. vasario 20 d. Vilniuje. Dalyvavo 17 Tarybos narių. Svečiai – Dangutė Kivilšienė (EKGT vyr. specialistė), Valdas Voveris (etninės kultūros ekspertas).

Svarstyta: 1. EKGT pirmininkės pavaduotojo rinkimai. 2. EKGT darbo reglamento tvirtinimas. 3. EKGT 2017 m. ataskaita. 4. EKGT nuolatinių darbo grupių sąrašo sudarymas. 5. Etninės kultūros plėtros valstybinės programos (toliau – Programa) rengimo inicijavimas. 6. Lietuvos kultūros tarybos skiriamas finansavimas etninės kultūros projektams. 7. Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos 2016–2022 m. programos (toliau – Programos) įgyvendinimo tvarkos aprašas.  8. Tautinio paveldo produktų skyriaus Žemės ūkio ministerijoje situacija.

Nutarta: 1. EKGT pirmininkės pavaduotoju paskirti Joną Rudzinską. 2. Patvirtinti Tarybos reglamentą, atsižvelgiant į pastabas. 3. EKGT 2017 m. ataskaitai iš esmės pritarti, įpareigojant EKGT administraciją pateikti galutinį ataskaitos variantą Tarybos nariams el. paštu. 4.1. Sudaryti šias EKGT nuolatinio darbo grupes: 1) Švietimo ir mokslo, 2) Nematerialaus kultūros paveldo, 3) Tautinio paveldo produktų, 4) Kultūrinio turizmo, 5) Regionų kultūros politikos, 6) Užsienio lietuvių tapatybės išsaugojimo, 7) Etnokultūrinio sąjūdžio, 8) Etninės kultūros sąvokų, 9) Etninės kultūros sklaidos. 4.2. EKGT nuolatinių darbo grupių pavadinimus patikslinti remiantis kiekvienos grupės sprendimu. 4.3. Įtraukti į EKGT nuolatines darbo grupes šiuos Tarybos narius: Švietimo ir mokslo – D. Vyčinienė, E. Sakadolskienė, D. Senvaitytė, R. Žarskienė, D. Urbanavičienė; Nematerialaus kultūros paveldo - O. Drobelienė, L. Petrošienė, L. Sungailienė, R. Žarskienė, V. Jocys, J. Šorys, R. Paukštytė-Šaknienė, M. Ričkutė, D. Urbanavičienė;  Tautinio paveldo produktų – Z. Mackevičienė, V. Reipaitė, V. Jocys, J. Rudzinskas, D. Urbanavičienė;  Kultūrinio turizmo - V. Griškevičienė, V. Reipaitė, D. Senvaitytė, V. Jocys, Z. Mackevičienė, D. Urbanavičienė;  Regionų kultūros politikos - V. Griškevičienė, Z. Mackevičienė, O. Drobelienė, R. Vasaitienė, V. Jocys, J. Rudzinskas, D. Urbanavičienė; Užsienio lietuvių tapatybės išsaugojimo – E. Sakadolskienė, K. Kuprytė, V. Jocys, N. Balčiūnienė, R. Paukštytė-Šaknienė, D. Urbanavičienė;  Etnokultūrinio sąjūdžio - M. Ričkutė, D. Vyčinienė, N. Balčiūnienė, D. Urbanavičienė;  Etninės kultūros sąvokų - L. Petrošienė, D. Senvaitytė, V. Jocys,  D. Urbanavičienė;  Etninės kultūros sklaidos – J. Rudzinskas, J. Šorys, D. Urbanavičienė. 4.4. Tarybos narių registraciją į darbo grupes pratęsti el. paštu. 4.5. Sudaryti galimybes nuolatinių darbo grupių darbą organizuoti naudojantis virtualiomis technologijomis. 5.1. Sudaryti laikinąją darbo grupę Etninės kultūros plėtros valstybinės programos rengimui. Į ją įtraukti D. Urbanavičienę, J. Rudzinską, V. Jocį ir V. Griškevičienę. 5. 2. Įpareigoti šią grupę parengti Programos koncepciją iki balandžio mėn. 6. Pritarti raštui „Dėl Lietuvos kultūros tarybos skiriamo finansavimo etninės kultūros projektams“, atsižvelgiant į pateiktas pastabas. 7. Patvirtinti Programos įgyvendinimo tvarkos aprašą. 8. Pritarti parengtam raštui „Dėl tautinio paveldo  produktų įstatymo įgyvendinimo užtikrinimo reorganizuojant Žemės ūkio ministerijos struktūrą“.

2018 m. vasario 20 d. posėdžio pilnas protokolas>>>

Trečiasis Tarybos posėdis įvyko 2018 m. kovo 13 d. Vilniuje. Dalyvavo 15 Tarybos narių ir svečiai – Valdas Voveris (etninės kultūros ekspertas), Vidmantas Daugirdas (LSTC), Donatas Burneika (LSTC).

