Tarybos posėdžiai

2020 metų Tarybos posėdžiai

2020 metų pirmasis Tarybos posėdis įvyko sausio 14 d. Vilniuje. Posėdyje dalyvavo 16 Tarybos narių ir svečiai svečiai: Stanislav Bajurin (Lietuvos etnosporto komiteto prezidentas), Tomas Gervė (Lietuvos etnosporto komiteto tarybos narys, Lietuviškų ristynių federacijos prezidentas).

Svarstyta: 1. Tradicinių žaidimų statusas ir lietuviškų ristynių prestižui kylančios grėsmės. 2. Tarybos 2020–2022 m. strateginio veiklos plano projektas. 3. Siūlymai dėl LR Strateginio valdymo įstatymo ir su juo susijusių įstatymų pakeitimo. 4. Tarybos 2020 m. sąmatos projektas. 5. 2020 m. Tarybos veiklos planas. 6. Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos teikimas. 7. LKT užsakymu ekspertinių etninės kultūros srities rodiklių nustatymo paslaugų teikimas. 8. Mažosios Lietuvos regioninės etninės kultūros globos tarybos sudėties keitimas.

Nutarta: 1.1. Rekomenduoti Lietuvos etnosporto komitetui kelti lietuviškų ristynių prestižui kylančių grėsmių problemą Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado komisijoje; 1.2. Susitikti su LR Seimo nariu K. Smirnovu dėl etnosporto plėtojimo ir teisinio nacionalinių sporto šakų bei žaidimų statuso įtvirtinimo bei jiems kylančių grėsmių aptarimo; 1.3. Bendradarbiauti su Lietuvos etnosporto komitetu rengiant kitų etnosporto šakų ir tradicinių žaidimų įtraukimą  į Lietuvos nematerialiojo kultūros paveldo vertybių sąvadą; 1.4. Inicijuoti įstatymo ar kitų teisės aktų, įtvirtinančių etnosporto prestižą parengimą. 2. Patvirtinti pateiktą Tarybos 2020–2022 m. strateginio veiklos plano projektą. 3. Etninės kultūros globos taryboje pasidalinti platesne informacija apie siūlymus dėl LR Strateginio valdymo įstatymo ir su juo susijusių įstatymų pakeitimo. 4. Patvirtinti Tarybos 2020 m. sąmatos projektą. 5. Patvirtnti 2020 m. tarybos veiklos planą, pakoreguotą pagal posėdyje išsakytas pastabas. 6. 1. Dėl vaišių, vykstančių po Nacionalinės J. Basanavičiaus premijos įteikimo, organizavimo tartis su KM. 6. 2. Siekti, kad kvietimai į renginį pasiektu visus EKGT narius. 6.3. Siekti, kad ateityje Nacionalinė J. Basanavičiaus premija būtų teikiama taip, kaip numatyta pagal jos nuostatus – kartu su kitomis nacionalinėmis kultūros ir meno premijomis.  7. 1. Pateikti atsakymus į anketą „Etninės kultūros samprata“; 7. 2. Gautus duomenis aptarti atskirame renginyje. 8. Patvirtinti naują Mažosios Lietuvos regioninės etninės kultūros globos tarybos narę - Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyresniąją mokslo darbuotoją, docentę Silvą Pocytę.

2020 m. sausio 14 d. EKGT posėdžio protokolas >>>

Antrasis Tarybos posėdis įvyko 2020 m.  vasario 11 d. Vilniuje. Posėdyje dalyvavo 15 Tarybos narių ir svečias - Krescencijus Stoškus (Lietuvos kultūros kongreso tarybos pirmininkas).

Svarstyta: 1. Etninės kultūros forumo surengimas Kultūros kongreso 30-mečio proga. 2. Lietuvos kultūros tarybos užsakymu atliekamų Etninės kultūros srities Proceso ir Projekto kokybės identifikavimo ir vertinimo paslaugų įgyvendinimas. 3. Apklausos „Etninės kultūros samprata“ rezultatų aptarimas ir etninės kultūros srities apibrėžimas. 4. EKGT 2019 m. veiklos ataskaita.

