Naujienos

Siūlymai dėl etnosporto įtraukimo į Sporto įstatymą įvertinti palankiai

Birželio pradžioje Etninės kultūros globos taryba Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komitetui ir Lietuvos Respublikos Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijai pateikė raštą, kuriame išdėstė siūlymus dėl Sporto įstatymo keitimo, integruojant į jį etnosportą. Šie siūlymai parengti drauge su Lietuvos etnosporto komitetu (LEK).

Rašte siūloma Sporto įstatyme šalia kitų sąvokų pateikti ir etnosporto apibrėžimą: „Etnosportas – iš kartos į kartą perduodami sportiniai žaidimai ir sporto šakos, kurie atspindi  Lietuvos vietos tapatybę ir bendruomenines tradicijas”. Kitas svarbus siūlymas - tarp sporto principų išskirti ir pagarbos etnosporto tradicijoms principą. Taip pat rekomenduojama į sporto stebėseną įtraukti už etnosporto pripažinimą nematerialiuoju kultūros paveldu ir jo plėtrą atsakingas institucijas bei organizacijas. Patariama etnosporto atstovus įtraukti ir į Nacionalinės sporto tarybos sudėtį.

Šie siūlymai pateikti laikantis nuostatos, kad etnosportas yra svarbi Lietuvos sporto, o taip pat nematerialiojo kultūros paveldo dalis. Jis gali būti panaudojamas kaip itin efektyvi visuomenės fizinį aktyvumą, sveikatingumą bei sportinį meistriškumą skatinanti forma, o taip pat kaip tautinį (etninį) tapatumą stiprinanti priemonė.

EKGT kartu su LEK primena, kad įgyvendinant Lietuvos ratifikuotą UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvenciją į Lietuvos Nematerialaus kultūros paveldo sąvadą jau yra įtrauktos lietuviškos ristynės (žr. http://savadas.lnkc.lt/ristynes.html), rengiamos paraiškos ir dėl kitų etnosporto šakų ar atskirų žaidimų pripažinimo nematerialiuoju kultūros paveldu (pavyzdžiui, ritinio ir kt.).

Lietuvos įsipareigojimas įgyvendinti UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvenciją reikalauja, kad valstybė etnosportui skirtų deramą dėmesį ir sudarytų sąlygas jo plėtrai. Tačiau šiuo metu etnosportas nėra apibrėžtas jokiuose Lietuvos įstatymuose ar kituose teisės aktuose, todėl jis neturi tinkamų sąlygų vystytis ir plėtotis. Didelė problema yra menkas etnosporto galimybių panaudojimas švietimo sistemoje, nesudarytos galimybės perduoti etnosporto žinias jaunajai kartai.

EKGT ir LEK pateikti siūlymai buvo aptarti birželio 7 dieną Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo Komiteto bei Lietuvos Respublikos Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos surengtuose klausymuose dėl Sporto įstatymo keitimo. Į EKGT bei LEK siūlymus pažiūrėta itin palankiai. Valdžios atstovų nuomone, tikrai yra vertas dėmesio siūlymas įtraukti Etnosporto atstovus į Nacionalinę sporto tarybą. Aptarta galimybė skirti papildomus balus etnosportą plėtojančioms organizacijoms, skirstant Sporto rėmimo fondo lėšas.

EKGT informacija
Nuotrauka iš Lietuvos etnosporto komiteto veidaknygės paskyros

 

 

X