Tarybos posėdžiai

2019 metų Tarybos posėdžiai

2019 metais buvo surengta 10 Tarybos posėdžių (kartą per mėnesį, išskyrus liepos–rugpjūčio mėn.).

Pirmasis 2019 metų Tarybos posėdis vyko sausio 8 d. Vilniuje. Posėdyje dalyvavo 16 Tarybos narių.

Svarstyta: 1. Etninės kultūros globos tarybos 2019 m. veiklos planas. 2. Tarybos 2019–2021  m. strateginis veiklos planas. 3. Lietuvos moksleivių etninės kultūros olimpiados (toliau – Olimpiada) organizavimas etnografiniuose regionuose. 4. Tarybos siūlymai ir išvados dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengto Bendrųjų programų atnaujinimo gairių projekto. 5. Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų programos 2018 m. atliktų tyrimų viešinimo renginio organizavimas. 6. Išvyka į Latviją siekiant susipažinti su Latvijos gerąja patirtimi įgyvendinant tradicinės kultūros konkursinį finansavimą. 7. Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos  įteikimas. 8. Etnologijos išbraukimas iš naujai rengiamo Lietuvos mokslų klasifikatoriaus.

Nutarta: 1. Patvirtinti Etninės kultūros globos tarybos 2019 m. veiklos planą. 2.1. Patvirtinti Etninės kultūros globos tarybos 2019–2021  m. strateginį veiklos planą. 2.2. Patvirtinti Tarybos lėšų panaudojimo 2018 m. ataskaitą. 3.1. Patvirtinti regioninių Olimpiados dalyvių vertinimo komisijų sudėtį. 3.2. Olimpiados regioninio turo testo klausimus ir užduotis sieti su etnografinio regiono etnine kultūra. 3.3. Olimpiados regioninio turo testo klausimus sieti su kalendorinių švenčių tema. 3.4. Parengti Olimpiados dalyvio anketą. 4. Pasiūlyti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai iš esmės tobulinti Bendrųjų programų atnaujinimo gaires remiantis Meilės Lukšienės tautinės mokyklos koncepcija, įtraukiant etninės kultūros ugdymą. 5.1. Pritarti Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų programos 2018 m. atliktų tyrimų viešinimo renginio organizavimui 2019 m. vasario 25 d. LRS Europos informacijos biure. 5.2. Pritarti Programos koordinacinės tarybos nutarimui Programos 2019 metų konkursą paskelbti artimiausiomis dienomis. 6. Pasitelkiant EKGT narių turimą patirtį ir kontaktus, pradėti susitikimo su Latvijos ir Estijos etnokultūrininkais organizavimą siekiant pasidalinti gerąja tradicinės kultūros konkursinio finansavimo patirtimi. 7. Kreiptis į Prezidentę siekiant, kad Nacionalinės J. Basanavičiaus premijos būtų teikiamos Prezidentūroje. 8.1. Siekti, kad etnologijos kryptis būtų išsaugota Lietuvos mokslų klasifikatoriuje. 8.2. Pateikti užklausimą Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (kopija – Seimo Švietimo ir mokslo bei Kultūros komitetams) prašant pateikti informaciją, kokiais kriterijais remiantis ir kaip konkrečiai planuojama keisti dabar galiojantį Mokslo krypčių sąrašą, kaip tai atitinka Mokslo ir studijų įstatyme įvardytą lituanistikos (kartu ir etnologijos) prioritetą.

2019 m. sausio 8 d. posėdžio pilnas protokolas >>>

Antrasis Tarybos posėdis vyko 2019 m. vasario 12 d. Vilniuje. Dalyvavo 16 Tarybos narių.

Svarstyta: 1. Tarybos posėdžio Kultūros ministerijoje kovo 5 d. darbotvarkė. 2. Tarybos 2018 m. veiklos ataskaita. 3. Knygoje „Įsivaizduoti Lietuvą“ paskleista dezinformacija apie etnokultūrinį sąjūdį sovietmečiu. 4. Tarybos rekomendacijos siekiant tradicijų išsaugojimo Kaziuko mugėje. 5. Institucijų ir organizacijų, deleguojančių atstovus į naujos kadencijos EKGT regionines tarybas, sąrašų tvirtinimas. 6. Tarybos organizuojamo renginio „A.R. Niemio 150-mečio minėjimas ir St. Skrodenio monografijos ,,Profesorius A.R. Niemi ir Lietuva“ pristatymas“ organizavimas 2019-03-06. 7. Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų programos 2019 metų konkurso pratęsimas. 8. Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados respublikinis turas.