Nutarta: 1.1. Imtis Lietuvos kultūros kongreso renginio - forumo, skirto etninės kultūros klausimams – organizavimo; 1.2. Forumo pavadinime panaudoti N. Vėliaus pirmajame Lietuvos kultūros kongrese skaityto pranešimo pavadinimą; 1.3.  Sudaryti forumo organizavimo grupę, į ją įtraukti D. Urbanavičienę, J. Rudzinską, J. Vaiškūną, D. Vyčinienę; 1.4. Forumą surengti A. Mickevičiaus bibliotekoje balandžio gale. 2. Pritarti, kad Etninės kultūros srities Proceso ir Projekto kokybės identifikavimo ir vertinimo paslaugų plano veiklos ir jų įgyvendinimas būtų aptartos EKGT posėdžiuose. 3. 1. Pagal posėdyje išsakytas pastabas pakoreguotą etninės kultūros formų klasifikaciją atsiųsti Tarybos nariams susiderinimui el. paštu; 3.2. Tarp etninės kultūros formų išskirti tokią kaip „liaudiškas pamaldumas ir pasaulėžiūra - su jais susiję tradiciniai simboliai, vaizdiniai, mitologija, maginės praktikos, pranašavimai ir būrimai, prietarai“; 3.3. Pabrėžti, kad vertingiausias etninės kultūros sluoksnis yra pirminė tradicija, kuria remiantis turėtų būti formuojama antrinė tradicija. 4. 2019 m. EKGT ataskaitos projektą pateikti galutiniam Tarybos vertinimui el. paštu.

2020 m. vasario 11 d. EKGT posėdžio protokolas>>>

Trečiasis Tarybos posėdis įvyko kovo 10 d. 13 val. Vilniuje. Dalyvavo 13 Tarybos narių.

Svarstyta: 1. Strateginio valdymo įstatymo projektas. 2. EKGT 20-mečio šventės surengimas. 3. Etninės kultūros santykis su mėgėjų ir profesionaliuoju menu. 4. Etninės kultūros veiklos ir jų metu sukuriami produktai bei etnokultūrinių projektų vertinimo kriterijai. 5. Alytaus pradinės mokyklos „Sakalėlis” reorganizavimas.

Nutarta: 1. Pagal išsakytas pastabas parengti raštą dėl Strateginio valdymo įstatymo projekto Seimo Kultūros komitetui, Vyriausybei ir Kultūros ministerijai. 2.1. Pakviesti EKGT regionines tarybas siūlyti idėjas dėl EKGT 20-mečio organizavimo; 2.2. Pakviesti regionines tarybas skirti EKGT 20-mečiui bent vieną renginį; 2.3. Svarbiausią EKGT jubiliejaus minėjimo renginį numatyti rugsėjo-spalio mėnesį Vilniuje. 3.1. Etninės kultūros veiklų ekspertiniame vertinime akcentuoti, kad etninė kultūra yra platesnė sritis negu menas, todėl šie reiškiniai negali būti lyginami tarpusavyje; taip pat akcentuoti, kad etninės kultūros projektus turi vertinti šios srities specialistai; 3.2. Siekti, kad LKT etninės kultūros programa būtų atverta ir regionams; 3.3. Apklausti LKT regioninių tarybų pirmininkus ir išsiaiškinti, kiek lėšų buvo skirta etnokultūriniams projketams regionuose 2019 metais. 4. Pakoreguoti veiklų ir produktų aprašą pagal išsakytas pastabas. 5. Pritarti parengtam raštui dėl Alytaus "Sakalėlio" pradinės mokyklos išsaugojimo.

2020 m.  kovo 10 d. EKGT posėdžio protokolas >>>

Ketvirtasis Tarybos posėdis įvyko balandžio 28 d. 13 val. nuotoliniu būdu. Dalyvavo 19 Tarybos narių.