Svarstyta: 1. Lituanistikos prioriteto užtikrinimas pagal Mokslo ir studijų įstatymą ir etnologijos studijų krypties grąžinimas į Studijų krypčių ir grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašą. 2. EKGT siūlymai sertifikuoti dalį Kaziuko mugės Vilniuje kaip tradicinę mugę. 3. Kultūros įvardijimas VRM parengtoje Lietuvos regioninės politikos „Baltojoje knygoje“. 4. Regioninių etninės kultūros globos tarybų (toliau – regioninės tarybos) bendrųjų nuostatų tobulinimas. 5. EKGT administracijos struktūros keitimas ir pareigybių skaičiaus padidinimas. 6. Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatų derinimas tarp EKGT ir Kultūros ministerijos. 7. Bendradarbiavimas su Lietuvos kultūros taryba. 8. Simono Daukanto gimimo 225-ųjų metinių minėjimo atmintinų metų programa.

Nutarta: 1.2. Pasiūlyti Seimo Švietimo ir mokslo komitetui bei Kultūros komitetui inicijuoti klaũsymus dėl lituanistikos prioriteto užtikrinimo ir etnologijos studijų krypties grąžinimo į Studijų krypčių ir grupių sąrašą, sukviesti galimus pranešėjus šiam renginiui. 1.2. Aptarti analizuojamus klausimus su Švietimo viceministru Gražvydu Kazakevičiumi. 2.1. Pavesti Tarybos Tautinio paveldo produktų darbo grupei išsamiau išnagrinėti dalies Kaziuko mugės sertifikavimo kaip tradicinės mugės klausimą ir pateikti išvadas Tarybai. 2.2. Parengti raštą Žemės ūkio ministerijai pateikiant siūlymą sertifikuoti dalį Kaziuko mugės Vilniuje. 3.1. Susitikti su Kultūros ministerijos atstove Jadvyga Lisevičiūte, siekiant išsiaiškinti KM teiktus siūlymus rengiant Lietuvos regioninės politikos „Baltąją knygą“. 3.2. Parengti raštą, adresuotą VRM ir Seimui dėl nepakankamo dėmesio etninei kultūrai ir apskritai kultūrai Lietuvos regioninės politikos „Baltojoje knygoje“. 3.3. Inicijuoti šiuo klausimu susitikimą su VRM viceministru Giedriumi Surpliu ir Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininku Povilu Urbšiu. 4.1. Pritarti Regioninių etninės kultūros globos tarybų bendrųjų nuostatų I-V skyrių pakeitimams atsižvelgiant į pastabas, o VI ir VII skyrių tvirtinimą atidėti kitam Tarybos posėdžiui, kai šie skyriai bus papildyti punktais iš regioninių tarybų darbo reglamento. 4.2. Pagaminti Tarybos ir regioninių tarybų narių pažymėjimus. 5.1. Pritarti esamo Tarybos vyriausiojo specialisto, atsakingo už informacinių technologijų priežiūrą, pareigybės keitimui kita pareigybe, kuriai bus priskiriamos specialiosios funkcijos (vyr. specialistas lituanistas posėdžiams, redagavimui, EKGT veiklos viešinimui,  Etninės kultūros tyrimų programos įgyvendinimo priežiūrai ir kt.). 5.2. Pritarti administracijos direktoriaus pareigybės įsteigimui. 5.3. Pritarti pareigybės, kuriai bus priskiriama užsienio lietuvių etninės kultūros globa, įsteigimui. 5.4. Kreiptis į Seimo valdybą dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus padidinimo.   6.1. Pritarti, atsižvelgiant į išsakytas pastabas, EKGT raštui dėl Premijos įteikimo pastovios datos ir vietos, adresuotam narius į EKGT delegavusioms institucijoms ir organizacijoms bei KM pasiūlytoms papildomoms institucijoms.  6.2. Kovo 27 d. surengti neeilinį Tarybos posėdį, skirtą Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatų derinimui su Kultūros ministerija. 6.3. Joną Vaiškūną įtraukti į Nacionalinės J. Basanavičiaus premijos nuostatų derinimo laikinąją darbo grupę. 7. Pavesti Tarybos Etninės kultūros sąvokų darbo grupei išgryninti sąvokas etninė kultūra ir mėgėjų menas. 8. Numatytiems renginiams pritarti.

2018 m. kovo 13 d. posėdžio pilnas protokolas >>>

Ketvirtasis Tarybos posėdis (neeilinis) įvyko 2018 m. kovo 27 d. Vilniuje. Dalyvavo 11 Tarybos narių ir svečiai - Kultūros viceministras Renaldas Augustinavičius, LR Kultūros ministerijos vyr. specialistė Irena Kezienė.

Svarstyta:1. Premijos įteikimo datos ir vietos nustatymas. 2. Premijos teikimas 2018 ir 2019 metais. 3. Premijos skyrimo komisijos sudarymo principai. 4. Premijos komisijos personalinės sudėties tvirtinimas Vyriausybės nutarimu. 5. Fizinių asmenų galimybės teikti kandidatus Premijai gauti. 6. Premijos nuostatų konkretūs pakeitimai.