Nutarta: 1.1. Siūlymus dėl bendro EKGT ir Kultūros ministerijos atstovų posėdžio darbotvarkės parengti pagal išsakytas pastabas. 1.2. Juos galutinai suderinti elektroniniu paštu. 2.1. Pritarti preliminariam EKGT 2018 metų veiklos ataskaitos projektui. 2.2. Pateikti ataskaitą EKGT vertinimui el. paštu iki vasario 22 d. 2.3. Pritarti finansinės EKGT ataskaitos formos patobulinimui. 2.4. Parengti bendruosius kriterijus regioninių tarybų ataskaitoms. 3.1. D. Urbanavičienei ir N. Balčiūnienei dalyvauti ir išreikšti savo poziciją knygos „Įsivaizduoti Lietuvą“ pristatyme „Knygų mugėje“. 3.2. Pakviesti prof. dr. Ainę Ramonaitė įvertinti knygą jos tyrimų kontekste ir parašyti recenziją. 3.3.  Organizuoti seminarą-apskritą stalą dėl sovietmečiu vykusio etnokultūrinio judėjimo vertinimo. 3.4. Kelti klausimą, kodėl konferencijos „Etnokultūrinio sąjūdžio ištakos, raida ir reikšmė“  rezoliucija nesusilaukė jokios Lietuvos Respublikos Seimo reakcijos. 4. Atlikti šių metų Kaziuko mugės stebėseną. 5. Patvirtinti  institucijų ir organizacijų, deleguojančių atstovus į regionines etninė kultūros globos tarybas, sąrašus. 6. Pritarti renginio „A.R. Niemio 150-mečio minėjimas ir St. Skrodenio monografijos ,,Profesorius A.R. Niemi ir Lietuva“ pristatymas“ organizavimui. 7. Pritarti Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų programos 2019 metų konkurso pratęsimui iki vasario 25 d. 8. Pritarti Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados respublikinio etapo surengimui 2019 m. kovo 30 d.

2019 m. vasario 12 d. posėdžio pilnas protokolas >>>

Trečiasis Tarybos posėdis vyko 2019 m. kovo 5 d. Kultūros ministerijoje Vilniuje. Dalyvavo 14 Tarybos narių ir Kultūros ministerijos bei jai pavaldžių institucijų atstovai: ministras Mindaugas Kvietkauskas, viceministrė Gintautė Žemaitytė, ministro patarėja Gabija Čepulionytė, Kultūrinės atminties ir paveldo politikos skyriaus vyriausioji specialistė Irena Kezienė; Lietuvos kultūros tarybos (toliau – LKT) atstovai: LKT pirmininkė Daina Urbanavičienė, vyresnioji patarėja Kristina Mažeikaitė,  administracijos direktorius Mindaugas Bundza, LKT narė ir Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Sakytinės tautosakos skyriaus vadovė Radvilė Racėnaitė; Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktoriaus pavaduotoja Vida Šatkauskienė; Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos kultūros programų vadovė Milda Valančiauskienė.

Svarstyta: 1. Valstybinės etninės kultūros plėtros programos 2019–2027 m. (toliau – Programa) rengimas ir finansavimas. 2. Etninės kultūros integravimas į bendrąją kultūros politiką: 2.1. Prašymas EKGT atstovus įtraukti į Kultūros pagrindų įstatymo, strategijos „Kultūra 2030. Kultūros politikos kryptys“, Nacionalinės kultūros programos rengimo grupes. 2.2. Etninės kultūros projektų konkursinio finansavimo per Lietuvos kultūros tarybą problemos. 2.3. Nematerialaus kultūros paveldo archyvų statuso ir finansavimo problemos. 2.4. Siekis įtvirtinti etninės kultūros valstybinę globą savivaldybėse kaip valstybės deleguotą funkciją. 2.5. Etninės kultūros tarybos Kultūros ministerijoje sukūrimas. 3. Etnokultūros specialistai Kultūros ministerijos sudėtyje.