Svarstyta: 1. Lietuvos kultūros tarybai EKGT siūlomi etnokultūrinių projektų vertinimo kriterijai. 2. Strateginio valdymo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4294 ir Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo Nr. VIII- 1328 61 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4310. 3. Siūlymas politinėms partijoms savo rinkiminėse programose užtikrinti etninės kultūros valstybinę globą. 4. EKGT sudarytos Kultūrinio turizmo grupės sudėties atnaujinimas. 5. Kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo politikos koncepcijos projektas. 6. Kitas EKGT posėdis. 7. Etninės kultūros viešinimas.Nutarta: 1.1. Pagal išsakytas pastabas parengti patobulintą Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Etninė kultūra“ projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų aprašą. Jį galutinai suderinti el. paštu. 1.2. Siūlyti LKT grąžinti regionams galimybę dalyvauti Etninės kultūros programoje, didinant programai skiriamas lėšas. 2. Pritarti parengtam raštui dėl Strateginio valdymo įstatymo projekto. 3. Pakoreguoti Viešo kreipimosi į Lietuvos politines partijas dėl tautinės savimonės ir etninės kultūros svarbos projektą pagal pateiktas pastabas ir jį galutinai suderinti el. paštu. 4. Patvirtinti naują EKGT Kultūrinio turizmo darbo grupės sudėtį: S.Daugirdienė, V. Griškevičienė, G. Šapranauskaitė, D. Senvaitytė, V. Jocys, Z. Mackevičienė, D. Urbanavičienė. 5. Parengti raštą Kultūros ministerijai dėl Kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo politikos koncepcijos projekto; rašto projektą aptarti kitame EKGT posėdyje. 6. Pritarti gegužės 12 d. EKGT posėdžio organizavimui nuotoliniu būdu. 7. Diskusiją dėl etninės kultūros viešinimo pratęsti kituose posėdžiuose.

2020 m. balandžio 28 d. EKGT posėdžio protokolas >>>

Penktasis Tarybos posėdis įvyko gegužės 12 d. 13 val. nuotoliniu būdu. Dalyvavo 18 Tarybos narių, svečias – dr. Vytautas Tumėnas (Lietuvos istorijos institutas).

Posėdyje svarstyta: 1. Etninės kultūros srities raidos vertinimo kriterijai, siūlomi Lietuvos kultūros tarybai. 2. Etninės kultūros srities raidos rodikliai, siūlomi Lietuvos kultūros tarybai. 3. Etninės kultūros srities projektų vertinimo kriterijų aprašymai ir projektų rodikliai, siūlomi Lietuvos kultūros tarybai. 4. Kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo politikos koncepcijos projektas. 5. Lietuvos heraldikos komisijos neigiama pozicija mokslininkų siūlomos Mažosios Lietuvos herbo simbolio – briedžio – atžvilgiu. 

Nutarta: 1. Pritarti parengtam Etninės kultūros srities raidos vertinimo kriterijų sąrašo projektui. 2.1. Pritarti pagal išsakytas pastabas pakoreguotam Etninės kultūros srities raidos rodiklių aprašui; jį galutinai suderinti el. paštu. 2.2. Iki kito EKGT posėdžio parengti siūlymą etninę kultūrą kaip dėmenį įtraukti į regionų plėtros  planus, kuris būtų teikiamas Vidaus reikalų ir Aplinkos ministerijoms; rašto projektą aptarti kitame EKGT posėdyje, paliečiant ir platesnį etninės kultūros integravimo į regioninę politiką klausimą. 3.1. Patvirtinti pagal išsakytas pastabas pakoreguotą Etninės kultūros srities projekto vertinimo kriterijų aprašo projektą. 3.2. Patvirtinti pagal išsakytas pastabas pakoreguotą Etninės kultūros srities projekto rodiklių aprašo projektą. 3.3. Siūlyti LKT vertinant etninės kultūros veiklas ir projektus vadovautis nustatytais prioritetais. 4. Pritarti pagal išsakytas pastabas pakoreguotam EKGT raštui dėl  Kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo politikos koncepcijos projekto. 5.1. Parengti raštą Prezidentui dėl Mažosios Lietuvos simbolikos; kopiją adresuoti LHK;  raštą suderinti su EKGT nariais el. paštu. 5.2. Mažosios Lietuvos simbolikos problemą viešinti žiniasklaidoje.

