Naujienos

Antrajame Tarybos posėdyje aptarta

Šių metų antrasis Tarybos posėdis įvyko vasario 9 d. 13 val. nuotoliniu būdu. Posėdyje aptarti klausimai: 1. Dėl Tarybos 2020 m. veiklos ataskaitos, 2. Dėl Tarybos Švietimo ir mokslo grupės išvadų ir siūlymų (Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados organizavimas, Etninės kultūros varžytuvių pradinukams inicijavimas, BUP projektų vertinimas), 3. Dėl siūlymų papildyti Lietuvos Respublikos sporto įstatymą integruojant etnosportą, 4. Dėl įstaigų ir institucijų, deleguojančių atstovus į regionines tarybas, sąrašo pakeitimo ir dėl regioninių tarybų narių pakeitimo. 

Aptariant Tarybos 2020 m. veiklos ataskaitą, patikslintas Tarybos nuveiktų darbų sąrašas. Pritarta EKGT Švietimo ir mokslo darbo grupės sprendimui Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiadą organizuoti įprasta tvarka, o nuo kitų metų inicijuoti analogišką renginį pradinukams - Etninės kultūros varžytuves.  

Aptariant etnosporto problematiką, D. Urbanavičienė pristatė EKGT darbo grupės, kurioje pastaruoju metu analizuoti etnosporto plėtros klausimai, parengtą Lietuvos sporto įstatymo (toliau – Sporto įstatymas) tobulinimo projektą. Jame pirmiausia pateikiamas etnosporto kaip etnografinio sporto apibrėžimas. Įterpiama pastaba, kad aukšto meistriškumo sporto sričiai gali būti priskiriamos ir senomis tradicijomis pasižyminčios sporto šakos. Siūloma tarp sporto principų išskirti ir tokį kaip pagarbos lietuviškų žaidimų ir etnosporto kultūros tradicijoms. Tarp sporto stebėseną vykdančių institucijų rekomenduojama paminėti nematerialiuoju kultūros paveldu ir jo plėtra besirūpinančias institucijas bei organizacijas. Rekomenduojama įterpti, kad etnosporto plėtra būtų akcentuojama Nacionaliniame pažangos plane ir kituose sporto politiką apibrėžainčiuose dokumentuose. Siūloma, kad sporto politikos formavime bei šios politikos įgyvendinime dalyvautų ir Kultūros ministerija. Numatoma galimybė Lietuvos sporto taryboje dalyvauti ir etnosporto atstovams. Straipsnį „Sporto organizavimas švietimo sistemoje“ siūloma papildyti punktu6. Į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo,  pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų įgyvendinimą įtraukiami tautiniai žaidimai, etnokultūrinių sporto tradicijų pažinimas“.  Sporto finansavimo klausimams skirtame skyriuje siūloma numatyti finansavimą veikloms, skatinančioms tradicinių žaidimų ir etnosporto tradicijų plėtrą. Taip pat siūloma numatyti galimybę etnosporto atstovams dalyvauti Sporto projektų komisijoje.

Nutarta siūlymus dėl Lietuvos sporto įstatymo tobulinimo dar kartą patikslinti EKGT darbo grupėje ir pradėti diskusiją dėl etnosporto įtraukimo į Lietuvos sporto įstatymą su Seimo Sporto ir jaunimo reikalų komisija.

Posėdyje taip pat pritarta Suvalkijos (Sūduvos) regioninės etninės kultūros globos tarybos siūlymui į institucijų, deleguojančių atstovus į Suvalkijos (Sūduvos)  tarybą, sąrašą įtraukti Marijampoliečių bendriją. Patvirtinti nauji Suvalkijos (Sūduvos) tarybos nariai: Marijampoliečių bendrijos pirmininkas Gintaras Skamaročius ir Kauno rajono muziejaus direktorius Zigmas Kalesinskas.

EKGT informacija  

X