Nutarta: 1. Sulaukti Vyriausybės nutarimo dėl Strateginio planavimo metodikos pakeitimų ir tuomet jais remiantis pradėti rengti Programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą. 2.1.1. EKGT atstovams dalyvauti Kultūros ministerijos rengiamoje diskusijoje 2019-03-07. 2.1.2. Teikti pastabas ir dalyvauti diskusijose dėl Kultūros pagrindų įstatymo projekto, kai jis bus parengtas. 2.2. Pratęsti EKGT derybas su LKT dėl etninės kultūros konkursinio finansavimo tobulinimo. 2.3. Klausimo apsvarstyti nespėta. 2.4.1. EKGT toliau bendradarbiauti su Seimu ir savivaldybėmis siekiant išsiaiškinti jų nuostatas dėl etninės kultūros valstybinės globos kaip valstybės deleguotos funkcijos savivaldybėms įtvirtinimo. 2.4.2. Jei būtų priimtas Seimo sprendimas dėl savivaldybių funkcijos užtikrinti kultūros valstybinę globą pakeitimo iš savarankiškos į valstybės deleguotą funkciją, į tai atitinkamai atsižvelgti kuriant naujus kultūros politikos strateginius dokumentus. 2.5. Išsamiau aptarti siūlomos Etninės kultūros tarybos ministerijoje funkcijas. 3. Ieškoti etninės kultūros srityje kompetentingų kandidatų, galinčių pretenduoti į etnokultūros specialisto pareigas Kultūros ministerijoje.

2019 m. kovo 5 d. posėdžio pilnas protokolas >>>

Ketvirtasis Tarybos posėdis vyko 2019 m. balandžio 2 d. Vilniuje. Dalyvavo 12 Tarybos narių ir svečiai: dr. Kazimieras Garšva (Lietuvių kalbos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas),  dr. Filomena Kavoliūtė (Vilniaus universiteto Geografijos ir kraštotvarkos katedros docentė), Irena Kezienė (Kultūrinės atminties ir paveldo politikos skyriaus vyriausioji specialistė).

Svarstyta: 1. Lietuvos moksleivių etninės kultūros olimpiados (toliau – Olimpiada) pasiekimai ir planai ateičiai. 2. Lietuvos vietovardžių išsaugojimo gairių parengimas. 3. Naujos kadencijos EKGT regioninių tarybų personalinės sudėties tvirtinimas. 4. Etninės kultūros plėtros 2015–2018 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2018 metais ataskaita (pateikė KM). 5. Etnokultūrinės kaimo turizmo sodybos konkurso nuostatų projektas (toliau – Konkursas). 6. Etnografiškiausios (etnokultūrinės, tradicinės) maitinimo įstaigos konkursas. 7. Etnokultūrinės vasaros stovyklos. 8. Atmintinų dienų įstatymo naujos redakcijos projekto teikimas. 9. Etnologijos ir folkloristikos grąžinimo į studijų krypčių sąrašą teikimas. 10. Atmintinų metų ženklų kūrimas.

Nutarta: 1.1. Pritarti seminaro Olimpiados rengėjams organizavimui Kaune spalio mėn.; 1.2. Įpareigoti EKGT Švietimo grupę parengti siūlymus dėl Olimpiados sąlygų tobulinimo; 1.3. Įpareigoti EKGT Švietimo grupę išanalizuoti klausimus dėl papildomų balų Olimpiados laimėtojams stojant į aukštąsias mokyklas skyrimo ir dėl galimybės rašyti brandos darbą etnokultūrine tema. 2. 1. Kartu su LKI, LLTI ir Geografų draugija parengti Lietuvos vietovardžių bylą Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadui. 2.2. Inicijuoti darbo grupės Lietuvos vietovardžių išsaugojimo gairėms parengti sudarymą, į šią grupę įtraukti EKGT, LKI, LLTI, Geografų draugijos, Registrų centro, Kultūros ministerijos, Susisiekimo ministerijos, Nacionalinės žemės tarnybos, Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovus bei istorikus. 2.3. Inicijuoti Vietovardžių metų ženklo sukūrimą. 3. 1. Pritarti institucijų, deleguojančių kandidatus į Aukštaitijos regioninę tarybą, sąrašo pakeitimui. 3.2. Patvirtinti naujos kadencijos EKGT regioninių tarybų personalinę sudėtį. 4. Siūlyti Kultūros ministerijai patikslinti Etninės kultūros plėtros 2015–2018 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2018 metais ataskaitą. 5. 1. Atsiųsti pastabas dėl Etnokultūrinio kaimo turizmo sodybos konkurso nuostatų projekto tobulinimo el. paštu iki balandžio 9 d. 5.2. Paprašyti Regioninių tarybų pateikti savo siūlymus dėl Konkurso nuostatų projekto. 5.3. Galutinai išgryninti Konkurso nuostatų projektą iki kito EKGT posėdžio. 6.1. Pritarti siūlymui konkursą pavadinti Tautinio paveldo maitinimo įstaigos konkursu. 6.2. Parengti Tautinio paveldo maitinimo įstaigos konkurso  nuostatų projektą. 7. Atlikti stovyklų organizatorių apklausą, siekiant gauti tikslesnę informaciją apie stovyklų pobūdį ir lygį. 8. Dar kartą pateikti EKGT parengtą Atmintinų dienų įstatymo naujos redakcijos projektą. 9. Parengti raštą dėl etnologijos ir folkloristikos grąžinimo į studijų krypčių sąrašą. 10. Paruošti raštą Ministrui pirminikui ir LR Seimo Istorinės atminties komisijai, siūlant parengti atmintinų metų ženklų sukūrimo tvarką.