2020 m. gegužės 12 d. EKGT posėdžio protokolas >>>

Šeštasis Tarybos posėdis įvyko birželio 9 d. 11 val. nuotoliniu būdu. Dalyvavo 18 Tarybos narių.

Svarstyta: 1. Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo keitimo projektas ir etninės kultūros integravimas į Nacionalinės pažangos planą. 2. Siūlymai tobulinti Strateginio valdymo įstatymo projektą. 3. Lietuvos mokslo tarybos parengtas prioritetinių lituanistikos tyrimų temų sąrašo projektas. 4.Etninės kultūros integravimas į regionų plėtros planus. 5. Bendras EKGT regioninių tarybų posėdžio surengimas Lazdijuose rugsėjo 10 d. 6. EKGT 20-mečio organizavimas. 7. Kultūros paveldo koncepcijos projektas. 8. Mažosios Lietuvos gyventojo Robert August kreipimasis dėl Mažosios Lietuvos regiono reprezentavimo LNK orų prognozių laidoje. 

Nutarta: 1. Parengti raštą Vyriausybei dėl Nacionalinės pažangos plano projekto tobulinimo; jį galutinai suderinti su EKGT nariais el. paštu. 2. Parengti siūlymus Seimui dėl Strateginio valdymo įstatymo projekto; suderinti juos su Seimo nariu P. Urbšiu ir po to su EKGT nariais el. paštu. 3. Klausimą dėl Lietuvos mokslo tarybos parengto prioritetinių lituanistikos tyrimų temų sąrašo projekto aptarti EKGT Mokslo ir švietimo grupėje. 4.1. Etninės kultūros integravimo į regionų plėtros planus klausimą aptarti EKGT Regionų kultūros politikos darbo grupėje. 4.2. Etninės kultūros integravimo į regionų plėtros planus klausimą pasiūlyti aptarti EKGT regioninėms taryboms. 5.1. Pritarti bendro EKGT ir EKGT regioninių tarybų posėdžio organizavimui rugsėjo 10 d. Lazdijuose. 5.2. Dėl bendro EKGT ir EKGT regioninių tarybų posėdžio klausimų nutarti EKGT rugsėjo 8 d. posėdyje. 6.1. Minint EKGT 20-metį, surengti spaudos konferenciją LR Seime. 6.2. Inicijuoti diskusijas etninės kultūros tema forume ar laidose televizijoje. 6.3. Pasitarti su K.Stoškumi dėl EKGT 20-mečio paminėjimo Lietuvos kultūros kongrese. 6.4. Vasaros metu apsispręsti dėl šventinės jubiliejaus formos, orientuojantis į rugsėjo 27 d. Lietuvos liaudies buities muziejuje. 7. Pagal išsakytas pastabas parengti raštą Kultūros komitetui dėl Kultūros paveldo koncepcijos projekto ir pateikti jį rytojaus posėdyje. 8.1. Nusiųsti Lietuvos etnografinių regionų žemėlapį ir rekomendaciją televizijoms bei Hidrometeorologijos tarnybai kalbant apie Lietuvos etnografinius regionus pateikti teisingą informaciją, netapatinant Mažosios Lietuvos su Žemaitija. 8.2. Siūlyti Seimui 2023-uosius paskelbti Mažosios Lietuvos atmintinais metais.

2020 m. birželio 9 d. EKGT posėdžio protokolas >>>

Septintasis Tarybos posėdis įvyko rugsėjo 8 d, nuotoliniu būdu. Dalyvavo 17 Tarybos narių ir svečias - Marijampolės regiono plėtros tarybos narys Gintaras Skamaročius.