Nutarta: 1.1. Siūlyti  Premiją teikti Vasario 16 d. Prezidentūroje, po to surengti laureato pagerbimo šventę Lietuvos nacionaliniame muziejuje. 1.2. Raštu atsiklausti Prezidentės, ar ji sutinka įteikti nacionalinę J. Basanavičiaus premiją 2019 m. Lietuvos valstybės atkūrimo dieną Prezidentūroje. 1.3. Raštu atsiklausti Lietuvos nacionalinio muziejaus, ar jis sutinka organizuoti Premijos laureato pagerbimo šventę po Premijos įteikimo. 2. 2018 m. lapkričio 23 d. paskelbti Premijos laureatą, o Premiją įteikti 2019 m. Vasario 16 d. Prezidentūroje. 3. Siūlyti, kad KM į Premijos skyrimo komisiją deleguotų 2 narius (J. Basanavičiaus premijos laureatus), Taryba – 7 narius (2 – kultūros institucijų, 2 – mokslo ir studijų institucijų, 3 - NVO atstovus). 4. Pritarti parengtai argumentacijai dėl Premijos komisijos personalinės sudėties tvirtinimo Vyriausybės nutarimu, atsižvelgiant į pateiktas pastabas. 5. Pritarti parengtai argumentacijai dėl teisės siūlyti kandidatus Premijai gauti suteikimo  juridiniams ir fiziniams asmenims. Nusiųsti Kultūros viceministrui R. Augustinavičiui siūlymus dėl Premijos nuostatų keitimo ir raštą “Dėl Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos komisijos sudėties tvirtinimo ir asmenų, teikiančių kandidatus Premijai gauti” iki kovo 30 d. 6. 1. Į KM ir Tarybos darbo grupę dėl Premijos nuostatų derinimo deleguoti D. Urbanavičienę, N. Balčiūnienę, J. Rudzinską. 6.2. Premijos nuostatų pakeitimus KM ir Tarybos darbo grupėje išgryninti iki balandžio 27 d., šiuos pakeitimus apsvarstyti gegužės 3 d. Tarybos posėdyje, o gegužės 10 d. nuostatus pateikti Vyriausybei derinimui.

2018 m. kovo 27 d. posėdžio pilnas protokolas >>>

Penktasis Tarybos posėdis įvyko 2018 m. balandžio 10 d. Vilniuje. Dalyvavo 12 Tarybos narių.

Svarstyta: 1. Regioninių etninės kultūros globos tarybų bendrieji nuostatai ir Regioninės etninės kultūros globos tarybos tipinis darbo reglamentas. 2. Regioninių tarybų naujų narių tvirtinimas. 3. Konferencijos „Folklorinio judėjimo ištakos ir reikšmė siekiant Lietuvos Nepriklausomybės bei dabartis“, skirtos folkloro ansamblių ir žygeivystės 50-mečiui, organizavimas. 4. Konferencijos, skirtos etnokultūrinio ugdymo klausimų aptarimui, surengimas Seime. 5. Lietuvos piliečių asmenvardžių rašyba. 6. Žvėryno gimnazijos parengta Etninės kultūros ugdymo samprata. 7. EKGT administracijos struktūros ir etatų sąrašo keitimas. 8. Regioninėms taryboms skiriamos EKGT lėšos. 9. S. Daukanto pagerbimui skirtos konferencijos organizavimas.

Nutarta: 1.1. Patvirtinti posėdžio metu suderintus Regioninių etninės kultūros globos tarybų bendruosius nuostatus. 1.2. Patvirtinti Regioninės etninės kultūros globos tarybos tipinį darbo reglamentą. 1.3. Išanalizuoti etninės kultūros eksperto vardo suteikimo klausimą kitame Tarybos posėdyje.  2.1. Patvirtinti šiuos Sūduvos (Suvalkijos) regioninės tarybos narius: Virginiją Armanavičienę, Dalią Venskienę, Birutę Kerušauskienę, Rimutę Gagienę. 2.2. Patvirtinti šiuos Dzūkijos (Dainavos) regioninės tarybos narius: Eglę Dambrauskienę, Irutę Eidukienę, Marių Galinį, Martą Šliumpienę, Dominyką Semionovę, Juozą Žitkauską. 3.1. Konferencijos pavadinimą formuluoti taip: „Etnokultūrinio judėjimo ištakos, raida ir reikšmė“. 3.2. Konferenciją skirti ne tik folkloro ansamblių ir žygeivystės 50-mečiui, bet ir Lietuvos atkūrimo 100-mečiui. 3.3. Pavesti EKGT Etnokultūrinio sąjūdžio darbo grupei parengti konferencijos organizavimo projektą. 3.4. Derinimą dėl salės pavesti N. Balčiūnienei. 4.1. Surengti konferenciją, skirtą etnokultūrinio ugdymo klausimų aptarimui, Seimo Europos informacijos centro salėje festivalio „Skamba skamba  kankliai“ metu. 4.2. Pavesti EKGT Švietimo ir mokslo darbo grupei parengti konferencijos koncepciją. 4.3. Derinimą dėl salės pavesti N. Balčiūnienei. 5. Išsiųsti Seimo Kultūros komitetui ir Seimo Švietimo ir mokslo komitetui EKGT raštą „Dėl LR piliečių asmenvardžių rašybos nelietuviškais rašmenimis“, pakartojant ankstesnio EKGT rašto turinį. 6.1. Pritarti Vilniaus miesto savivaldybės tarybai adresuotam raštui „Dėl Žvėryno gimnazijos parengtos Etninės kultūros ugdymo sampratos”, papildant jį pagal išsakytas pastabas.  6.2. Išsiųsti raštą Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nariams. 7. Pritarti EKGT administracijos struktūros ir etatų sąrašo keitimui. 8. Apibrėžti lėšų skyrimo regioninėms taryboms tvarką.  9. Siūlyti Seimui organizuoti bendrą konferenciją, skirtą S. Daukanto pagerbimui.