2019 m. balandžio 2 d. posėdžio pilnas protokolas >>>

Penktasis Tarybos posėdis įvyko 2019 m. gegužės 14 d. Vilniuje. Dalyvavo 15 Tarybos narių ir svečiai: Radvilė Racėnaitė (LKT narė), Mindaugas Bundza (LKT administracijos direktorius).

Svarstyta: 1. Etninė kultūra bendrojoje kultūros politikoje (Lietuvos ir Estijos palyginimas) bei Lietuvos kultūros tarybos skiriamas finansavimas šiai sričiai ir regionams. 2. Lietuvos mokslo krypčių klasifikavimo projektas. 3. Etnokultūrinės kaimo turizmo sodybos konkurso nuostatų tvirtinimas. 4. EKGT regioninių tarybų pirmininkų tvirtinimas. 5. Antano ir Jono Juškų muziejaus bei jo kūrėjų situacija. 6. Birutės kalno koplyčios klausimas.

Nutarta: 1.1. Kultūros ministerijai adresuotą EKGT raštą „Dėl „Kultūra 2030. Kultūros politikos kryptys“ projekto“ patobulinti, atkreipiant dėmesį į M. Bundzos pastabą dėl 6 punkto ir akcentuojant EKGT norą dalyvauti tolimesniuose Strategijos svarstymuose.1.2.  Siekti didesnės LKT skiriamų lėšų kvotos Etninės kultūros programai. 1.3. Kreiptis į LKT regionines tarybas siūlant įtraukti etninę kultūrą į projektų finansavimo regione prioritetus. 1.4. Parengti siūlymus dėl etnokultūrinių projektų finansavimo poreikio analizės. 1.5. Sudaryti reikšmingų tęstinių etninės kultūros renginių sąrašą. 1.6. Kreiptis į Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą prašant pateikti informaciją, ar jau gauti rezultatai veiksmų, kurių buvo imtasi atsiliepiant į EKGT siūlymą keisti savivaldybių funkciją iš savarankiškos į valstybės deleguotą dėl etninės kultūros valstybinės globos. 2. Rekomenduoti Lietuvos mokslo krypčių klasifikavimo dokumente atskirai nurodyti dvi kryptis – 1) Etnologija ir folkloristika, 2) Kultūrinė antropologija, klausimą plačiau aptarus el. paštu. 3.1. Pritarti Etnokultūrinės kaimo turizmo sodybos konkurso nuostatams; konkursą paskelbti gegužės 15 d. per LTKA rengiamą 2019 metų kaimo turizmo sezono atidarymo šventę. 3.2. Kitais metais Konkurso nuostatus tobulinti atsižvelgiant į 2019 m. konkurso organizavimo patirtį. 4. Patvirtinti Aukštaitijos EKGT pirmininkę Zitą Mackevičienę, Mažosios Lietuvos EKGT pirmininkę Vilmą Griškevičienę, Žemaitijos EKGT pirmininką Virginijų Jocį, kitiems Tarybos nariams pritarus posėdžio protokolui el. paštu. 5. Kreiptis į Kauno rajono savivaldybę ir išsiaiškinti planus dėl Antano ir Jono Juškų muziejaus remonto pobūdžio. Raštą suderinti su Taryba elektroniniu paštu. 6. Klausimą aptarti kitame Tarybos posėdyje.

2019 gegužės 14 d. posėdžio protokolas >>>

Šeštasis Tarybos posėdis įvyko 2019 m. birželio 11 d. Vilniuje. Dalyvavo 16 Tarybos narių ir svečiai: Tomas Baranauskas (istorikas), Inga Baranauskienė (istorikė), Liudvikas Pocius (Palangos Birutės kalno koplyčios vitražų autorius), Petras Jonušas (Leidyklos „Versmė“ direktorius), Vytautas Navaitis (agentūros FACTUM vadovas).