Svarstyta: 1. Bendro EKGT ir regioninių tarybų posėdžio rugsėjo 10 d. organizavimas. 2. EKGT 20-mečio šventės organizavimas. 3. Lietuvos kultūros tarybos skirtas finansavimas etninės kultūros projektams 2020 m. ir siūlymai 2021-iems metams. 4. „Kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo politikos 2020-2024 m. veiksmų plano“ rengimas. 5. Siūlymas surengti apskritą stalą, skirtą skirtingų požiūrių į Mažosios Lietuvos herbo kūrimą suderinimui. 6. Antro lygmens savivaldos sukūrimas Lietuvoje atsižvelgiant į ES regioninės politikos principus. 7. EKGT elektroninio leidinio „Etninė kultūra“ redkolegijos sudarymas. 8. Regioninių tarybų sudėties pasikeitimas.

Nutarta: 1. Pritarti EKGT ir regioninių tarybų bendro posėdžio darbotvarkės projektui. 2.1. EKGT 20-mečio proga surengti renginį iš dviejų dalių: diskusijos probleminiais etninės kultūros klausimais ir šventinio kultūrinio susiėjimo su regionų atstovais; 2.2. Sudaryti darbo grupę dėl diskusijos surengimo; į darbo grupę įtraukti Dalią Urbanavičienę, Vilmą Griškevičienę, Loretą Sungailienę, Joną Rudzinską, Juozą Šorį, Nijolę Balčiūnienę, Daivą Vyčinienę; palikti galimybę įsijungti į darbo grupę kitiems Tarybos nariams; 2.3. Bendrame EKGT ir regioninių tarybų posėdyje paprašyti, kad kiekvieno regiono taryba išrinktų kolektyvą, kuris galėtų dalyvauti EKGT 20-mečio šventinėje dalyje su kraštą atspindinčiu repertuaru; kultūrinę programą išsamiau aptarti su EKGT regionų specialistais. PASTABA: Nors 2020-09-10 posėdyje buvo irgi pritarta planams rengti EKGT 20-mečio šventę Rumšiškėse, tačiau pradėjus ją organizuoti paaiškėjo įvairūs apsunkinimai dėl pandemijos, todėl rugsėjo 17 d. buvo atlikta EKGT narių apklausa ir priimtas nutarimas šventę perkelti į 2021 m., kai bus EKGT regioninių tarybų 20 metų jubiliejus. 3.1. Paprašyti LKT pateikti 2021 metų projektų finansavimo gaires; 3.2. Paprašyti LKT platesnių duomenų apie 2020 m. III šaukimui pateiktuose etninės kultūros projektuose prašytas sumas bei šio šaukimo lėšų paskirstymo pricipus, kaip buvo nustatyti kvotų dydžiai atskiroms sritims ir programoms; 3.3.  Inicijuoti susitikimą su viceministre Zita Bružaite dėl etninės kultūros rėmimo mažinimo skirstant LKT lėšas iš Lietuvos kultūros rėmimo fondo. 4. Informuoti Tarybą apie Etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo tarybos nutarimus. 5.1. Įpareigoti V. Griškevičienę pateikti informaciją EKGT apie Mažosios Lietuvos savivaldybių merų sprendimą; 5.2. Kreiptis į LHK dėl informacijos patieikimo apie heraldikos kūrimo taisykles; 5.3. Jeigu paaiškės, kad heraldikos kūrimo taisykles nėra parengtos, kreiptis į Prezidentą prašant sukurti šį dokumentą ir akcentuojant būtinybę atsižvelgti į vietos žmonių nuomonę kuriant regionų heraldinius ženklus. 6.1. Aptarti rezoliucijos dėl antrojo lygmens savivaldos įteisinimo klausimą su EKGT regioninėmis tarybomis išplėstiniame EKGT ir EKGT regioninių tarybų posėdyje; 6.2. Supažindinti EKGT su bendro EKGT ir regioninių tarybų posėdžio rezultatais bei galutine rezoliucijos redakcija; 6.3. Priimti galutinį sprendimą dėl rezoliucijos pasirašymo balsuojant el. paštu. 7. Į žurnalo „Etninė kultūra“ redkolegiją įtraukti: Dalią Urbanavičienę, Rasą Paukštytę-Šaknienę, Dalią Senvaitytę, Virginijų Jocį, Joną Rudzinską, Daivą Vyčinienę, Juozą Šorį, galutinai suderinus el. paštu. 8. Pritarti pateiktiems M. Lietuvos regioninės etninės kultūros globos tarybos pasikeitimams, įtraukiant į ją Dalią Žilvytę Mockuvienę, Gintautą Bareikį, Ingridą Kuperskienę.  