2018 m. balandžio 10 d. posėdžio pilnas protokolas >>>

Šeštasis Tarybos posėdis vyko 2018 m. gegužės 3 d. Vilniuje. Dalyvavo 13 Tarybos narių.

Svarstyta: 1. Nacionalinės J. Basanavičiaus premijos nuostatai. 2. Lietuvos kultūros tarybai teikiami siūlymai ir etninės kultūros sąvokos išaiškinimas. 3. Klaipėdos rajono pavadinimas. 4. Regioninių tarybų naujų narių tvirtinimas. 5. Tarpinstitucinio pasitarimo, skirto Kaziuko mugės dalies sertifikavimo klausimo aptarimui, organizavimas. 6. Konferencijos, skirtos etnokultūrinio ugdymo klausimų aptarimui, organizavimas gegužės 28 d.  Seime. 7. Etnografiškiausios kaimo turizmo sodybos konkurso organizavimas. 8. Tarybos logotipo tobulinimas. 9. Dalyvavimas Kultūros politikos pagrindų įstatymo rengime. 10. Etninės kultūros srities kuravimas Kultūros ministerijoje. 11. Tarybos administracijos struktūra.

Nutarta: 1.1. Pritarti Premijos nuostatų projektui su posėdyje priimtais pataisymais; 1.2. Parengti raštą Kultūros viceministrui pateikiant Tarybos nuomonę dėl Premijos nuostatų projekto. 2.1. Tęsti bendradarbiavimą su LKT; 2.2. Dalyvauti artimiausiame LKT posėdyje ir jame pateikti Tarybos siūlymus; 2.3. Susitikti su Kultūros ministre dėl etninei kultūrai skiriamos lėšų kvotos, kviečiant šiame susitikime dalyvauti ir LKT atstovus. 3.1. Pritarti Klaipėdos rajono pavadinimo išsaugojimui dabartinėje situacijoje; 3.2. Parengti raštą Klaipėdos rajono pavadinimo klausimą iškėlusiam Vidmantui Matučiui, išreiškiant Tarybos nuomonę.  4. Patvirtinti šiuos Aukštaitijos regioninės tarybos narius: Renata Budrienė, Vita Vitkauskienė. 5.1. Pritarti tarpinstitucinio pasitarimo, skirto Kaziuko mugės dalies sertifikavimo klausimo aptarimui, organizavimui; 5.2. Pasitarimo organizavimą pavesti EKGT Tautinio paveldo produktų darbo grupei. 6.1. Pritarti konferencijos organizavimo projektui; 6.2. Pasiūlyti skaityti pranešimą Nijolei Grivačiauskienei; 6.3. Pakviesti dalyvauti diskusijoje VU, ŠMM, UPC, Neformalaus švietimo centro,  Vilniaus kolegijos atstovus. 7. Įpareigoti EKGT Kultūrinio turizmo darbo grupę parengti Etnografiškiausios kaimo turizmo sodybos konkurso nuostatus. 8. Klausimą analizuoti kitame Tarybos posėdyje. 9. Kreiptis į Kultūros ministeriją dėl Tarybos atstovų dalyvavimo  darbo grupėje rengiančioje Kultūros politikos pagrindų įstatymą.  9. Kreiptis į Kultūros ministeriją dėl Tarybos atstovų dalyvavimo  darbo grupėje rengiančioje  Kultūros politikos pagrindų įstatymą.  10. Raštu kreiptis į Kultūros ministeriją ir susitikti su Kultūros ministre, siūlant įsteigti etninės kultūros tarybą Kultūros ministerijoje. 11. Pritarti Tarybos administracijos struktūros keitimui, greta Strateginio planavimo ir bendrųjų reikalų skyriaus suformuojant Etnografinių regionų skyrių.

2018 m. gegužės 3 d. posėdžio pilnas protokolas >>>

Septintasis Tarybos posėdis įvyko 2018 m. birželio 12 d. Vilniuje. Dalyvavo  14 Tarybos narių ir svečiai: Rita Virbalienė (LRS nario S.Tumėno padėjėja), Rasa Praninskienė (LRS nario S. Tumėno padėjėja).