Svarstyta: 1. EKGT išvados apie nematerialaus kultūros paveldo vertybės – Birutės ir Kęstučio legendos – išsaugojimą ir tęstinumą Palangos dvaro sodybos koplyčioje. 2. Kreipimasis dėl atmintinos dienos pavadinimo Lietuvos diena. 3. EKGT posėdžių darbo tvarka. 4. Regioninių tarybų pirmininkų tvirtinimas. 5. Lietuvos etnografinių regionų vėliavų ir herbų naudojimo tvarkos parengimas. 6. Suvalkijos (Sūduvos) tarybos prašymas keisti šios regioninės tarybos  pavadinimą. 7. Siūlymai Lietuvos kultūros tarybai tobulinti etninės kultūros ir mėgėjų meno projektų finansavimą 2020 m.

Nutarta: 1. Parengti raštą Palangos savivaldybei ir Palangos botanikos parkui, rekomenduojant  atverti kolpyčią visuomenei pateikiant informaciją apie joje esančias paveldo vertybes, atspindinčias su Birutės kalnu susijusį dvasinį paveldą. 2. Klausimą perkelti į kitą posėdį. 3. Atsižvelgti į išsakytus siūlymus ir juos įgyvendinti. 4.1. Patvirtinti Aukštaitijos EKGT pirmininkę Zitą Mackevičienę, Mažosios Lietuvos EKGT pirmininkę Vilmą Griškevičienę, Žemaitijos EKGT pirmininką Virginijų Jocį, Suvalkijos (Sūduvos) EKGT pirmininkę Rimą Vasaitiesnė. 4.2. Pakeisti Žemaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos narių sudėtį, į ją įtraukiant Gintarę Stirbienę. 4.3. Dzūkijos (Dainavos) etninės kultūros globos tarybos pirmininką tvirtinti el. balsavimo būdu, jeigu jis būtų išrinktas prieš rugsėjo mėnesį įvyksiantį Tarybos posėdį. 5. Lietuvos etnografinių regionų vėliavų ir herbų naudojimo tvarkos projekto parengimui sudaryti EKGT darbo grupę. Į ją įtraukti Auštaitijos etninės kultūros globos tarybos pirmininkę Z. Mackevičienę, Mažosios Lietuvos etninės kultūros globos tarybos pirmininkę V. Griškevičienę, Suvalkijos (Sūduvos) etninės kultūros globos tarybos pirmininkę R. Vasaitienę,  Žemaitijos etninės kultūros globos tarybos pirmininką V. Jocį, Žemaitijos regioninės tarybos narį, Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos kanclerį P. Vaniuchiną ir EKGT pirmininko patarėją V. Voverį. 6. Inicijuoti  Suvalkijos (Sūduvos) etnografinio regiono vietos žmonių tapatybės mokslinius tyrimus. 7. Teikti Seimui, Kultūros ministerijai ir LKT raštu EKGT nuomonę dėl etninės kultūros ir mėgėjų meno finansavimo 2020 m., suderintą su LNKC.

2019 m. birželio 11 d. posėdžio protokolas >>>

Septintasis Tarybos posėdis įvyko 2019 m  rugsėjo 10 d. Vilniuje. Dalyvavo 15 Tarybos narių ir svečiai: Elona Bagdanavičienė (Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos specialistė etninei kultūrai), Arvydas Ščiukaitis (Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Turizmo ir etnokultūrinio ugdymo skyriaus metodininkas), Alma Mirinienė (Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Turizmo ir etnokultūrinio ugdymo skyriaus metodininkė), Rūta Čėsnienė (Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjungos pirmininkė).

Svarstyta: 1. Lietuvos etnografinio regiono herbo ir Lietuvos etnografinio regiono vėliavos naudojimo tvarkos patvirtinimas. 2. Lietuvos Respublikos kultūros politikos pagrindų įstatymo projektas. 3. Siūlymai Tautodailės metų programos projektui. 4. Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados (toliau - Olimpiada) sąlygų tobulinimas ir seminaro ruošiantis Olimpiadai surengimas. 5. EKGT regioninių tarybų bendras posėdis. 6. LRT radijo laidos „Ryto rasa krito“ likimas. 7. Vietovardžių išsaugojimo temai skirta konferencija.