2020 m. rugsėjo 8 d. EKGT posėdžio protokolas >>>

Bendras išplėstinis Tarybos ir jos padalinių - regioninių etninės kultūros globos tarybų - posėdis įvyko rugsėjo 10 d. Lazijų kultūros centre. 

Svarstyta: 1. Etninės kultūros įtraukimas į savivaldybių strateginius veiklos ir regioninės plėtros planus. 2. Antro lygmens savivaldos sukūrimas Lietuvoje, atsižvelgiant į ES regioninės politikos principus. 3. Etnografinių regionų heraldikos sklaida atsižvelgiant į EKGT patvirtintas etnografinių regionų vėliavų ir herbų naudojimo tvarkas. 4. EKGT 20-mečio šventės organizavimas. 5. Pasirengimas trečiosios Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados savivaldybių turui. 6. Etnokultūrinės kaimo turizmo sodybos konkurso ir seminaro kaimo turizmo sodyboms organizavimas. 7. Kiti klausimai.

Nutarta: 1.1. Pakartotinai išsiųsti raštus savivaldybėms su rekomendacijomis įtraukti etninę kultūrą į savo strateginių veiklos planų kultūros programas. 1.2. EKGT specialistams regionuose atlikti stebėseną savivaldybėse dėl strateginių veiklos planų rengimo etnokultūros atžvilgiu ir parengti šios stebėsenos apibendrinimą. 2. Pritarti Lietuvos kraštų antro lygmens savivaldos deklaracijai su tam tikrais papildymais.3.1. Toliau vykdyti etnografinių regionų heraldikos su Heraldikos komisija suderinimo procedūrą, kad būtų kuo greičiau oficialiai patvirtinti etnografinių regionų herbai ir vėliavos. 3.2. Išsiųsti savivaldybėms raštus dėl etnografinių regionų herbų ir vėliavų naudojimo tvarkų, kartu paraginant jas aktyviai naudoti savo regionų heraldiką prie savivaldybių, seniunijų, bendruomenių pastatų ir miestų, miestelių, kaimų švenčių ir kitų renginių metu. 4.1. Sudaryti šventės organizacinę darbo grupę, kuri parengtų scenarijų ir suorganizuotų EKGT 20-mečio renginį Rumšiškėse. 4.2. Kiekvienam etnografiniam regionui atstovauja po vieną folkloro ansamblį ar kolektyvą. 5. Pakartotinai išsiųsti savivaldybėms raštą „Dėl Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados pirmojo etapo“, nurodant olimpiados organizavimo galimybes tiek kontaktiniu, tiek nuotoliniu būdu bei laimėtojams pridedamų balų skaičių stojant į kitas mokyklas. 6. Suorganizavus šių metų kaimo turizmo sodybų konkursą padaryti vienų metų pertrauką, kurios metu suorganizuoti seminarą kaimo turizmo sodybų savivininkams ir kitiems suinteresuotiems asmenims. 7.1. Taryboje pagal galimybes apsvarstyti naujų darbuotojų priėmimo klausimą. 7.2. Kitais metais bendrą Tarybos ir regioninių tarybų posėdį surengti Suvalkijoje (Sūduvoje).

2020 m. rugsėjo 10 d. bendro EKGT ir regioninių tarybų posėdžio protokolas >>>

Aštuntasis Tarybos posėdis įvyko spalio 13 d, nuotoliniu būdu. Dalyvavo 18 Tarybos narių ir svečiai: VU Geografijos ir kraštotvarkos katedros prof. dr. Donatas Burneika, VšĮ „Žemaitijos keliais“ vadovas Egidijus Kazimieras Kerpauskas.