Svarstyta: 1. EKGT deleguojamų Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos (toliau – Premija) komisijos narių preliminarus rinkimas. 2. Etninės kultūros finansavimas per LKT. 3. Tautinio paveldo produktų įstatymo keitimo projektas. 4. Darbo grupės valstybinės Etninės kultūros plėtros programos koncepcijos ir programos projekto parengimui sudarymas. 5. Regioninių tarybų naujų narių tvirtinimas. 6. Bendras regioninių tarybų posėdis. 7. Darbo grupės konferencijos „Etnokultūrinio judėjimo ištakos, raida ir reikšmė“ rengimui sudarymas. 8. Raštas Švietimo ir mokslo ministerijai dėl Etninės kultūros ugdymo sampratos. 9. S. Daukantui skirtos konferencijos organizavimas. 10. „Tautos namų“ sukūrimo idėjos likimas. 11. Tarybos atstovavimas Pasaulio lietuvių žaidynėse liepos 29 d. Kaune.

Nutarta: 1. Į Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos komisiją Tarybos vardu preliminariai deleguoti: NVO atstovus V. Tumėną, D. Urbanavičienę ir J. Skurdauskienę, kultūros įstaigų atstoves N. Sliužinskienę ir V. Šatkauskienę, mokslo ir studijų institucijų atstoves D. Vyčinienę ir D. Vaitkevičienę. 2.1. Parengti raštą LKT, siūlant išlaikyti atskirą etninės kultūros sritį ir sukurti atskirą nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimui ir tęstinumui skirtą programą; 2.2. Siūlomos atskiros nematerialaus kultūros paveldo programos pavadinimą išdiskutuoti elektroniniu paštu; 2.3. Siekti KRF lėšų skirstymo modelio tobulinimo inicijuojant KRF ir LKT reglamentuojančių įstatymų pakeitimus; 2.4. Kreiptis į Finansų ministeriją, prašant pateikti informaciją dėl KRF lėšų pastaraisiais ir artimiausiais metais. 3. Įpareigoti Tarybos tautinio paveldo produktų grupę (Z. Mackevičienė, V. Reipaitė, V. Jocys, J. Rudzinskas, D. Urbanavičienė) teikti siūlymus ŽŪM dėl tolesnės tautinio paveldo produktų sertifikavimo ir Tautinio paveldo produktų įstatymo tobulinimo. 4. Į valstybinės Etninės kultūros plėtros programos koncepcijos ir programos projekto rengimo darbo grupę įtraukti V. Griškevičienę,  J. Rudzinską, L. Sungailienę, V. Jocį, P. Kalnių ir D. Urbanavičienę. 5. Pakeisti Žemaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos narių sąrašą, į jos sudėtį įtraukiant Nomedą Jokubauskienę, Almą Slušnytę ir Irmą Žąsytienę. 6. 1. Bendrą regioninių tarybų posėdį surengti spalio pirmąją savaitę Kauno tautinės kultūros centre, pakviečiant Tarybos, regioninių tarybų atstovus bei Seimo narius ir į vaikų folkloro festivalį „Baltų raštai“. 6.2. Ieškoti galimybių apmokėti regioninių tarybų nariams kelionių į posėdžius išlaidas. 7. Į konferencijos „Etnokultūrinio judėjimo ištakos, raida ir reikšmė“ rengimo darbo grupę įtraukti N. Balčiūnienę, D. Senvaitytę, J. Šorį, D. Vyčinienę, L. Petrošienę, D. Urbanavičienę. 8. Parengti raštą Švietimo ir mokslo ministerijai, rekomenduojant patvirtinti Etninės kultūros ugdymo sampratą. 9. Įpareigoti laikinąją S. Daukanto konferencijos organizavimo darbo grupę (V. Jocį, J. Šorį ir R. Šaknienę) artimiausiu metu pateikti Tarybai preliminarią Seime vyksiančios konferencijos programą. 10. Inicijuoti, pradinės „Tautos namų“ sampratos išlaikymą. 11. Į Pasaulio lietuvių žaidynių atidarymo ceremoniją nuo Tarybos deleguoti J. Rudzinską, D. Senvaitytę, V. Jocį. 

2018 m. birželio 12 d. posėdžio pilnas protokolas >>> 

Aštuntasis Tarybos posėdis įvyko 2018 m. rugsėjo 18 d. Vilniuje. Dalyvavo 15 Tarybos narių ir svečiai: Ignas Rubikas (Lietuvos Respublikos Vyriausybė), Vytautas Tumėnas (Lietuvos istorijos institutas).

Svarstyta: 1. Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės 2019 m. 2. Kaziuko mugės rengėjo konkursas. 3. Valstybinės Etninės kultūros plėtros programos 2019–2027 m. (toliau – Programa) koncepcija. 4. EKGT regioninių tarybų naujų narių tvirtinimas. 5. Bendras EKGT ir EKGT regioninių tarybų posėdis Kaune spalio 5 d. 6. EKGT atstovavimas konferencijoje „Mūsų mokytojai – Daukantas ir Vydūnas“, kuri vyks 2018 m. spalio 12–13 dienomis Seime. 7. Siūlymas dėl atmintinų Tautodailės metų 2020-aisiais paskelbimo. 8. EKGT atstovavimas S. Daukantui dedikuotoje konferencijoje Seime. 9. Konferencija „Etnokultūrinio judėjimo ištakos, raida ir reikšmė“. 10. EKGT logotipo tobulinimas ar keitimas. 11. EKGT pozicija miškų kirtimo klausimu.