Nutarta: 1. Patvirtinti Lietuvos etnografinio regiono herbo naudojimo tvarką ir Lietuvos etnografinio regiono vėliavos naudojimo tvarką, galutinai jas suderinus el. paštu. 2.1. Kreiptis į Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komitetą šiais klausimais: 1) Dėl Kultūros politikos pagrindų įstatymo projekto tobulinimo; 2) Dėl Vietos savivaldos įstatymo keitimo; 3) Dėl mažėjančio finansavimo etninei kultūrai per Lietuvos kultūros tarybą. 2.2. Deleguoti J. Rudzinską EKGT vardu dalyvauti Kultūros politikos pagrindų įstatymo projekto aptarime rugsėjo 13 d. 3.1. Į Tautodailės metų programą įtraukti priemonę „Dabartinės tautodailės būklės tyrimai“ pagal EKGT vykdomą Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų programą“. 3.2. Programos rengimo darbo grupėje pasiūlyti į Programą įtraukti priemones, nukreiptas į tautodailės pažinimo ugdymo švietimo sistemoje tobulinimą. 4.1. Pasirengimo Olimpiadai seminarą organizuoti spalio 11 d. Kauno tautinės kultūros centre. 4.2. Olimpiados sąlygas aptarti EKGT Švietimo ir mokslo grupėje. 5. Pritarti preliminariai bendro regioninių tarybų posėdžio darbotvarkei. 6. Susitikti su LRT vadovybe ir aptarti radijo laidos „Ryto rasa krito“ likimo bei dėmesio etninei kultūrai LRT tinklelyje klausimus. 7. Inicijuoti F. Kavoliūtės knygos „Žemė prašo nepamiršti vardų“ pristatymą LR Seime.

2019 m. rugsėjo 10 d. posėdžio protokolas>>>

Aštuntasis Tarybos posėdis įvyko 2019 m  spalio 8 d. Vilniuje. Dalyvavo 16 Tarybos narių ir svečias – Gintaras Songaila (Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo administracijos direktorius).

Svarstyta: 1. Bendrųjų programų atnaujinimo gairių projektas; Lituanistikos prioriteto ir etnologinių studijų užtikrinimas; Mokytojų perkvalifikavimas VDU. 2. Žiniasklaidos rėmimo fondas. 3. Lietuvos savivaldybių asociacijos vykdomos apklausos remiantis EKGT siūlymu keisti Vietos savivaldos įstatymą. 4. EKGT regioninių tarybų pirmininkų patvirtinimas. 5. Vietovardžių išsaugojimo koncepcijos projekto ir F. Kavoliūtės knygos „Žemė prašo nepamiršti vardų“ pristatymo Seime surengimas. 6. Nacionalinio žaidimo statuso suteikimo tradiciniams žaidimams („ripkai“ ir kt.) inicijavimas. 7. Rekomendacijos etninės kultūros puoselėjimo klausimu kaimo turizmo sodybose. 8. Diskusijos apie etninės kultūros sąvoką kitų kultūros sričių kontekste surengimas.

Nutarta: 1.1. Raštą „Dėl etninės kultūros ugdymo bendrųjų programų atnaujinimo gairių“ patikslinti pagal išsakytas pastabas ir pagal ŠMSM specialistų informaciją; raštą galutinai suderinti su EKGT nariais el. paštu. 1.2. Klausimą dėl etnologinių studijų aptarti su dr. Loreta Skurvydaite; raštą „Dėl lituanistikos prioriteto ir etnologinių studijų užtikrinimo“ patobulinti pagal posėdyje išsakytas ir el. paštu pateiktas EKGT narių pastabas. 1.3. Klausimą dėl mokytojų perkvalifikavimo aptarti EKGT Švietimo grupėje ir sprendimą pateikti iki lapkričio 12 d. 2. Suformuluoti siūlymus dėl dėmesio etninei kultūrai įtvirtinimo dabartinio SRTF ir naujai kuriamo Žiniasklaidos rėmimo fondo veiklą apibrėžiančiuose dokumentuose. Suderinti juos su EKGT nariais el. paštu. 3. Pritarti kreipimusi į LRS Kultūros komitetą, išreiškiant abejones dėl Lietuvos savivaldybių asociacijos vykdomos apklausos nešališkumo. 4.1. Patvirtinti Dzūkijos (Dainavos) etninės kultūros globos tarybos pirmininką Marių Galinį. 4.2. Suvalkijos (Sūduvos) etninės kultūros globos tarybos pirmininkę Rimą Vasaitienę. 5.1. Inicijuoti Vietovardžių išsaugojimo koncepcijos parengimą iki lapkričio 13 d. 5.2. Dėl vietovardžių išsaugojimo problemai skirto renginio formato pasitarti su Seimo nariu Stasiu Tumėnu. 6. Ieškoti būdų tradiciniams žaidimams (pvz. ritiniui) suteikti nematerialaus kultūros paveldo vertybės statusą ir šį statusą įtvirtinti įstatyminėje bazėje. 7. Išgryninti rekomendacijų etninės kultūros puoselėjimo klausimu kaimo turizmo sodybose idėjas. 8. Kitame posėdyje aptarti diskusijos dėl etninės kultūros sąvokos/sampratos inicijavimo klausimą.