Svarstyta: 1. Kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo politikos 2020-2024 metų veiksmų plano projektas. 2. Lietuvos Respublikos regionų plėtros įstatymas, regioninės politikos santykis su etnografiniais regionais ir kultūra. 3. Visuomeninė žemaičių iniciatyva tobulinti Žemaitijos heraldikos projektus. 4. Simpoziumo „Liaudies menas šiuolaikinėje visuomenėje“ organizavimas. 5. EKGT Dzūkijos (Dainavos) tarybos sudėties pakeitimai. 6. Etnokultūrinės kaimo turizmo sodybos konkurso 2020 rezultatai. 7. Kiti klausimai.

Nutarta: 1. Pritarti rašto „Dėl Kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo politikos 2020-2024 metų veiksmų plano projekto“ projektui. 2. Inicijuoti platesnę diskusiją regioninės politikos klausimu, į ją kviečiant etninės kultūros, regioninės politikos, socialinės ir ekonominės srities žinovus bei politikus. 3.1. Kitą savaitę surengti virtualų posėdį siekiant suderinti bendrą regionų atstovų nuomonę dėl etnografinių regionų heraldikos tobulinimo. Į jį pakviesti: E.K. Kerpauską, V. Jocį, L. Sungailienę, J. Šorį, P. Kalnių, J. Vaiškūną, kitus EKGT regioninių tarybų atstovus ir kitus suinteresuotus asmenis. 3.2. Regionų heraldinių ženklų tobulinimo klausimą iškelti artimiausiuose Žemaitijos, Aukštaitijos ir Dzūkijos (Dainavos) regioninių tarybų posėdžiuose, pakviečiant į juos kitus suinteresuotus asmenis. 4. Pritarti siūlymui į simpoziumo „Liaudies menas šiuolaikinėje visuomenėje“ programą įtraukti Žemės ūkio ministerijos organizuojamą amatininkų apdovanojimą. 5.1. Pritarti aktyvaus laisvalaikio klubo „Juostandis“, Druskininkų kultūros centro ir Alytaus miesto savivaldybės įtraukimui į institucijų, deleguojančių atstovus į Dzūkijos (Dainavos) regioninę etninės kultūros globos tarybą, sąrašą. 5.2. Patvirtinti aktyvaus laisvalaikio klubo „Juostandis“ deleguotą Marių Galinį Dzūkijos (Dainavos) regioninės tarybos nariu (paliekant jį šios regioninės tarybos pirmininku). 6.1. Pritarti seminaro kaimo turizmo sodyboms kitais metais surengimui. 6.2. Organizuoti aktyvų Etnokultūrinės kaimo turizmo sodybos konkurso laimėtojų ir Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados laureatų viešinimą respublikinėse ir regioninėse žiniasklaidos priemonėse. 7. Sušaukti EKGT Švietimo grupės posėdį.                                         

2020 m. spalio 13 d. EKGT posėdžio protokolas>>>

Devintasis Tarybos posėdis įvyko lakpričio 10 d. nuotoliniu būdu. Dalyvavo 20 Tarybos narių ir svečias Juozas Markauskas (Baltijos audiovizualinių archyvų tarybos specialistas).

Svarstyta: 1. Folkloro ir kitų nematerialaus kultūros paveldo archyvų reglamentavimas. 2. Kultūros ministerijos rengiamos Kultūros ir kūrybingumo plėtros programos projektas. 3. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Etnomuzikologijos katedros išsaugojimas. 4. Lietuvos kultūros tarybos skiriamas finansavimas etninei kultūrai. 5. Folkloristo ir kitų etnokultūrinės krypties profesijų įrašymas į Lietuvos profesijų klasifikatorių.

