Naujienos

Švietimo ir mokslo darbo grupės posėdis

2021 m. birželio 3 d. įvyko EKGT Švietimo ir mokslo darbo grupės (toliau – Švietimo grupė) nuotolinis posėdis. Posėdžio metu buvo aptarti tokie klausimai: Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos bendruomenės kreipimasis į EKGT, III Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados (toliau – Olimpiada) rezultatai ir patirtis, Olimpiados sąlygų ir Rekomendacijų atnaujinimas, vertinimo komisijos darbo reglamento ir apeliavimo tvarkos aprašo sudarymas, IV Olimpiados tema ir jos paskelbimas, seminaro mokytojams surengimas spalio mėnesį.

Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos direktorė Virginija Vitunskaitė informavo apie Alytaus savivaldybės numatomą bendrojo ugdymo mokyklų restruktūrizaciją, dėl kurios „Sakalėlio“ pradinė mokykla, jau 27 metus puoselėjusi etnokultūrines tradicijas, iki 2024 m. taptų vaikų lopšeliu-darželiu. Apsvarsčiusi aplinkybes, Švietimo grupė nusprendė kreiptis į EKGT, prašydama Tarybos vardu rašyti raštą Alytaus savivaldybei (kopiją siųsti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, Seimo Švietimo komitetui), kad „Sakalėlio“ pradinė mokykla būtų išsaugota. Etninės kultūros kryptį pasirinkusias mokyklas būtina saugoti (tai yra numatyta ir EK valstybinės globos pagrindų įstatyme), tuo labiau kad toks yra ir vietos bendruomenės noras.

Posėdžio metu daug dėmesio skirta pirmųjų trijų Olimpiadų patirčiai aptarti. Vilniaus S. Stanevičiaus progimnazijos direktorė Daiva Briedienė pasidalijo džiugia naujiena: populiarus visuomenėje žurnalas „Reitingai“ 2021 metų Nr. 1 (15) tarp išskirtinių mokyklų pasiekimų menų olimpiadose ir konkursuose (muzikos, dailės, epistolinio rašinio) mini ir etninės kultūros olimpiadą. Taip pat ir pateikiami 2019–2020 metais vykusios Olimpiados (II Olimpiados) šalies turo rezultatai – išvardintos laureatus parengusios mokyklos. Džiugu, kad tarp ilgas tradicijas turinčių olimpiadų ir konkursų garbingą vietą užima neseniai pradėta organizuoti etninės kultūros olimpiada. 

Posėdžiui pirmininkavusi Dalia Urbanavičienė pasiūlė per vasarą surinkti informaciją apie etninės kultūros padėtį visos Lietuvos mokyklose. Tokią apklausą Taryba jau buvo inicijavusi prieš keletą metų, informaciją reikėtų atnaujinti.

Remiantis pirmųjų Olimpiadų organizavimo patirtimi, buvo nuspręsta peržiūrėti Olimpiados sąlygas ir rekomendacijas. Pagrindiniai pakeitimai numatomi tokie:

1. Mokinius grupuoti į 3 amžiaus grupes (5–6 kl., 7–8 kl., 9–12 kl.). Iki šiol mokiniai rungėsi dviejose amžiaus grupėse – 5–8 kl. ir 9–12 kl.

2. Į šalies turą kviesti ne tik I ir II, bet ir III vietų laimėtojus. Išimties tvarka taip buvo padaryta jau III Olimpiados šalies ture ir ši patirtis pasiteisino: iš 11 papildomai pakviestų trečiųjų vietų laimėtojų šalies ture net 5 užėmė prizines vietas (vieną I vietą, vieną II vietą ir tris III vietas).

3. Pakeisti antrosios užduoties vertinimo kriterijus (Rekomendacijų 3 priedas). Po pirmųjų Olimpiadų tapo aišku, kad vertinant kūrybinės raiškos ir veiklos užduotį būtina turėti aiškiai ir smulkiai aprašytus kriterijus. Pasirinkti tokie kriterijai: tradicijos pažinimas, atlikimo meistriškumas, etnokultūrinis sąmoningumas, kūrybiškumas, komunikavimas ir kalbos kultūra. Bus sukurtas dar vienas Rekomendacijų priedas, kuriame bus smulkiai aprašytas kiekvienas kriterijus.

 4. Numatoma parengti atskirus dokumentus – Vertinimo komisijos darbo reglamentą ir Apeliavimo tvarką.

Sąlygos ir Rekomendacijos bus peržiūrėtos ir pateiktos tvirtinti Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro direktoriui. Tai numatoma padaryti iki rugsėjo vidurio.

 

Kitas svarbus klausimas – IV Olimpiados paskelbimas ir pasirengimas jai. Nutarta iki birželio pabaigos paskelbti IV Olimpiadą ir informuoti apie tai savivaldybes bei mokytojus. Olimpiados tema: „Etnografiniai regionai: tradicinė muzika, tautinis drabužis, patarmės, kulinarinis paveldas ir kitos savitos tradicijos“. Kadangi tai nauja tema, būtina iki rugsėjo pabaigos sukurti klausimų banką. Posėdžio dalyviai nusprendė pasitelkti į pagalbą regionų specialistus, muziejininkus.

2021 m. spalio 7 d. nutarta surengti kontaktinį-nuotolinį seminarą mokinius Olimpiadai rengiantiems mokytojams, vertinimo komisijos nariams ir kitiems specialistams. Seminaras vyks Kauno tautinės kultūros centre, bus transliuojamas per YOUTUBE kanalą. Bus pakviesti lektoriai perskaityti paskaitas etnografinių regionų tradicinės muzikos, tautinio drabužio, tarmių, kulinarinio paveldo temomis. Seminaro metu pristatysime atnaujintas Sąlygas ir Rekomendacijas, supažindinsime su metodine literatūra etninių regionų tema.

EKGT informacija

Nuotraukoje – III Olimpiados laureatės Rūtos Kolosovaitės (Obelių gimnazija) karpinio fragmentas

X