2019 m. spalio 8 d. posėdžio protokolas >>>

Devintasis Tarybos posėdis įvyko 2019 m  lapkričio 12 d. Vilniuje. Dalyvavo 17 Tarybos narių ir svečiai: Veronika Povilionienė, Vidmantas Povilionis, dr. Vytautas Tumėnas (Lietuvos istorijos institutas), Petras Jonušas (Leidyklos „Versmė“ direktorius), Vytautas Navaitis (agentūros FACTUM vadovas).

Svarstyta: 1. Diskusijos apie etninės kultūros sąvoką kitų kultūros sričių kontekste surengimas. 2. Etninės kultūros vaidmuo formuojant Lietuvos įvaizdį ir konferencijos šia tema surengimas. 3. Etninės kultūros ekspertų dalyvavimas LKT kultūros ir meno projektų ekspertinių etninės kultūros sričių rodiklių nustatymo paslaugos supaprastintame mažos vertės pirkime. 4. Lietuvos vietovardžių išsaugojimo gairių ir konferencijos „Žemė prašo nepamiršti vardų“ rengimas. 5. Etnografinio Mažosios Lietuvos regiono heraldikos simboliai. 6. Aukštaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos sudėties keitimas. 7. Lietuvos Respublikos muziejų įstatymo pataisos. 8. Kandidatai Kultūros ministerijos premijai už tradicinės kultūros puoselėjimą. 9. Kreipimasis dėl atmintinos dienos pavadinimo Lietuvos diena. 10. Kultūros skyrių naikinimas savivaldybėse.

Nutarta: 1.1. Darbo grupės posėdį dėl renginio skirto etninės kultūros sąvokai aptarti surengti lapkričio 29 d. 11 val. Etninės kultūros globos tarybos būstinėje; 1.2. EKGT Etninės kultūros sąvokų darbo grupę (P. Kalnius, L. Petrošienė, D. Senvaitytė, V. Jocys, D. Urbanavičienė) papildyti naujais nariais, įtraukiant J. Rudzinską, D. Vyčinienę, R. Žarskienę, L. Sungailienę, R. Paukštytę-Šaknienę. 2.1. Pagal pateiktas pranešimų santraukas parengti konferencijos „Etninės kultūros vaidmuo formuojant Lietuvos įvaizdį“ rezoliuciją. 2.2. Kitais metais bendradarbiaujant su Vyriausybės Lietuvos įvaizdžio grupe organizuoti renginį, pasirenkant temą pagal 2020 metų Tarybos veiklos planą; 2.3. Į kitų metų EKGT veiklos planą įtraukti priemones, susijusias su tokiomis temomis kaip tautinės savimonės ugdymas šeimoje bei žiniasklaidoje,  kitataučių Lietuvos piliečių ryšių su Lietuvos kultūra stiprinimas. 2.4. Parengti siūlymus Tautinių mažumų departamentui dėl kitataučių Lietuvos piliečių ryšių su Lietuvos kultūra stiprinimo. 3.1. Išsiaiškinti etninės kultūros ekspertų dalyvavimo LKT paskelbtame paslaugų pirkime tvarkos detales. 3.2. Susiderinti dėl etninės kultūros ekspertų kandidatūrų teikimo LKT pirkimui su LNKC. 4. Teikti siūlymus dėl Lietuvos vietovardžių išsaugojimo gairių projekto tobulinimo el. paštu. 5.1. Pritarti briedžio, baltų moters ir kuršių kario simboliams ir šūkiui Žmonių gerovė – aukščiausias įstatymas Mažosios Lietuvos heraldikoje; pritarti istorinės Mažosios Lietuvos vėliavos įteisinimui. Šį pritarimą išreikšti raštu, adresuotu Lietuvos heraldikos komisijai. 5.2. Parengti raštą LR Prezidentūrai dėl Heraldikos kūrimo tvarkos parengimo; akcentuoti vietos bendruomenės nuomonės svarbą kuriant vietovės heraldiką. 6. Patvirtinti naują Aukštaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos narę – Jonavos rajono savivaldybės kultūros centro Krašto muziejaus edukatorę Rasą Kulytę-Libienę. 7. Pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos muziejų įstatymo pateikti LR Seimo nariui R. Šarknickui, suderinus gyvojo muziejaus terminą su Lietuvių kalbos komisija. 8. Pritarti A. ir J. Juškų etninės kultūros muziejaus muziejininkų Vidos ir Arūno Sniečkų kandidatūrų teikimui Kultūros ministerijos premijai už tradicinės kultūros puoselėjimą gauti. 9. Nepritarti siūlymui išreikšti EKGT pritarimą Lietuvos vardo dienos pervadinimui Lietuvos diena. 10.1. Įpareigoti V. Griškevičienę atsiųsti daugiau informacijos apie Kultūros skyrių savivaldybėse naikinimą. 10.2. Kreiptis į Kultūros komitetą, primenant EKGT pasiūlymą keisti Vietos savivaldos įstatymą ir įtvirtinti etninės kultūros globą kaip valstybinę funkciją, atkreipiant dėmesį į prasidėjusį savivaldybių kultūros skyrių naikinimą.   