Nutarta: 1.1. Inicijuoti atskiro nematerialaus kultūros paveldo saugojimą apibrėžiančio teisės akto parengimą. 1.2. Sudaryti darbo grupę nematerialaus kultūros paveldo archyvų reglamentavimo klausimo sprendimui. Į ją įtraukti D. Urbanavičienę, R. Žarskienę, L. Sungailienę, R. Paukštytę-Šaknienę, V. Jocį, J. Markauską. Surengti darbo grupės posėdį. 1.3. Darbo grupei pavesti aptarti nematerialaus kultūros paveldo archyvų asociacijos kūrimo galimybes. 2. Pagal išsakytas pastabas parengti raštą Kultūros ministerijai „Dėl Kultūros ir kūrybingumo plėtros programos projekto“. 3. Pagal išsakytas pastabas parengti raštą Lietuvos muzikos ir teatro akedemijai. 4. Parengti raštą LKT, LR Seimo Kultūros komitetui ir LR Seimo pirmininkui dėl mažėjančio etninės kultūros finansavimo per LKT. 5.1. Atrinkti iš Lietuvos profesijų klasifikatoriaus su etnine kultūra susijas profesijas. 5.2. Paskleisti prašymą EKGT regioninėms taryboms ir kitoms suinteresuotoms organizacijoms siųsti siūlymus dėl  Lietuvos profesijų klasifikatoriaus papildymo etninės kultūros srities profesijomis EKGT administracijai. 5.3. Parengti siūlymą dėl Lietuvos profesijų klasifikatoriaus papildymo etninės kultūros srities profesijomis už klasifikatoriaus sudarymą atsakingoms institucijoms.

2020 m. lapkričio 10 d. EKGT posėdžio protokolas >>>

Dešimtasis Tarybos posėdis įvyko gruodžio 8 d. nuotoliniu būdu. Dalyvavo  19 Tarybos narių ir svečiai: Daiva Belevičienė (ŽŪM Mokslo ir inovacijų skyriaus vyriausioji specialistė), Violeta Dubnikienė (ŽŪM Mokslo ir inovacijų skyriaus vyriausioji specialistė).

Svarstyta: 1.Tautinio paveldo produktų įstatymo įgyvendinimas. 2.Informacinės sistemos, skirtos tradicinių amatininkų ir tautodailininkų gaminių viešinimui virtualioje erdvėje, sukūrimas. 3. Nacionalinės J. Basanavičiaus premijos nuostatų įgyvendinimas ir 2020 m. laureato pagarsinimas. 4. Advento ir Kalėdų folkloro/postfolkloro grojaraščio parengimas ir viešinimas. 5.Lietuvos profesijų klasifikatorius. 6.

Nutarta: 1.1.Susitikti su naujuoju Žemės ūkio ministru dėl ministerijos veiklos įgyvendinant TPPĮ ir dėl siūlymų tobulinti TPPĮ – aiškiau apibrėžti TPP tarybos statusą ir sudėtį, išbraukti baigtinę sertifikavimo proceso datą. 1.2.Parengti EKGT raštą su siūlymais dėl TPPĮ tobulinimo, jį suderinti su EKGT nariais el. paštu arba kitame posėdyje. 2. Susitikti Všį „Kaimo verslų ir rinkų plėtros agentūra“ vadovu Šarūnu Celiešiumi dėl tautinio paveldo produktų informacinės sistemos tobulinimo. 3.1. Pagal išsakytas pastabas parengti raštą dėl Nacionalinės J.Basanavičiaus premijos įteikimo Seimo Kultūros komitetui; jį adresuoti ir Kultūros ministrui. 3.2. Kreiptis į LRT dėl Nacionalinės J. Basanavičiaus premijos laureato pristatymo kartu su kitais nacionalinių premijų laureatais. 4.1. Advento ir Kalėdų folkloro/postfolkloro grojaraštį viešinti, nusiunčiant jį prekybos centrams ir žiniasklaidai. 4.2. Viešinti grojaraštį žiniasklaidoje kartu su kalėdiniu EKGT sveikinimu. 5.Toliau rinkti siūlymus dėl Lietuvos profesijų klasifikatoriaus pildymo etninės kultūros srities profesijomis; įtraukti į siūlymų rengimą dr. V. Tumėną. 6. Pagal LR valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 6 str. skirti pirmininkei vienkartinę pareiginės algos dydžio priemoką už viršvalandinį darbą, darbą poilsio ir švenčių dienomis.

2020 m. gruodžio 8 d. EKGT posėdžio protokolas>>>

X