Nutarta: 1.1.Siekti, kad Gairėse būtų išskirtos dvi atskiros programos – etninės kultūros ir materialaus kultūros paveldo; 1.2. Siekti, kad etninės kultūros programai būtų skirtas ne mažesnis, o didesnis finansavimas, negu ankstesniais metais; 1.3. Siekti, kad Gairėse būtų nurodyti sričių programų projektų vertinimo prioritetai. 2.1. Aptarti Kaziuko mugės dalies sertifikavimo idėją su atskirais Vilniaus miesto Tarybos nariais, kurie galėtų imtis šios idėjos protegavimo. 2.2. Pasitarti dėl šios idėjos realizavimo su ŽŪM ministro patarėju Alvydu Aleksandravičiumi. 3.1. Tarybos nariams įsigilinti į parengtą Programos koncepcijos projektą ir atsiųsti pastabas. 3.2. R. Šaknienę įtraukti į Programos koncepcijos rengimo darbo grupę. 4.1. Patvirtinti naują Mažosios Lietuvos regioninės etninės kultūros globos tarybos narį – Vygantą Vareikį; 4.2. Patvirtinti naują Žemaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos narę – Dianą Kanclerę; 4.3. Patvirtinti Suvalkijos (Sūduvos) regioninės etninės kultūros globos tarybos narę – Viliją Kepežinskienę. 5. Į posėdžio darbotvarkę įtraukti šiuos klausimus: 1) Dėl etninės kultūros ugdymo plėtros; 2) Dėl etninės kultūros projektų finansavimo iš Kultūros rėmimo fondo lėšų per Lietuvos kultūros tarybą. 3) Dėl Etninės kultūros plėtros valstybinės programos 2019–2027 m. rengimo. 6. Įpareigoti N. Balčiūnienę ir V. Jocį atstovauti EKGT S. Daukantui skirtoje konferencijoje Seime. 7. Pakartotinai pasiūlyti Seimui 2020-uosius metus skelbti atmintinais Tautodailės metais. 8. Organizuoti S. Daukanto atminimui skirtą konferenciją Skuode lapkričio 7 d. 9. Organizuoti ir dalyvauti konferencijoje „Etnokultūrinio judėjimo ištakos, raida ir reikšmė“, vyksiančioje spalio 24 d. Seime. 10.1. Tobulinti dabartinio EKGT logotipo dizainą; 10.2. Sprendimą dėl dizainerių pateiktų siūlymų priimti el. paštu. 11. Išreikšti EKGT poziciją miškų klausimu, akcentuojant simbolinę miško prasmę lietuvių etninėje kultūroje.

2018 m. rugsėjo 18 d. posėdžio pilnas protokolas >>>

Devintasis Tarybos posėdis įvyko 2018 m. spalio 5 d. Vilniuje. Dalyvavo 15 Tarybos narių ir svečiai:  Filomena Kavoliūtė (Vilniaus universitetas), Sandra Bakanovaitė (Vilniaus etninės kultūros centras).

Svarstyta: 1. Etnografinių regionų heraldikos įteisinimas. 2. Siūlymai Seimo paskelbtų Vietovardžių metų (2019 m.) įgyvendinimo planui (toliau – Siūlymai). 3. Savivaldos įstatyme įtvirtintos savivaldybių funkcijos puoselėti etnokultūrą keitimas iš savarankiškos funkcijos į valstybės deleguotą  funkciją. 4. Etninės kultūros pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų įgyvendinimas bei Etninės kultūros ugdymo sampratos įteisinimas. 5. Etnologijos ir folkloristikos studijų krypčių grąžinimas į Studijų krypčių ir krypčių grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašą (toliau – Studijų sąrašas). 6. Vėlinių ir kitų tradicinių kalendorinių švenčių (Užgavėnių, Sekminių, Jurginių) statusas. 7. EKGT nuomonė apie Seimo nario Vytauto Kernagio siūlymą nustatyti Lietuvos radijo stotims 35 proc. nacionalinių kūrinių kvotą. 8. S. Daukanto atminimui skirta konferencija lapkričio 7 d. Skuode. 9. EKGT regioninių tarybų naujų narių tvirtinimas.