2019 lapkričio 12 d. Tarybos posėdžio protokolas >>>

Dešimtasis Tarybos posėdis įvyko 2019 m  gruodžio 10 d. Vilniuje. Dalyvavo 12 Tarybos narių.

Svarstyta: 1. 2020 m. Tarybos veiklos planas. 2. Lietuvos vietovardžių išsaugojimo gairių tobulinimas. 3. Nematerialaus kultūros paveldo archyvų teisinė apsauga. 4. Etninės kultūros specialistų poreikis savivaldybėse. 5. Etnografiškiausios maitinimo įstaigos konkurso surengimas. 6. Vyriausiosios rinkimų komisijos (toliau – VRK) parengtas rinkiminių apygardų pavadinimų keitimo projektas. 7. Duomenų apie etnografinių regionų ypatybes suvestinės EKGT svetainėje tobulinimas. 8. Vienkartinės priemokos skyrimas EKGT pirmininkei D. Urbanavičienei.

Nutarta: 1. 1. 2020 m. Tarybos veiklos plano projektą galutinai suderinti el. paštu. 1.2. Patobulintą 2020 m. Tarybos veiklos plano projektą pateikti Tarybos tvirtinimui kitame posėdyje. 2.1. Surengti Lietuvos vietovardžių išsaugojimo gairių darbo grupės posėdį gruodžio arba sausio mėnesį. 2.2. Pateikti Lietuvos vietovardžių išsaugojimo gaires Seimo kultūros komitetui iki kovo 1 d. 3. Surengti diskusiją dėl nematerialaus kultūros paveldo archyvų teisinės apsaugos tobulinimo, į kurią pakviesti nematerialaus kultūros paveldo rinkėjus, archyvarus ir teisininkus.  4.1. Išsiaiškinti galimybes etninės kultūros specialist profesiją įtraukti į Lietuvos profesijų klasifikatorių.  4.2 Etninės kultūros specialistų poreikio temą įtraukti į Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų programos prioritetinių temų sąrašą. 5.1. Inicijuoti maitinimo įstaigų ir kitų maitinimo paslaugas teikiančių subjektų konkursą „Kulinarinis paveldas tradicinėje aplinkoje“. 5.2. Ieškoti konkurso partnerių. 5.3. Prieš skelbiant konkursą parengti ir išplatinti rekomendacijas, kaip sukurti tradicinę aplinką teikiant kulinarinio paveldo paslaugas. 6. Pritarti VRK iniciatyvai Lietuvos rinkimines apygardas pavadinti istorinių žemių pavadinimais, tačiau nepritarti skubotiems sprendimams, kurie įtvirtintų istorinės tiesos iškraipymą. Siūlyti VRK atsižvelgti į istorikų nuomonę, kaip pavyzdį pateikiant istoriko T. Baranausko nuomonę. 7. Teikti siūlymus dėl duomenų apie etnografinių regionų ypatybes suvestinės EKGT svetainėje tobulinimo. 8. Skirti pareiginės algos dydžio vienkartinę priemoką už viršvalandinį darbą,  darbą poilsio ir švenčių dienomis EKGT pirmininkei D. Urbanavičienei.

2019 m. gruodžio 10 d. Tarybos posėdžio protokolas >>>

2020 m. Tarybos veiklos plano projektas>>>

X