Nutarta: 1.1. Jeigu bus patvirtintos siūlomos Heraldinių ženklų įstatymo pataisos, Etnografinio regiono herbo naudojimo tvarkos parengimą įtraukti į 2019 metų Etninės kultūros globos tarybos veiklos planą; 1.2. Etnografinio regiono herbo naudojimo tvarkos parengimą pavesti EKGT Regionų kultūros politikos darbo grupei; 1.3. EKGT Regionų kultūros politikos darbo grupę įtraukti P. Kalnių; 1.4. Deleguoti D. Urbanavičienę ir V. Jocį dalyvauti artimiausiame Lietuvos heraldikos komisijos posėdyje ir pareikšti EKGT pritarimą siūlomam Mažosios Lietuvos herbo projektui. 2.1. Parengtą siūlymų Seimo paskelbtų Vietovardžių metų (2019 m.) įgyvendinimo planui projektą pakoreguoti pagal išsakytas pastabas; 2.2. Siūlymuose akcentuoti Lietuvos vietovardžių išsaugojimo gairių parengimą; 2.3. Siūlymuose akcentuoti vietovardžių pripažinimo kultūros paveldo vertybe inicijavimą; 3. Pritarti Savivaldos įstatymo pataisų, kuriomis etninės kultūros puoselėjimas būtų įtvirtintas kaip valstybės deleguojama funkcija, inicijavimui. 4.1. Tyrimą praplėsti Vilniaus mieste, pakartotinai kreipiantis į mokyklas, kurios anketų neužpildė; 4.2. Tyrimo klausimyną papildyti pagal išsakytas pastabas (įjungiant papildomus kiekybinius ir kokybinius klausimus) ir tyrimą etnografiniuose regionuose pratęsti kitais metais pagal Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos programą; 4.3. Siūlyti ŠMM, kad kiekvienoje mokykloje privaloma tvarka dirbtų bent vienas etnologijos krypties specialistas, turintis pedagoginę kvalifikaciją, arba pedagogas, turintis etnokultūrinių kompetencijų; 4.4. Inicijuoti etninės kultūros (etnologijos) pedagogų rengimo ir kvalifikacijos kėlimo strategijos (sistemos) sukūrimą; 4.5. Siūlyti ŠMM įsteigti ministro patarėjo etninės kultūros ugdymo klausimais pareigybę; 4.6. Siekti, kad ŠMM būtų patvirtinta Etninės kultūros ugdymo samprata. 5. Pritarti parengtam rašto „Dėl etnologijos ir folkloristikos studijų krypties studijų krypčių sąraše“ projektui. 6.1. Išreikšti pritarimą Seimo Lietuvos lenkų sąjungos frakcijos siūlymui Vėlines paskelbti nedarbo diena. 6.2. Užbaigti Atmintinų dienų įstatymo naujos redakcijos projekto rengimą. 7.1. Iš esmės pritarti V. Kernagio iniciatyvai nustatyti Lietuvos radijo stotims 35 proc. nacionalinių kūrinių kvotą. 7.2. Siūlyti Lietuvos transliuotojams kuo didesnį dėmesį rodyti lietuvių kalba atliekamiems kūriniams bei naudotis lietuvių folkloro archyvais.  8. Pagal galimybes dalyvauti S. Daukanto atminimui skirtoje konferencijoje Skuode. 9.1. Patvirtinti naują Dzūkijos (Dainavos) regioninės etninės kultūros globos tarybos narę – Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiąją specialistę etnokultūrai Neringą Rasiulienę; 9.2. Patvirtinti Vytuolį Valūną kaip Lazdijų rajono savivaldybės atstovą.

2018 m. spalio 5 d. posėdžio pilnas protokolas >>>

Dešimtasis Tarybos posėdis įvyko 2018 m. lapkričio 13 d. Vilniuje. Dalyvavo 13 Tarybos narių ir svečiai:  Sandra Daugirdienė (Vilniaus etninės kultūros centras), Aurelijus Naruševičius (knygos „Vardadienių knyga“ autorius), Varsa Liutkutė Zakarienė (LMTA etnomuzikologijos skyriaus darbuotoja, atsakinga už muzikinio folkloro archyvą).

Svarstyta: 1. Lietuviškų vardadienių tradicijos išsaugojimas. 2. Etninės kultūros plėtra kultūrinio turizmo (apimant ir kaimo turizmą) srityje. 3. Kalėdinių papročių ir lietuviškos tradicinės kūrybos sklaida viešosiose erdvėse. 4. Etnografinių regionų heraldika. 5. Kultūros ministerijos skiriamos premijos už nuopelnus etninės kultūros srityje. 6. Nematerialaus kultūros paveldo archyvų ir (ar) audiovizualinių archyvų teisinė apsauga. 7. Lietuvos moksleivių etninės kultūros olimpiados organizavimas. 8. Kultūros įstatymo rengimas. 9. EKGT regioninių tarybų naujų narių tvirtinimas.

Nutarta: 1. Siūlymų dėl lietuviškų vardadienių tradicijos išsaugojimo parengimui sudaryti laikiną darbo grupę. Į ją įtraukti V. Jocį, D. Urbanavičienę, P. Kalnių, A. Naruševičių, kalbininkus iš Lietuvių kalbos instituto ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos, istorikus. 2. Inicijuoti tarpinstitucinį pasitarimą etnokultūrinio turizmo klausimu. Į jį pakviesti ŪM, KM, ŽŪM, LNKC, LKTA, KPD atstovus. 3.1. Remiantis EKGT ir LNKC įdirbiu, parengti pagal tradicines advento-Kalėdų dainas sukurtų postfolkloro kūrinių, tinkamų transliuoti viešosiose erdvėse kalėdiniu laikotarpiu, sąrašą. 3.2. Išsiaiškinti, ar šie kūriniai, jų autoriai ir/ar atlikėjai figūruoja LATGOS ir AGATOS sistemose. 3.3. Kreiptis į Lietuvoje veikiančius prekybos tinklus, rekomenduojant jų prekybos centruose transliuoti siūlomus lietuviškus kūrinius, atitinkančius to meto kalendorines tradicijas. 3.4. Kreiptis į Lietuvos savivaldybes, rekomenduojant transliuoti siūlomus kūrinius miestuose ar gyvenvietėse šventiniais kalendoriniais laikotarpiais. 4.1. Kreiptis į Seimo narį S. Tumėną siekiant išsiaiškinti, ar siūloma įtvirtinti etnografinių regionų vėliavų reglamentavimą, papildant Valstybinės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymą. 4.2. Kreiptis į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją dėl galimo viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto derinant heraldikos projektus Lietuvos heraldikos komisijoje. 4.3. Atlikti Lietuvos heraldinių ženklų sukūrimą reglamentuojančių teisės aktų bei Lietuvos heraldikos komisijos sudarymo reglamento analizę. 5.1. Kultūros ministerijos skiriamų premijų už nuopelnus etninės kultūros srityje klausimo analizei sudaryti darbo grupę. Į ją įtraukti J. Rudzinską, D. Urbanavičienę. V. Griškevičienę, D. Vyčinienę. 5.2. Įpareigoti šią darbo grupę pateikti Tarybai siūlymus iki lapkričio 20 d. 6. Sudaryti darbo grupę siūlymams dėl nematerialaus kultūros paveldo archyvų įteisinimo parengti. 7.1. Kviečiant dalyvauti Olimpiadoje kreiptis tiesiogiai į Vilniaus m. bei kitas savivaldybes, taip pat į savivaldybėse esančias aktyvesnį etnokultūrinį ugdymą turinčias mokyklas (vadovaujantis Tarybos sudarytais tokių mokyklų sąrašais). 7.2. Parengti klausimus (apsiribojant kalendorinių papročių tematika) Olimpiados etnokultūrinio pažinimo testui, paliekant savivaldybėse sudarytoms Olimpiados komisijoms galimybę juos savaip sukomplektuoti ir papildyti savo sukurtais klausimais. 8. Sulaukus Kultūros pagrindų įstatymo projekto paviešinimo, jį skubiai teikti nagrinėti Tarybai. 9. Patvirtinti naują Aukštaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos narę – Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus vyriausiąją specialistę Janiną Komkienę.

2018 m. lapkričio 13 d. posėdžio pilnas protokolas >>>

Vienuoliktas Tarybos posėdis įvyko gruodžio 18 d. Tarybos būstinėje, Vilniuje. Dalyvavo 14 Tarybos narių.

Svarstyta: 1. Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos (toliau – Premija) laureatų pagerbimo šventės, skirtos supažindinti visuomenę su laureatų darbais, surengimas. 2 Etninės kultūros globos tarybos 2019 m. veiklos plano (toliau – Veiklos planas) projektas. 3. Etninės kultūros plėtros veiksmų plano 2015–2018 m. įgyvendinimo stebėsena ir išvadų teikimas. 4. Pilietinio ir tautinio ugdymo 2016–2020 metų tarpinstitucinio veiksmų plano įgyvendinimo stebėsena ir išvadų teikimas. 5. Bendradarbiavimas su LRT siekiant etninės kultūros sklaidos. 6. Patriotinių tradicinių dainų atranka Vasario 16-osios dienos renginiams ir karių tautiniam patriotiniam ugdymui. 7. KM užsakymu parengti kultūros tyrimai ir kiti strateginiai kultūros politikos dokumentai.

Nutarta: 1. Pritarti Dzūkijos regioninės tarybos siūlymui Premijos laureatų pagerbimo šventę organizuoti Trakuose. 2.1. Pritarti preliminariam EKGT 2019 m. veiklos plano projektui, pakoreguotam pagal išsakytus siūlymus. 2.2. Veiklos plano projektą tobulinti iki kito posėdžio. 3. Pritarti siūlymui kreiptis į Kultūros ministeriją ir paprašyti duomenų dėl Etninės kultūros plėtros veiksmų plano 2015–2018 m. įgyvendinimo. 4. Pritarti siūlymui kreiptis į Švietimo ir mokslo ministeriją ir paprašyti duomenų dėl Pilietinio ir tautinio ugdymo 2016–2020 metų tarpinstitucinio veiksmų plano įgyvendinimo. 5.1. Sudaryti darbo grupę etnokultūrinės laidos, numatomos siūlyti LRT, koncepcijos išgryninimui. 5.2. Į šią grupę įtraukti J. Rudzinską, V. Jocį, D. Urbanavičienę, L. Sungailienę. 5.3. Pasikonsultuoti dėl laidos koncepcijos su E. Mildažyte. 6. Įpareigoti EKGT narius - folkloro ekspertus teikti siūlymus patriotinių dainų sąrašui.7. Parengti raštą Kultūros ministerijai, LRS Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui bei LRS Kultūros komitetui, atkreipiant dėmesį į tai, kad naujai KM parengta Kultūros strategija neatitinka Lietuvo Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo reikalavimų. 

2018 m. gruodžio 18 d. posėdžio pilnas protokolas >>>

X